OGŁOSZENIE o zamówieniu_Zp.271.7.2018

Ogłoszenie nr 564980-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.

Gmina Golina: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1 , 62590   Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (URL): www.golina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.golina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.golina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub poczty elektronicznej
Adres:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina
Numer referencyjny: Zp.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części i obejmuje Część 1: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina - dostawa i montaż urządzeń plenerowych siłowni fitness (dz. nr 318/2 Obręb Węglew gm. Golina; dz. nr 2109/2 Golina, Obręb Golina; dz. 89 Adamów Kolonia Obręb Adamów gm. Golina; dz. 1288/47 Obręb Golina, gm. Golina) wraz z dostawą i montażem urządzeń plenerowych siłowni fitness i placów zabaw dla dzieci (dz. nr 245/5 i 246/5 (Orlik) Golina Obręb Golina, gm. Golina; dz. nr 266/5 Kraśnica Obręb Kraśnica, gm. Golina). Zakres prac w obrębie Węglew, gm. Golina dz. nr 318/2: Plac plenerowej siłowni fitness - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Wyposażenie placu w urządzenia: narciarz, wiosło, jeździec, rowerek, twister, wahadło, podciąg, wyciskanie siedząc, stół metalowy z blatem grafitowym, ławka z oparciem metalowa, ławka sportowa metalowa, kosz na odpady 35l, tablica z regulaminem, stojak rowerowy pięciostanowiskowy, orbitrek, biegacz, pajacyk, steper, prasa nożna, motyl, zestaw do kalisteniki - zgodnie z przedmiarem i zestawieniem urządzeń plenerowej siłowni fitness, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Działka nr 318/2 w obrębie Węglew, gm. Golina, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Zakres prac w obrębie Golina, gm. Golina, dz. nr 2109/2: Plac plenerowej siłowni fitness - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Wyposażenie placu w urządzenia: narciarz, wiosło, jeździec, rowerek, twister, wahadło, podciąg, wyciskanie siedząc, pylon, stół metalowy z blatem grafitowym, ławka z oparciem metalowa, ławka sportowa metalowa, kosz na odpady 35l, tablica z regulaminem, stojak rowerowy pięciostanowiskowy, orbitrek, biegacz, pajacyk, steper, prasa nożna, motyl, drabinka, podciąg nóg - zgodnie z przedmiarem i zestawieniem urządzeń plenerowej siłowni fitness, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Działka nr 2109/2 obręb Golina, gm. Golina, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Zakres prac w obrębie Adamów, Adamów-Kolonia gm. Golina, dz. nr 89: Plac plenerowej siłowni fitness - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Wyposażenie placu w urządzenia: narciarz, wiosło, rowerek, twister, wahadło, pylon, stół metalowy z blatem grafitowym, ławka z oparciem metalowa, ławka sportowa metalowa, kosz na odpady 35l, tablica z regulaminem - zgodnie z przedmiarem i zestawieniem urządzeń plenerowej siłowni fitness, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Działka nr 89 Adamów Kolonia Obręb Adamów gm. Golina, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Zakres prac w obrębie Golina, gm. Golina, dz. nr 1288/47: Plac plenerowej siłowni fitness - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Wyposażenie placu w urządzenia: narciarz, wiosło, jeździec, rowerek, twister, wahadło, podciąg, wyciskanie siedząc, pylon, stół metalowy z blatem grafitowym, ławka z oparciem metalowa, ławka sportowa metalowa, kosz na odpady 35l, tablica z regulaminem, stojak rowerowy pięciostanowiskowy - zgodnie z przedmiarem i zestawieniem urządzeń plenerowej siłowni fitness, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Działka nr 1288/47 obręb Golina, gm. Golina, jest wpisana do rejestru zabytków. Zakres prac w obrębie Golina, gm. Golina dz. nr 245/5 i 246/5 (Orlik): Plac plenerowej siłowni fitness (245/5) - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Wyposażenie placu w urządzenia: narciarz, wiosło, jeździec, rowerek, twister, wahadło, podciąg, wyciskanie siedząc, stół metalowy z blatem grafitowym, ławka z oparciem metalowa, ławka sportowa metalowa, kosz na odpady 35l, tablica z regulaminem, stojak rowerowy pięciostanowiskowy, motyl, prasa nożna, zestaw do kalisteniki, steper, pajacyk, biegacz. Plac zabaw dla dzieci: oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci: ogrodzenie z siatki wysokości 1,2m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów; furtka 1 m na gotowych słupkach. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci (dz. 246/5): zjeżdżalnia, karuzela tarczowa z kierownicą, karuzela tarczowa pająk, huśtawka, sprężynowiec motorek, sprężynowiec konik - zgodnie z przedmiarem i zestawieniem urządzeń plenerowej siłowni fitness oraz placu zabaw dla dzieci, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Działki nr 245/5 i 246/6 w Obrębie Golina, gm. Golina, nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Zakres prac w obrębie Kraśnica, gm. Golina, dz. nr 266/5: Plac plenerowej siłowni fitness - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Wyposażenie placu w urządzenia: narciarz, wiosło, jeździec, rowerek, twister, wahadło, podciąg, wyciskanie siedząc, pylon, stół metalowy z blatem grafitowym, ławka z oparciem metalowa, ławka sportowa metalowa, kosz na odpady 35l, tablica z regulaminem, stojak rowerowy pięciostanowiskowy. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci: ogrodzenie z siatki wysokości 1,2m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów; furtka 1 m na gotowych słupkach. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci: zjeżdżalnia, karuzela tarczowa z kierownicą, karuzela krzyżowa, huśtawka, sprężynowiec motorek, sprężynowiec konik - zgodnie z przedmiarem i zestawieniem urządzeń plenerowej siłowni fitness oraz placu zabaw dla dzieci, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Działka nr 266/5, obręb Kraśnica, gm. Golina, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Część 2: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina - budowa 2 sztuk boisk do piłki plażowej (dz. 243/6 i 244/7 Obręb Golina, gm. Golina). Zakres robót w obrębie Golina, gm. Golina, dz. nr 243/6 i 244/7: roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Boiska - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym; wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym; podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. Wyposażenie boiska - linie pola gry, słupki do siatkówki - profesjonalne; antenki do siatki; osłony na słupki; tuleje wraz z deskami do montażu słupków w piasku; siatka do gry profesjonalna - zgodnie z przedmiarem. Działki nr 243/6 i 244/7 obręb Golina, gm. Golina, nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączone do niniejszej SIWZ: projekty techniczno - budowlane, przedmiary, zestawienia urządzeń plenerowych siłowni fitness oraz w zakresie części 2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, dalej STWiOR. Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ z załącznikami.

II.5) Główny kod CPV: 37410000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112720-8
45212140-9
37535200-9
45000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie o wielkości do 5% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu podobnych prac/robót budowlanych, tj. montażu urządzeń plenerowych siłowni fitness i placów zabaw dla dzieci oraz budowy boisk.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
   2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: aa) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną tożsamą dostawę i montaż urządzeń plenerowych siłowni fitness o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych zostały wykonane prawidłowo. ab) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną tożsamą robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie boiska, placu, itp. o nawierzchni piaskowej o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana przez zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, c) wykazie wykonanych dostaw z montażem urządzeń siłowni plenerowych oraz w dowodach określających czy te dostawy zostały wykonane prawidłowo. b) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: ba) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności oraz posiada kwalifikacje, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r., poz. 2187 z późn. zm.), która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, w ww. specjalności; bb) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności inżynieryjnej drogowej i/lub konstrukcyjno - budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, w ww. specjalności;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5a do SIWZ; 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ; 4. zestawienia elementów rozliczeniowych w zakresie części 1 (Załączniki nr 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e do SIWZ); 5. zestawienie elementów rozliczeniowych w zakresie części 2 (Załącznik nr 7f do SIWZ); 6. pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy); 7. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeśli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w następującej wysokości: a) w przypadku składania oferty na część 1: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100); b) w przypadku składania oferty na część 2: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100); c) w przypadku składania oferty na całość zamówienia (część 1 i część 2): 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie Nr 78 8530 0000 0700 0619 2000 0224 z dopiskiem: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina" część/części: .............. (podać nr części, której dotyczy wnoszone wadium) 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa powyżej przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Natomiast wadium wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) należy złożyć w oryginale, zapakowane w osobnej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, przed upływem terminu składania ofert, zaś do oferty należy dołączyć potwierdzoną kopię dokumentu.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 8 do SIWZ dla części 1, załącznik nr 8a do SIWZ dla części 2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł umowę/-y na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorach, o których mowa w zdaniu pierwszym. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze umowy stanowiącym: załącznik nr 8 do SIWZ dla części 1, załącznik nr 8a do SIWZ dla części 2.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto), podanej w ofercie. 18.2. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 3. Na pozostałe formy określone w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający nie wyraża zgody. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział Golina Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0030 (za datę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie uważany dzień, w którym kwota wpłynęła na konto zamawiającego). 5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed podpisaniem umowy zaakceptowane przez zamawiającego. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 19.2. niniejszego rozdziału. 7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 9. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 10. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy stanowiący, dla poszczególnych części zamówienia: załącznik nr 8 do siwz dla części 1, załącznik nr 8a do siwz dla części 2

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 8 do SIWZ dla części 1, załącznik nr 8a do SIWZ dla części 2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł umowę/-y na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorach, o których mowa w zdaniu pierwszym. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze umowy stanowiącym: załącznik nr 8 do SIWZ dla części 1, załącznik nr 8a do SIWZ dla części 2.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Goliny, mający swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, www.golina.pl, golina@golina.pl, tel. (63) 2418 095; 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Golinie, jest p. Andrzej Andrzejewski, e-mail: iod8@wp.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina", nr referencyjny Zp.271.7.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina - dostawa i montaż urządzeń plenerowych siłowni fitness
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina - dostawa i montaż urządzeń plenerowych siłowni fitness (dz. nr 318/2 Obręb Węglew gm. Golina; dz. nr 2109/2 Golina, Obręb Golina; dz. 89 Adamów Kolonia Obręb Adamów gm. Golina; dz. 1288/47 Obręb Golina, gm. Golina) wraz z dostawą i montażem urządzeń plenerowych siłowni fitness i placów zabaw dla dzieci (dz. nr 245/5 i 246/5 (Orlik) Golina Obręb Golina, gm. Golina; dz. nr 266/5 Kraśnica Obręb Kraśnica, gm. Golina). Zakres prac w obrębie Węglew, gm. Golina dz. nr 318/2: Plac plenerowej siłowni fitness - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Wyposażenie placu w urządzenia: narciarz, wiosło, jeździec, rowerek, twister, wahadło, podciąg, wyciskanie siedząc, stół metalowy z blatem grafitowym, ławka z oparciem metalowa, ławka sportowa metalowa, kosz na odpady 35l, tablica z regulaminem, stojak rowerowy pięciostanowiskowy, orbitrek, biegacz, pajacyk, steper, prasa nożna, motyl, zestaw do kalisteniki - zgodnie z przedmiarem i zestawieniem urządzeń plenerowej siłowni fitness, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Działka nr 318/2 w obrębie Węglew, gm. Golina, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Zakres prac w obrębie Golina, gm. Golina, dz. nr 2109/2: Plac plenerowej siłowni fitness - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Wyposażenie placu w urządzenia: narciarz, wiosło, jeździec, rowerek, twister, wahadło, podciąg, wyciskanie siedząc, pylon, stół metalowy z blatem grafitowym, ławka z oparciem metalowa, ławka sportowa metalowa, kosz na odpady 35l, tablica z regulaminem, stojak rowerowy pięciostanowiskowy, orbitrek, biegacz, pajacyk, steper, prasa nożna, motyl, drabinka, podciąg nóg - zgodnie z przedmiarem i zestawieniem urządzeń plenerowej siłowni fitness, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Działka nr 2109/2 obręb Golina, gm. Golina, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Zakres prac w obrębie Adamów, Adamów-Kolonia gm. Golina, dz. nr 89: Plac plenerowej siłowni fitness - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Wyposażenie placu w urządzenia: narciarz, wiosło, rowerek, twister, wahadło, pylon, stół metalowy z blatem grafitowym, ławka z oparciem metalowa, ławka sportowa metalowa, kosz na odpady 35l, tablica z regulaminem - zgodnie z przedmiarem i zestawieniem urządzeń plenerowej siłowni fitness, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Działka nr 89 Adamów Kolonia Obręb Adamów gm. Golina, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Zakres prac w obrębie Golina, gm. Golina, dz. nr 1288/47: Plac plenerowej siłowni fitness - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Wyposażenie placu w urządzenia: narciarz, wiosło, jeździec, rowerek, twister, wahadło, podciąg, wyciskanie siedząc, pylon, stół metalowy z blatem grafitowym, ławka z oparciem metalowa, ławka sportowa metalowa, kosz na odpady 35l, tablica z regulaminem, stojak rowerowy pięciostanowiskowy - zgodnie z przedmiarem i zestawieniem urządzeń plenerowej siłowni fitness, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Działka nr 1288/47 obręb Golina, gm. Golina, jest wpisana do rejestru zabytków. Zakres prac w obrębie Golina, gm. Golina dz. nr 245/5 i 246/5 (Orlik): Plac plenerowej siłowni fitness (245/5) - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Wyposażenie placu w urządzenia: narciarz, wiosło, jeździec, rowerek, twister, wahadło, podciąg, wyciskanie siedząc, stół metalowy z blatem grafitowym, ławka z oparciem metalowa, ławka sportowa metalowa, kosz na odpady 35l, tablica z regulaminem, stojak rowerowy pięciostanowiskowy, motyl, prasa nożna, zestaw do kalisteniki, steper, pajacyk, biegacz. Plac zabaw dla dzieci: oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci: ogrodzenie z siatki wysokości 1,2m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów; furtka 1 m na gotowych słupkach. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci (dz. 246/5): zjeżdżalnia, karuzela tarczowa z kierownicą, karuzela tarczowa pająk, huśtawka, sprężynowiec motorek, sprężynowiec konik - zgodnie z przedmiarem i zestawieniem urządzeń plenerowej siłowni fitness oraz placu zabaw dla dzieci, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Działki nr 245/5 i 246/6 w Obrębie Golina, gm. Golina, nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Zakres prac w obrębie Kraśnica, gm. Golina, dz. nr 266/5: Plac plenerowej siłowni fitness - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,00 km; mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych. Wyposażenie placu w urządzenia: narciarz, wiosło, jeździec, rowerek, twister, wahadło, podciąg, wyciskanie siedząc, pylon, stół metalowy z blatem grafitowym, ławka z oparciem metalowa, ławka sportowa metalowa, kosz na odpady 35l, tablica z regulaminem, stojak rowerowy pięciostanowiskowy. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci: ogrodzenie z siatki wysokości 1,2m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów; furtka 1 m na gotowych słupkach. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci: zjeżdżalnia, karuzela tarczowa z kierownicą, karuzela krzyżowa, huśtawka, sprężynowiec motorek, sprężynowiec konik - zgodnie z przedmiarem i zestawieniem urządzeń plenerowej siłowni fitness oraz placu zabaw dla dzieci, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Działka nr 266/5, obręb Kraśnica, gm. Golina, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączone do niniejszej SIWZ: projekty techniczno - budowlane, przedmiary, zestawienia urządzeń plenerowych siłowni fitness i placów zabaw dla dzieci. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ z załącznikami
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5, 45112720-8, 45212140-9, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina - budowa 2 sztuk boisk do piłki plażowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina - budowa 2 sztuk boisk do piłki plażowej (dz. 243/6 i 244/7 Obręb Golina, gm. Golina). Zakres robót w obrębie Golina, gm. Golina, dz. nr 243/6 i 244/7: roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Boiska - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym; wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym; podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. Wyposażenie boiska - linie pola gry, słupki do siatkówki - profesjonalne; antenki do siatki; osłony na słupki; tuleje wraz z deskami do montażu słupków w piasku; siatka do gry profesjonalna - zgodnie z przedmiarem. Działki nr 243/6 i 244/7 obręb Golina, gm. Golina, nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ: projekt techniczno - budowlany, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, dalej STWiOR, przedmiar. Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ z załącznikami
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112720-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Dokumentacja

Odpowiedzi na zapytania

Nr referencyjny: Zp.271.7.2018  

Golina, 11.06.2018r.

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

Treść pytań i odpowiedzi - do pobrania


Golina, 12.06.2018r.

Do wszystkich Wykonawców 

Treść pytań i odpowiedzi - do pobrania

Golina, 12.06.2018r.

Zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina".

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego treść brzmi: "W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej." oraz ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym: "jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia powadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych..."   
  
W związku z udzielonymi 12.06.2018 r. odpowiedziami na zapytania dotyczące realizacji ww. przedmiotu zamówienia, oraz dokonane w związku z tym zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określanej dalej jako siwz, oraz z uwagi na konieczność udzielenia wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na prawidłowe przygotowanie ofert, zamawiający wprowadza zmiany do treści siwz, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 22.06.2018r. do godz. 9:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla wykonawców:

1. ppkt 12.4. siwz otrzymuje brzmienie:

12.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie, Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224, z dopiskiem: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina", część/części: .......... (podać nr części, której dotyczy wnoszone wadium).

2. ppkt 13.9. siwz otrzymuje brzmienie:

13.9. Wymaga się, by oferta umieszczona była w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego i opisane według poniższego wzoru:

Wykonawca
Nazwa i adres

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn.:
 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina"
Nr Zp.271.7.2018
NIE OTWIERAĆ przed 22/06/2018 r. godz. 9:15

3. pkt 22. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

3.1. ppkt. 22.1. siwz otrzymuje brzmienie:
22.1. Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina - Sekretariat (pokój nr 11),
b) termin składania ofert: do dnia: 22/06/2018r., do godz. 9:00

3.2. ppkt. 22.2. siwz otrzymuje brzmienie:
22.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina -
Sala Narad (pokój nr 13);
b) termin otwarcia ofert: w dniu 22/06/2018r., o godz. 9:15.

  Pozostała treść siwz i jej załączników nie ulega zmianie.

  Z uwagi na zmianę treści siwz, o której mowa w pkt. 1. niniejszego pisma, prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 564980-N-2018 z dnia 2018-05-29 r., zamawiający na zasadzie art. 12a ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termin  składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Termin złożenia oferty wraz z wadium zostaje przesunięty na dzień: 22.06.2018 r.

  Nadmienić należy, iż wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do siwz niniejszym dokumentem z dniem 12.06.2018 r., które są obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.golina.pl

Zmiana treści siwz - do pobrania 

Ogłoszenie nr 500133715-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.
Golina:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 564980-N-2018
Data: 29/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62590   Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.

Adres strony internetowej (url): www.golina.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie, Nr 78 8530 0000 0700 0619 2000 0224, z dopiskiem: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina", część/części: .......... (podać nr części, której dotyczy wnoszone wadium)

W ogłoszeniu powinno być: Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie, Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224, z dopiskiem: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina", część/części: .......... (podać nr części, której dotyczy wnoszone wadium)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-14, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-22, godzina: 9:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - do pobrania 

Golina, 13.06.2018r.

Do wszystkich Wykonawców 

Treść pytań i odpowiedzi - do pobrania