OGŁOSZENIE o zamówieniu_Zp.271.13.2018

Gmina Golina: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Nr 601159-N-2018 z dnia 2018-08-09

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1 , 62590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (URL): www.golina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.golina.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.golina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów
Numer referencyjny: Zp.271.13.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów.
2. Termin uruchomienia kredytu nastąpi w 2 (dwóch) transzach w wysokości: 3 000 000,00 zł i 1 500 000,00 zł w ciągu ............ dnia/dni* od daty złożenia wykonawcy, przez zamawiającego, pisemnej dyspozycji o uruchomienie kredytu za pośrednictwem fax-u lub elektronicznie.
3. Kredyt zostanie udzielony zamawiającemu na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 roku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
5. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. 
6. Spłata kapitału w 16 ratach kwartalnych, w następujących terminach i kwotach: 
a) 2018 - okres karencji,
b) 2019:
Termin: Kwota (zł): / Termin: Kwota (zł): / Termin: Kwota: / Termin: Kwota:
30 marca 200 000,00 / 30 czerwca 200 000,00 / 30 września 200 000,00 / 30 grudnia 200 000,00
c) 2020:
Termin: Kwota (zł): / Termin: Kwota (zł): / Termin: Kwota: / Termin: Kwota:
30 marca 200 000,00 / 30 czerwca 200 000,00 / 30 września 200 000,00 / 30 grudnia 200 000,00
d) 2021:
Termin: Kwota (zł): / Termin: Kwota (zł): / Termin: Kwota: / Termin: Kwota:
30 marca 325 000,00 / 30 czerwca 325 000,00 / 30 września 325 000,00 / 30 grudnia 325 000,00
e) 2022
Termin: Kwota (zł): / Termin: Kwota (zł): / Termin: Kwota: / Termin: Kwota:
30 marca 400 000,00 / 30 czerwca 400 000,00 / 30 września 400 000,00 / 30 grudnia 400 000,00

7. Kredyt udostępniony poprzez przelanie na rachunek bieżący zamawiającego, tj.: w Banku Spółdzielczym w Koninie Oddział w Golinie, nr 37 8530 0000 0700 0619 2000 0010.
8. Oprocentowanie kredytu określone w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 1M plus marża banku (dodatnia lub ujemna). O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stopy referencyjnej WIBOR 1M, bank powiadomi zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. Do obliczenia ceny, prosimy o przyjęcie stawki WIBOR 1M z 25 lipca 2018 roku.
9. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
10. Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami niż wymienione w siwz. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie.
11. Zamawiający informuje, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu rzeczywistą liczbę dni występujących w danym roku (365 - 366).
12. Zamawiający potwierdza zgodę w postaci kontrasygnaty Skarbnika Gminy pod treścią umowy kredytowej.
13. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.
14. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu 2 (dwóch) dni od daty otrzymania przez wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie.
15. W przypadku dokonania przez zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.
16. Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu.
17. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminów oraz czasookresu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
   2018-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie przez bank działalności, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015r., poz. 128 ze zm.) lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz; pełnomocnictwo - jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin uruchomienia kredytu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Wykonawca jest obowiązany zapoznać się z istotnymi postanowieniami umowy oraz wprowadzić ich treść do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dopuszcza się,
w porozumieniu z wykonawcą, wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych warunków niekorzystnych dla zamawiającego. Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 3 do siwz.
2. Przyjęcie istotnych postanowień umowy stanowi jeden z warunków przyjęcia oferty.
3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w siwz, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 2 Pzp.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wykonawca jest obowiązany zapoznać się z istotnymi postanowieniami umowy oraz wprowadzić ich treść do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dopuszcza się, w porozumieniu z wykonawcą, wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych warunków niekorzystnych dla zamawiającego. Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 3 do siwz. 2. Przyjęcie istotnych postanowień umowy stanowi jeden z warunków przyjęcia oferty. 3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w siwz, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 2 Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Data: 2018-08-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu 
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Goliny, mający swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, www.golina.pl, golina@golina.pl, tel. (63) 2418 095;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Golinie, jest p. Andrzej Andrzejewski, e-mail: iod8@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów", nr Zp.271.13.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia - do pobrania

Załączniki:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - do pobrania

Załączniki do SIWZ - do pobrania

Uchwała Nr SO-0951/53/P/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Golina - do pobrania strona 1do pobrania strona 2

Uchwała Nr  SO-0951/56/D/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Golina na rok 2018 - do pobrania strona 1do pobrania strona 2

Golina, 14.08.2018r.

Odpowiedzi 
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł 
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na deklaracji wekslowej?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na deklaracji wekslowej.
Pytanie:
W nawiązaniu do pkt. 20 Istotnych postanowień umowy prosimy o potwierdzenie, że zmiany terminów oraz czasookresu spłaty kredytu, będą dokonywane w ramach okresu kredytowania i nie przekroczą daty 30.12.2022 r.
Odpowiedź:
Potwierdzamy, że zmiany terminów oraz czasookresu spłaty kredytu będą dokonywane w ramach okresu kredytowania i nie przekroczą daty 30.12.2022r. W przypadku, gdy termin spłaty przypadnie w dzień wolny, spłata raty kredytu nastąpi wcześniej-przed terminem.

Odpowiedzi na zapytania - do pobrania  

Golina, 16.08.2018r.


Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
Proszę o odpowiedź na załączone zapytanie: "...w związku z ogłoszonym przetargiem przez Państwa Urząd zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.08.2018r."
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 27.08.2018r., godzina: 10:00. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.golina.pl.
Pytanie:
"W związku z zamiarem złożenia oferty na "Zaciągniecie kredytu długoterminowego
w wysokości 4 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dn. 03.09.2018r."
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 27.08.2018r., godzina: 10:00. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.golina.pl.

Odpowiedzi na zapytania - do pobrania

Golina, 16.08.2018r.

Zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów".

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego treść brzmi: "W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej."
oraz ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym: "jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia powadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych..."   
 W związku z udzielonymi 16.08.2018 r. odpowiedziami na zapytania dotyczące realizacji ww. przedmiotu zamówienia, oraz dokonane w związku z tym zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określanej dalej jako siwz, oraz z uwagi na konieczność udzielenia wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na prawidłowe przygotowanie ofert, zamawiający wprowadza zmiany do treści siwz, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 27.08.2018r. do godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla wykonawców:
1. ppkt 12.1. lit. b) siwz otrzymuje brzmienie:
b) termin składania ofert: 27/08/2018r., do godz. 10:00.
2. ppkt 12.2. lit. b) siwz otrzymuje brzmienie:
b) termin otwarcia ofert: 27/08/2018r., do godz. 10:15.
3. pkt. 13.4. zdanie trzecie: otrzymuje brzmienie:

Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Cenę oferty należy rozumieć jako sumę wszystkich kosztów obsługi kredytu, tj. jednorazowe opłaty i prowizje, związane z rozpatrzeniem wniosku kredytowego, udzieleniem i uruchomieniem kredytu oraz koszty odsetkowe, wyliczone przy określonych w siwz założeniach dotyczących stóp procentowych, kwot i terminów spłat dla kredytu spłacanego (w comiesięcznych ratach odsetkowych, płatnych na koniec miesiąca w 16 kwartalnych ratach kapitałowych wg. harmonogramu określonego w pkt. 3 opis przedmiotu zamówienia niniejszej siwz, przyjmując stopę WIBOR 1M z dnia 25 lipca 2018r., powiększoną o marżę banku, a jako datę uruchomienia 1 (pierwszej) transzy kredytu
w wysokości 3 000 000,00 zł, należy przyjąć 05.09.2018r., zaś jako datę uruchomienia 2 (drugiej) transzy kredytu, w wysokości 1 500 000,00 zł, należy przyjąć 31.10.2018r.).
 Pozostała treść siwz i jej załączników nie ulega zmianie.

Z uwagi na zmianę treści siwz, o której mowa w pkt. 1. niniejszego pisma, prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 601159-N-2018 oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia,  zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500193597-N-2018 z dnia 2018-08-13 r., zamawiający na zasadzie art. 12a ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termin  składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Termin złożenia oferty zostaje przesunięty na dzień: 27.08.2018 r., do godziny 10:00.

Nadmienić należy, iż wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do siwz niniejszym dokumentem z dniem 16.08.2018 r., które są obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.golina.pl

Zmiana siwz - do pobrania strona 1do pobrania strona 2

Golina: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Ogłoszenie nr 500196028-N-2018

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601159-N-2018 
Data: 09/08/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62590   Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232. 
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-20, godzina: 10:00 (data została zmieniona ogłoszeniem nr 500193597-N-2018 z dnia 13-08-2018 r.) 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-27, godzina: 10:00  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -do pobrania

Uchwała Nr SO-0950/55/5/Ko/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty kredytu - do pobrania strona 1do pobrania strona 2  

Golina, 20.08.2018r.


Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów


 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
"...w związku z ogłoszonym przetargiem przez Państwa Urząd zwraca się z uprzejmą prośbą o:
1. przekazanie danych reprezentacji Gminy (Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika) dot.: daty urodzenia lub nr PESEL, kraju pochodzenia, kraju zamieszkania.
2. Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2017r.
3. Udostępnienie sprawozdań: Rb-Nds, Rb-Z, Rb-N, Rb-27 s, Rb-28 s za 2017r.
4. Jaki dzień/ jakie dni przyjąć dokładnie do wyliczenia ceny?"

Odpowiedzi:
ad. 1:
Zamawiający przekaże dane, o których mowa w pkt. 1 zapytania, Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, przed dniem jej podpisania.
ad. 2:
Sprawozdanie finansowe za 2017r. - do pobrania .
ad. 3:
Sprawozdania: Rb-Nds , Rb-ZRb-NRb-27 sRb-28 s  za 2017r. - do pobrania.
ad. 4:
Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z pkt. 13. Opis sposobu wyliczenia ceny specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz zmianą treści siwz z 16.08.2018r.    

Odpowiedzi na zapytania - do pobrania

Golina, 20.08.2018r.

Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
"... zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zagadnienia wskazane w przedstawionym załączniku oraz nadesłanie materiałów uzupełniających dot. działalności ekonomiczno-finansowej Gminy.
Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń
1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika." 

Odpowiedź:
TAK.
Pytanie:
"2 Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. oraz czy Zamawiający poniesie koszty aktu notarialnego." 
Odpowiedź:
TAK.
Pytanie:
"3 Prosimy o potwierdzanie, że okres kredytowania liczy się od daty zawarcia umowy do dnia całkowitej spłaty kredytu tj. kapitału i odsetek,"
Odpowiedź:
TAK.
Pytanie:
"Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodne ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)
1 Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):" 

Odpowiedź:
NIE.
Pytanie:
"2 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):" 
Odpowiedź:
NIE.
Pytanie:
"3 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony uPaństwa  program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych."
Odpowiedź:
NIE.
Pytanie:
"4 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków."
Odpowiedź:
NIE.
Pytanie:
"5 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):"
Odpowiedź:
NIE.
Pytanie:
"6 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)." 
Odpowiedź:
NIE.
Pytanie:
"7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):"

Odpowiedź:
9.244
Pytanie:
"7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):"

Odpowiedź:
0.
Pytanie:
"7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):"

Odpowiedź:
0.

Pytanie:
"7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy
o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):"

Odpowiedź:
0.
Pytanie:
"7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy
o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):"

Odpowiedź:
0.
Pytanie:
"Wykaz zaangażowań klienta"
Odpowiedź:
Wykaz zaangażowań klienta - do pobrania
Pytanie:
"Prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów:

  • uchwała o powołaniu Burmistrza,
  • Informacji o podmiotach powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie (prosimy o podanie nazwy i numeru REGON podmiotów powiązanych),
  • Prosimy o przekazanie ostatniej zmiany WPF wraz załącznikami na rok 2018 /bądź potwierdzenie, iż uchwała o WPF z dnia 19.07.2018r nie uległa zmianie/
  • Prosimy o przekazanie ostatniej zmiany uchwały budżetowej wraz załącznikami na rok 2018 /bądź potwierdzenia, iż uchwała o zmianie budżetu z dnia 19.07.2018r nie uległa zmianie/
  • Opinii RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2018,
  • Sprawozdań statystycznych Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (pełne) oraz Rb-28S (pełne) wg. stanu na koniec IV 2017 oraz IIQ2018r"

Odpowiedź:

1. Uchwała o powołaniu Burmistrza - zaświadczenie - do pobraniawyciąg z protokołu - do pobrania
2. Informacja o podmiotach powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie (nazwa i numer REGON podmiotów powiązanych):
- Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego REGON 000235631
-  Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego REGON 001189850
- Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie REGON 001189867
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej REGON 001189873
- Przedszkole „Baśniowy Dworek" z Oddziałami Integracyjnymi REGON 000996123
- Centrum Usług Wspólnych REGON 001142854
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej REGON 003730271;
3. Zamawiający potwierdza, że na dzień przekazania niniejszych wyjaśnień, uchwała o WPF z dnia 19.07.2018r., nie uległa zmianie.
4. Ostatnia zmiana uchwały budżetowej z załącznikami na 2018 rok- Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 65/2018 z 23.07.2018r. - do pobrania
5. Zamawiający, na dzień przekazania niniejszych wyjaśnień, nie dysponuje opinią RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania  budżetu za pierwsze półrocze roku 2018, gdyż termin złożenia do RIO informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2018 upływa 31.08.2018r.
6. Sprawozdania statystyczne Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (pełne) oraz Rb-28S (pełne) wg. stanu na koniec  IV 2017  oraz IIQ2018r - do pobrania

Odpowiedzi na zapytania - do pobrania

UWAGA - sprostowanie

Golina, 22.08.2018r.

Wszyscy Wykonawcy


Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego wraz ze sprostowaniem, pn.:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający przekazuje: 

1. sprostowanie nieprawidłowo udzielonej odpowiedzi na zapytania z dnia 20.08.2018r.:

jest:

Pytanie:
"2 Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. oraz czy Zamawiający poniesie koszty aktu notarialnego." 

Odpowiedź:
TAK.

powinno być:

Odpowiedź:
NIE.

2. odpowiedzi na zapytania: 

Pytanie:

"Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia rata odsetkowa zostanie spłacona razem z ratą kapitałową w dniu 30.12.2022,"

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie:

"W nawiązaniu do ust. 3 pkt. 3.1 ppkt. 3.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uruchomienie kredytu następowało w dowolnych transzach zgodnie ze złożoną dyspozycją Zamawiającego w terminie do dnia 31.12.2018?
W przypadku negatywnej odpowiedzi. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane ust. 3 pkt. 3.1 ppkt. 3.1.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ilość oraz kwoty uruchomienia transz są wiążące i Zamawiający nie przewiduje zmiany kwot i liczby uruchamianych transz tj. większa liczba transz, zmiana kwot np. zwiększanie jednej transzy, zmniejszanie drugiej?"

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody aby uruchomienie kredytu następowało w dowolnych transzach zgodnie ze złożoną dyspozycją Zamawiającego w terminie do dnia 31.12.2018.
Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie.

Odpowiedzi wraz ze sprostowaniem treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określanej dalej jako siwz, wprowadzone niniejszym pismem, stanowią integralną część siwz i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Ponadto ww. odpowiedzi wraz ze sprostowaniem zostało opublikowane 22.08.2018r. na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.golina.pl, na której znajduje się ogłoszenie o zamówieniu, siwz wraz z załącznikami.
 W związku z powyższym Oferenci są obowiązani, do uwzględnienia ww. odpowiedzi i sprostowania do udzielonych odpowiedzi Zamawiającego, podczas sporządzania ofert.

Odpowiedzi i sprostowanie - do pobrania

Golina, 23.08.2018r.

Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:
"1. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł."

Odpowiedź:
Nie wszczęto.

Pytanie:
"2. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze: 
a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst."

Odpowiedź:
Nie występują.

Pytanie:
"3. Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku innym niż PKO BP zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji."

Odpowiedź:
Tak. Kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie: 1 500 000,00 zł.

Pytanie:
"4. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia)."

Odpowiedź:
Nie objęto restrukturyzacją.

Pytanie:
"5. Opinia RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst"

Odpowiedź:
Uchwała Nr SO-0951/53/P/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Golina - UDOSTĘPNIONA -  1 strona do pobrania2 strona - do pobrania, 

Pytanie:
"6. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu (wykup emisji obligacji komunalnych), za wyjątkiem kredytu finansującego przejściowy deficyt budżetowy ujętego w aktualnej uchwale budżetowej"

Odpowiedź:
Uchwała Nr SO-0950/55/5/Ko/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty kredytu - UDOSTĘPNIONA - 1 strona do pobrania2 strona - do pobrania .

Pytanie:
"7. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i z gwarancji (RB-1) za ostatni kwartał."

Odpowiedź:
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Rb-Z - UDOSTĘPNIONE.

Odpowiedzi na zapytania -do pobrania