OGŁOSZENIE o zamówieniu_Zp.271.1.2018

Gmina Golina: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym
na terenie gminy Golina
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

nr 511350-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1 , 62590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (URL): www.golina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie
za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.golina.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.golina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie:
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów
z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina
Numer referencyjny: Zp.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 1,2,3,4,5,6
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  6
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej
na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części i obejmuje:
Część 1: Przebudowa drogi wojewódzkiej 467 w zakresie przebudowy chodnika na ścieżkę rowerową w Golinie ul. Słowackiego - odcinek o długości 642m i szerokości 2,5m;
Część 2: Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kusocińskiego w Golinie w pasie drogi powiatowej nr 3316P (odcinek od ul. Poniatowskiego do Stadionu Miejskiego w Golinie) - odcinek o długości 615 m i szerokości 2,5 m;
Część 3: Budowa ścieżki rowerowej w Węglewie-Kolonii, od drogi krajowej 92 do torów w pasie drogi gminnej 472034 - odcinek o długości 868m i szerokości 2,5m;
Część 4: Przebudowa pobocza drogi powiatowej 3234P polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w obrębie Węglew (od drogi gminnej nr 472030 do skarpy) - odcinek
o długości 290m i szerokości 2,5m;
Część 5: Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 3229P, łączącej drogę krajową 92 z miejscowością Spławie - odcinek
o długości 694m i szerokości 2,5m (odcinek 1); Wymiana nawierzchni oraz krawężników z dostosowaniem istniejącego chodnika pod ścieżkę rowerową w pasie drogi powiatowej
nr 3229P w Spławiu - odcinek o długości 659m i szerokości 2,5m (odcinek 2);
Część 6: Utworzenie punktu przesiadkowego. Wymiana istniejącej wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 3311P - ul. Poniatowskiego w Golinie oraz postawienie nowej wiaty rowerowej z montażem oświetlenia solarnego wraz z kamerą z sygnałem przekazywanym do monitoringu miejskiego. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, tj. projekty budowlane, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB), będące załącznikami do niniejszej SIWZ i stanowiące jej integralną część
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45233162-2
45213315-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
   2018-06-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli:
aa) w przypadku oferty składanej na całość zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o łącznej wartości, nie mniejszej niż 620 000,00 zł brutto;
ab) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o wartości niemniejszej niż 150 000,00 zł brutto;
ac) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o wartości niemniejszej niż 90 000,00 zł brutto;
ad) w przypadku składania oferty na część 3 zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o wartości niemniejszej niż 130 000,00 zł brutto;
ae) w przypadku składania oferty na część 4 zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o wartości niemniejszej niż 70 000,00 zł brutto;
af) w przypadku składania oferty na część 5 zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o wartości niemniejszej niż 180 000,00 zł brutto;
ag) w przypadku składania oferty na część 6 zamówienia: zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, wyszczególnionych w ofercie.

b) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności inżynieryjnej drogowej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w ww. specjalności, tj.:
ba) w przypadku składania oferty na wybrane części bądź na całość zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy;
bb) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy;
bc) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy;
bd) w przypadku składania oferty na część 3 zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy;
be) w przypadku składania oferty na część 4 zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy;
bf) w przypadku składania oferty na część 5 zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy;
bg) w przypadku składania oferty na część 6 zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do siwz). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (dotyczy części 1, części 2, części 3, części 4 oraz części 5 zadania);

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o dysponowaniu tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do siwz) - dotyczy wszystkich części zamówienia, tj. części 1, części 2, części 3, części 4, części 5 i części 6.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz;
b) wypełnione tabele elementów rozliczeniowych, wg. wzorów stanowiących: załącznik nr 2 do siwz dla części 1, załącznik nr 2a do siwz dla części 2, załącznik nr 2b do siwz dla części 3, załącznik nr 2c do siwz dla części 4, załącznik nr 2d do siwz dla części 5;
c) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. siwz - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz;
d) pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy;
e) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu;
f) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w następującej wysokości:
2.1. całość zamówienia (tj. cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6), w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);
2.2. część 1: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100);
2.3. część 2: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
2.4. część 3: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
2.5. część 4: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); 2.6. część 5: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100);
2.7. część 6: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
3. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego, tj. Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224,
z dopiskiem: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina część ....... (podać nr części, której dotyczy wnoszone wadium) nr referencyjny: Zp.271.1.2018
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Ponadto w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Golinie (Sekretariat), ul. Nowa 1, 62-590 Golina lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej „wadium", dołączonej do oferty.
8. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
8.1. Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
8.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem);
8.3. kwotę gwarancji (poręczenia);
8.4. termin ważności gwarancji (poręczenia);
8.5. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub
b) wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do przypadków wskazanych w ustawie Pzp (art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp)
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych: Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych
do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej siwz. Wzór projektu umowy, dla poszczególnych części zamówienia, stanowi: załącznik nr 7 do siwz dla części 1, załącznik nr 7a do siwz dla części 2, załącznik nr 7b
do siwz dla części 3, załącznik nr 7c do siwz dla części 4, załącznik nr 7d do siwz dla części 5, załącznik nr 7e do siwz dla części 6. 2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewidział w siwz możliwość dokonania zmian umowy, które zostały określone
w projektach umów, o których mowa w pkt. 1.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto), podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 3. Na pozostałe formy określone w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający nie wyraża zgody. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego,
tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział Golina Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0030
(za datę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie uważany dzień,
w którym kwota wpłynęła na konto zamawiającego). 5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed podpisaniem umowy zaakceptowane przez zamawiającego. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 19.2. niniejszego rozdziału. 7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 9. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 10. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy stanowiący, dla poszczególnych części zamówienia: załącznik nr 7 do siwz dla części 1, załącznik nr 7a do siwz dla części 2, załącznik nr 7b do siwz dla części 3, załącznik nr 7c do siwz dla części 4, załącznik nr 7d do siwz dla części 5, załącznik nr 7e do siwz dla
części 6.
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej siwz. Wzór projektu umowy, dla poszczególnych części zamówienia, stanowi: załącznik nr 7 do siwz dla części 1, załącznik nr 7a do siwz dla części 2, załącznik nr 7b
do siwz dla części 3, załącznik nr 7c do siwz dla części 4, załącznik nr 7d do siwz dla części 5, załącznik nr 7e do siwz dla części 6.
2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewidział w siwz możliwość dokonania zmian umowy, które zostały określone w projektach umów, o których mowa
w pkt. 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Data: 2018-02-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 
Nazwa: Przebudowa drogi wojewódzkiej 467 w zakresie przebudowy chodnika na ścieżkę rowerową w Golinie ul. Słowackiego - odcinek o długości 642m i szerokości 2,5m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi wojewódzkiej 467 w zakresie przebudowy chodnika
na ścieżkę rowerową w Golinie ul. Słowackiego - odcinek o długości 642m i szerokości 2,5m.
Zakres robót obejmuje: rozebranie chodników, wysepek, przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35 - 889 m²; rozebranie obrzeży 6x20 - 1210 m; rozebranie krawężników wtopionych 12x25 - 854 m; rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - 234 m²; rozebranie zjazdów - 234 m²; usunięcie humusu 144 m³, z wywozem; korytowanie 417 m³,
z wywozem ziemi; założenie krawężników betonowych 854 m, na ławie betonowej z oporem; obrzeża betonowe 30x8 -1186 m, na podsypce cementowo piaskowej; podbudowa betonowa C6/9 grubości po zagęszczeniu 15 cm - 255 m²; podbudowa betonowa Rm 2,5 MPa grubości 15 cm po zagęszczeniu 1 747,5 m²; nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm kolorowej bezfazowej - 255m²; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej grubości 6 cm - 1492,50 m²; plantowanie i humusowanie z dowozem ziemi oraz obsianiem trawą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45233162-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 
Nazwa: Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kusocińskiego w Golinie w pasie drogi powiatowej nr 3316P (odcinek od ul. Poniatowskiego do Stadionu Miejskiego w Golinie) - odcinek o długości 615 m i szerokości 2,5 m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kusocińskiego w Golinie w pasie drogi powiatowej nr 3316P (odcinek od ul. Poniatowskiego do Stadionu Miejskiego w Golinie) - odcinek o długości 615 m i szerokości 2,5 m.
Zakres robót obejmuje: usuniecie drzew o średnicy 55 - 65 - 16 szt.; usunięcie warstwy humusu gr. 10 cm; odcięcie krawędzi jezdni nawierzchni bitumicznej piłą; koryto wykonywane mechanicznie 1681,325 m² z wywozem ziemi; warstwa odsączająca grubości
10 cm podbudowa z kruszyw łamanych gr 10 cm 1561 m²; ścieżka z kostki koloru szarego bezfazowa gr. 8cm 1511 m²; wjazdy z kostki brukowej kolorowej bezfazowej gr. 8 cm -
50 m²; rowy przydrożne odwadniające z wywozem ziemi 46,5 m³; krawężniki betonowe
15 x 30 - 287 m²; obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 z wyk. ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej 965 m²; Plantowanie ręczne; wyrównanie poboczy szerokości 0,5 m i obsianie trawą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45233162-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 
Nazwa: Budowa ścieżki rowerowej w Węglewie-Kolonii, od drogi krajowej 92 do torów w pasie drogi gminnej 472034 - odcinek o długości 868m i szerokości 2,5m.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa ścieżki rowerowej w Węglewie-Kolonii, od drogi krajowej 92 do torów w pasie drogi gminnej 472034 - odcinek o długości 868m i szerokości 2,5m.
Budowa ścieżki rowerowej w Węglewie (od drogi krajowej 92 do torów).

Zakres robót obejmuje: usuniecie 2 szt. drzew o średnicy 55 - 65 z wywiezieniem drewna
na wskazane miejsce; usunięcie warstwy humusu gr. 10 cm. 2 354,04 m²; odcięcie krawędzi jezdni nawierzchni bitumicznej piłą 938 m; rozebranie fragmentu jezdni oraz nawierzchni
z brukowca; wywiezienie gruzu; koryto wykonywane mechanicznie 2 354,04 m² z wywozem ziemi 117,702 m³; profilowanie i zagęszczanie podłoża; warstwa odsączająca grubości 10 cm oraz podbudowa gr. 10 cm 2 152,0 m² z kruszyw łamanych gr. 10 cm 2 152,0 m²;
ścieżka z kostki koloru szarego bezfazowa gr. 8 cm 1910 m²; wjazdy z kostki brukowej kolorowej bezfazowej gr. 8 cm - 242 m² na podbudowie betonowej gr. 20 cm; rowy przydrożne odwadniające z wywozem ziemi 264 m³ i plantowaniem skarp 1020,8 m²; krawężniki betonowe 15 x 30 - 868 m z wypełnieniem szczelin pomiędzy jezdnią; obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 z wyk. ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej 898 m²; wykonanie wykopów pod odwodnienie 31,5 m³ z wywozem ziemi; odwodnienie korpusu drogi kanały z rur PCV ośr zew 200 mm - 35 m połączone ze studzienkami ulicznymi bet. ośr 500 mm szt 10; uporządkowanie terenu - plantowanie ręczne; uporządkowanie terenu (plantowanie obsianie trawą)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45233162-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 
Nazwa: Przebudowa pobocza drogi powiatowej 3234P polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w obrębie Węglew (od drogi gminnej nr 472030 do skarpy) - odcinek o długości 290m i szerokości 2,5m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa pobocza drogi powiatowej 3234P polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w obrębie Węglew (od drogi gminnej nr 472030 do skarpy) - odcinek
o długości 290m i szerokości 2,5m.
Przebudowa pobocza drogi relacji Węglew - Sławsk na działce nr 248, obręb Węglew przy istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej. Zakres robót obejmuje: usunięcie drzew
i wykarczowanie pni; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, w ilości 15 m² z odwiezieniem i składowaniem do 5 km, rozebranie krawężników betonowych usunięcie znaku drogowego; wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki do 5 km. Roboty ziemne: korytowanie pod ciąg pieszo-rowerowy 720,00 m³, wykopy 57,22 m ² i zabezpieczenie sieci i uzbrojenia rurami osłonowymi 134,0 m zasypanie i zagęszczenie wykopów, ułożenie 195 m krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej,
90 m krawężników betonowych 15 x 22 wystających, 60 m krawężników bet 12 x 25 x 100 wtopionych (zakończenia zjazdów), 15 m opornik bet 12x25x100 na podsypce, obrzeża bet.
 8 x 30 na podsypce cementowo - piaskowej, ściek z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm układanej w dwóch rzędach na ławie betonowej. Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm - 530 m na warstwie odsączającej zagęszczonej mechanicznie 10 cm. Wykonanie ścieku 7,5 m z wyłożeniem płytami dna i przykryciem płytą bet 50 x 50 x 7cm. Nawierzchnia ciągu pieszo rowerowego na wjazdach z kostki bezfazowej gr. 8 cm kolorowej na posypce i warstwie odsączającej z piasku średniego gr. 15 cm i podbudowie z betonu
gr. 20 cm. Oznakowanie pionowe - tablice znaków na słupkach 7 szt.
Wyprofilowanie terenu przy ciągu rowerowym na gł. do 70 cm z wywiezieniem odkładu
do 5 km, humusowanie i obsianie trawą. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45233162-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 
Nazwa: Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 3229P, łączącej drogę krajową 92 z miejscowością Spławie - odcinek o długości 694m i szerokości 2,5m (odcinek 1).
Wymiana nawierzchni oraz krawężników z dostosowaniem istniejącego chodnika pod ścieżkę rowerową w pasie drogi powiatowej nr 3229P w Spławiu - odcinek o długości 659m i szerokości 2,5m (odcinek 2).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 3229P, łączącej drogę krajową 92 z miejscowością Spławie - odcinek o długości 694m i szerokości 2,5m (odcinek 1).

Zakres robót obejmuje: Usuniecie drzew o średnicy 55 - 65 - 8 szt, z wywiezieniem na wskazane miejsce. Usunięcie warstwy humusu gr. 10 cm. Odcięcie krawędzi jezdni nawierzchni bitumicznej piłą. rozebranie fragmentu jezdni. Wywiezienie gruzu.
Koryto wykonywane mechanicznie 1 885,91 m² z wywozem ziemi 94,26. Profilowanie i zagęszczanie podłoża. Warstwa odsączająca grubości 10 cm oraz podbudowa gr. 10 cm
1 727,0 m² z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1 727,0 m² . Ścieżka z kostki koloru szarego bezfazowa gr. 8 cm 1 693,0 m². Wjazdy z kostki brukowej kolorowej bezfazowej gr. 8 cm - 34 m² na podbudowie betonowej gr. 20 cm. Rowy przydrożne odwadniające z wywozem ziemi 455,25 m³ i plantowaniem skarp 1 760,3 m². Krawężniki betonowe 15 x 30 - 693 m
z wypełnieniem szczelin pomiędzy jezdnią. Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 z wyk. ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej 687 m². Odwodnienie korpusu drogi kanały z rur PCV ośr zew 200 mm - 21m połączone ze studzienkami ulicznymi bet. ośr
500 mm szt. 6. Uporządkowanie terenu - plantowanie ręczne.

Wymiana nawierzchni oraz krawężników z dostosowaniem istniejącego chodnika pod ścieżkę rowerową w pasie drogi powiatowej nr 3229P w Spławiu - odcinek o długości 659m
i szerokości 2,5m (odcinek 2). Remont ścieżki rowerowej (od początku wsi do OSP Spławie) o długości 659 m. Zakres robót obejmuje: Odcięcie krawędzi jezdni na dł. 655 m, rozebranie krawężników betonowych 663 m, rozebranie obrzeży trawnikowych, rozebranie chodników z płyt betonowych 1 587,0 m² wraz rozebraniem podbudowy kruszyw na głębokość 15 cm
i wywiezienie gruzu 495,324 m³. Korytowanie gł. 5 cm 1 738,29 m² wywóz ziemi oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża. Wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm oraz warstwy górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm na powierzchni 1 587,0 m². Ułożenie kostki koloru szarego gr. 8 cm na posypce cementowo - piaskowej 1 234,0 m². Ułożenie kostki
na wjazdach gr. 8cm na podbudowie betonowej gr. 20 cm. Założenie krawężników betonowych 15 x 3 0 na dł. 655m oraz wypełnienie szczelin pomiędzy nawierzchnią asfaltową, masą bitumiczną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45233162-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 
Nazwa: Utworzenie punktu przesiadkowego.
Wymiana istniejącej wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 3311P - ul. Poniatowskiego w Golinie oraz postawienie nowej wiaty rowerowej z montażem oświetlenia solarnego wraz z kamerą z sygnałem przekazywanym do monitoringu miejskiego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Utworzenie punktu przesiadkowego.
Wymiana istniejącej wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 3311P - ul. Poniatowskiego w Golinie oraz postawienie nowej wiaty rowerowej z montażem oświetlenia solarnego wraz z kamerą z sygnałem przekazywanym do monitoringu miejskiego. W ramach inwestycji przewidziano demontaż istniejącej wiaty przystankowej, rozbiórkę istniejącej nawierzchni
z kostki betonowej wraz z obrzeżem. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 48 m² wraz z obrzeżem betonowym 20 m, pod projektowane wiaty. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej przeszklonej max wymiary 4,5 m x 1,6 m
i rowerowej na 10 stanowisk max wymiary 5,0 x 2,3 m. Konstrukcja malowana proszkowo
w kolorze antracyt. Wiata przystankowa wyposażona w ławeczkę. Kształt wiaty zbliżony
do przykładowego podanego w projekcie. Montaż oświetlenia solarnego oraz kamery (zasilanej z solara) z przekazem do monitoringu miejskiego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45213315-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Zestawienie elementów rozliczeniowych dot. części 1

Załącznik nr 2a Zestawienie elementów rozliczeniowych dot. części 2

Załącznik nr 2b Zestawienie elementów rozliczeniowych dot. części 3

Załącznik nr 2c Zestawienie elementów rozliczeniowych dot. części 4

Załącznik nr 2d Zestawienie elementów rozliczeniowych dot. części 5

Załącznik nr 3  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

Załącznik nr 5 Wykaz robót

Załącznik nr 6 Wykaz osób 

Załącznik nr 7 Projekt umowy część 1

Załączniki nr 7a Projekt umowy część 2

Załącznik nr 7b Projekt umowy część 3

Załącznik nr 7c Projekt umowy część 4

Załącznik nr 7d Projekt umowy część 5

Załącznik nr 7e Projekt umowy część 6

 Załącznik nr 8-8d Harmonogramy 

Dokumentacja część 1  

Dokumentacja część 2 

Dokumentacja część 3  

Dokumentacja część 4

Dokumentacja część 5 (odcinek 1)

Dokumentacja część 5 (odcinek 2)  

Dokumentacja część 6

 

Golina, 15.02.2018r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina

1.  Pytania:

"Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania:

1.   Dotyczy zdolności technicznej  lub zawodowej. Czy można wykazać dla kilku części to samo zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej

2.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla kilku części można było skierować tę samą osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

3.   Wg projektu wykonawczego dla części 2 oznaczono do wycinki 22sztuki drzewa, tymczasem przedmiar robót wykazuje 16sztuk drzew do ścięcia. Ponadto wg mapy będącej podkładem dla planowanej ścieżki rowerowej w okolicach km 0+300,00 widoczne są drzewa kolidujące
z przebiegiem trasy ścieżki. Proszę o informację jaką ilość drzew należy przeznaczyć do wycinki na odcinku od ul. Poniatowskiego  do Stadionu Miejskiego w Golinie.

4.   Wg wizji lokalnej na części 5 (odcinek 1) teren przeznaczony pod ścieżkę rowerową jest porośnięty gęstymi krzakami. Przedmiar robót oraz projekt nie uwzględnia wykonania usunięcia zakrzaczenia. Proszę o informacje czy w/w prace należy skalkulować dla wykonania zadania
na części 5.

5.   Dla części 2, 3, 5 (odcinek1) zgodnie opisem technicznym projektu wykonawczego należy wykorytować teren na głębokość około 20cm tymczasem wg przedmiaru robót na głębokość 15cm. Który zapis jest dla Wykonawcy obowiązujący.

6.   Czy można złożyć ofertę tylko dla części 5 (odcinek 1) bez części  5 (odcinek 2). Jeżeli tak – jakie są wymagania dotyczące wadium. Zgodnie z zapisem SIWZ 10.2.6 jest podana jedna kwota 6500 dla części 5."

2.  Odpowiedzi:

Ad 1.

Tak, jednak łączna wartość zadania wykazanego w wykazie wykonanych robót budowlanych (wg. Załącznika Nr 5 do siwz) winna być niemniejsza niż suma wartości określonych w siwz [zgodnie z zapisami rozdziału 5, pkt. 5.1, ppkt. 5.1.3. lit. a), ab), ac), ad), ae), af]], proporcjonalnie dla wybranych części.

Ad. 2.

Tak, zgodnie z zapisem rozdziału 5., pkt. 5.1., ppkt. 5.1.3. lit. b), ba) siwz.

Ad. 3.

Na całym odcinku ścieżki przy ul. Kusocińskiego, tj. od ul. Poniatowskiego do Stadionu Miejskiego w Golinie, należy uwzględnić do usunięcia 20 szt  drzew.

Ad. 4.

W części 5 (odcinek 1) Spławie należy uwzględnić konieczność usunięcia zakrzaczeń, porastających miejscowo rowy przydrożne.

Ad. 5.

Dla części 2, 3, 5 (odcinek1) należy przyjąć w opisie przedmiarów poz. 11 d.1.1.5.1. Koryta wykonywane mechanicznie gł.10cm w gruncie kat II-IV na całej szerokości pasa drogowego.

Ad. 6.

Nie

 

 

Burmistrz Goliny

/-/ Mirosław Durczyński