OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy_Zp.271.23.2018

Ogłoszenie nr 500299413-N-2018 z dnia 14-12-2018 r.

Golina: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Golina
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62590   Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Golina
Numer referencyjny  Zp.271.23.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina (miasto Golina oraz wszystkie miejscowości i ulice w sołectwach), z siedmiu nieruchomości zamieszkałych w miejscowości Sławsk i jednej w miejscowości Osiecza Nowe położonych w Gminie Rzgów (znajdujących się na prawym brzegu rzeki Warty) graniczących z miejscowością Węglewskie Holendry położoną w gminie Golina oraz wskazanych odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok) w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454), zapisami „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022” oraz „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina” oraz wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących kolorach: niebieski, zielony, żółty oraz brązowy. Odebrane odpady komunalne niesegregowane i odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) Wykonawca jest obowiązany przekazywać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), ul. Sulańska 13, 62-510 Konin. Pozostałe odebrane odpady komunalne Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. 2. Ilość odpadów komunalnych, pochodzących z zamieszkiwanych nieruchomości, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, nie jest zależna od Zamawiającego. Jako szacunkowe dane (ustalone dla pełnego okresu realizacji umowy, tj. 12 miesięcy), należy przyjąć ilości odpadów komunalnych odebranych od stycznia do listopada 2018 r., przy uwzględnieniu segregacji popiołu, tj.: 2.1 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01): 1 523,56 Mg; 2.2 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popioły (20 03 99): 630,86 Mg; 2.3 odpady ulegające biodegradacji: 368,26 Mg; 2.4 papier i tektura: 41,56 Mg; 2.5 szkło: 190,09 Mg; 2.6 tworzywa sztuczne: 208,90 Mg; 2.7 odpady wielkogabarytowe: 72,96 Mg (średnio na rok); 2.8 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: 10,32 Mg (średnio na rok); 2.9 zużyte opony: 22,52 Mg (średnio na rok). 3. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za przekroczenie wskazanych ilości odpadów komunalnych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zamówienia na usługi.
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
90511000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 790913.56
Waluta:
pln
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 12  ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie art. 67 ust.1 pkt. 12 ustawy Pzp, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o., dalej ZGKiM jest spółką utworzoną w celu wykonywania zadań własnych Gminy Golina, w której zamawiający posiada 100% udziałów. Spółka realizuje ponad 90% zadań publicznych, powierzonych jej przez zamawiającego. W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Ponadto ZGKiM posiada wymagany przepisami art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 tekst jedn.) dalej ucipg wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Golina oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 9d ust. 1 ustawy ucipg. Ponadto ZGKiM spełnia również warunki określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122).

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Golina

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.,  zgkimgolina@o2.pl,  ul. Parkowa 6,  62-590,  Golina,  kraj/woj. wielkopolskie

Ogłoszenie - do pobrania