Informacja z otwarcia ofert_Zp.271.22.2018

Golina, 07.12.2018r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zamawiający informuje, że 07.12.2018r., o godz. 10:15, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 44 820,00 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 00/100).
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr oferty / Nazwa i adres Wykonawcy / Kryteria oceny ofert: Cena (zł brutto) / Termin uruchomienia kredytu (l. dni)
1 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie  ul. Turecka 10, 62-709 Malanów / 51 148,85 zł brutto, w tym:
1) oprocentowanie kredytu: 2,22%,  w tym a) marża: 0,58%, tj. 11 273,16 zł; b) WIBOR 1M - stawka z 26.11.2018r.;
2) prowizja: 1,00%, tj. 8 000,00 zł  / 1
Warunki płatności: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ oraz załącznikami do SIWZ.

Informacja:
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja - do pobrania