Informacja z art. 86 ust. 5_Zp.271.13.2018

Golina, 27.08.2018r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zamawiający informuje,
że 27.08.2018r., o godz. 10:15, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów.

Informacja - do pobrania