Informacja z art. 86 ust. 5 pzp_Zp.271.7.2018

Golina, 22.06.2018r.

INFORMACJA


         Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zamawiający informuje, że 22.06.2018r., o godz. 9:15, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 339 347,39  brutto (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć trzysta czterdzieści siedem złotych 39/100), w tym: 

część 1:


 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina - dostawa i montaż urządzeń plenerowych siłowni fitness (dz. nr 318/2 Obręb Węglew gm. Golina; dz. nr  2109/2 Golina, Obręb Golina; dz. 89 Adamów Kolonia Obręb Adamów gm. Golina;  dz. 1288/47 Obręb Golina, gm. Golina) wraz z dostawą i montażem urządzeń plenerowych siłowni fitness i placów zabaw dla dzieci (dz. nr 245/5 i 246/5 (Orlik) Golina Obręb Golina, gm. Golina; dz. nr 266/5 Kraśnica Obręb Kraśnica, gm. Golina). 
     261 179,65

 

 

część 2:


 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina - budowa 2  sztuk boisk do piłki plażowej (dz. 243/6 i 244/7 Obręb Golina, gm. Golina). 
     78  167,74

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:      


    

Nr oferty


 
 Nazwa  i adres  Wykonawcy
Kryteria  oceny ofert

     Część/części 
zamówienia, której dotyczy oferta

 
     Cena (zł  brutto)

 
Okres gwarancji 
(l.  m-cy)

 
1
F.H.  SYSTEM Krzysztof Milczek
ul.  Nadbrzeżna 29, 33-335 Nawojowa
510 507,73
60
1
2
HERKULES Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul.  Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów
 414 589,95

60

 
1

3

 APIS  POLSKA Sp. z o. o.
ul.  3 Maja 85, 37-500 Jarosław

309 534,52

60
1
48 681,04   60
 2

 

4


 

Firma Handlowo Usługowa LUXBUD  s.c. Nikodem Biesiada, Cezary Kostański
ul. Jana Pawła II 88, 62-510 Konin

 

79 708,67 Brak danych 2

 

5

 
"Produstal" P.P.H.U. inż. Andrzej Smarzyński 62-400  Słupca, ul. Torowa 9
260 947,20 36 1
66 347,50 36 2


Termin wykonania zamówienia: 30.09.2018r.

Warunki płatności: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ oraz załącznikami do SIWZ.

Informacja: Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Informacja - do pobrania 1 str.

Informacja - do pobrania  2 str.