Informacja z art. 86 ust. 5 pzp_Zp.271.15.2018

Golina, 14.09.2018r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zamawiający informuje, że 14.09.2018r., o godz. 10:15, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Armii Poznań do posesji Nr 45 przy ul. Generała Sikorskiego).

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 217 000,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr oferty / Nazwa i adres Wykonawcy / Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia / Cena (zł brutto) / Okres gwarancji i rękojmi (l. m-cy) 
1 BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Marcin Gutowski Rozalin 64, 62-400 Słupca / 289 109,04 / 60 / 11/11/2018
2 Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński Ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin / 268 144,92 / 60 / 15/11/2018
Warunki płatności: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ oraz załącznikami do SIWZ.


Informacja:
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Informacja - do pobrania