Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina 2018/2019

Golina, 20.08.2018 r.

ZE 26/1/2018

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. na podstawie biletów miesięcznych

 

prowadzonym przez: Centrum Usług Wspólnych w Golinie

ul. Kopernika 12, 62-590 Golina

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku art. 92 ust. 1 i 5-7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

WIKTORIA

 Paweł Waleriańczyk

 Piotrkowice 22B, 62-561 Ślesin

 

2.    Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby oraz miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Razem

Liczba punktów w kryterium Cena

Liczba punktór w kryterium średni wiek taboru

Liczba punktów w kryterium Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

37,20

15,00

20,00

72,20

2

KATARZYNA TURIST

Krystyna Waleriańczyk

Piotrkowice 22A, 62-561 Ślesin

43,33

20,00

20,00

83,33

3

EUROMATPOL

Mateusz Czkalski

ul. Topolowa 12

62-541 Budzisław Kościelny

55,56

15,00

20,00

90,56

4

WIKTORIA

 Paweł Waleriańczyk

 Piotrkowice 22B, 62-561 Ślesin

 

60,00

20,00

20,00

100,00

 

3.      Zamawiający nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 5 Pzp.

4.      Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 6

5.      Zamawiający nie unieważnił postępowania na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

6.      Zawiadamiający informuje, że w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:                 - nie dotyczy -

7.      Zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następujących wykonawców:   - nie dotyczy -

 

Informacja do pobrania