Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.9.2018

Golina, 27.07.2018r.

 

Wszyscy 
Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Przebudowa  dróg dojazdowych do gruntów rolnych  m. Golina, ul. Sienkiewicza - obręb Golina i m. Sługocinek - obręb Sługocinek, m. Golina".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy z  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

 

Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński 
ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin
........................................................................................................................ 
(podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano)

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  łączną punktację:

Lp. / Nr oferty / Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców / Liczba punktów w kryterium cena / Liczba punktów kryterium okres gwarancji / Łączna liczba punktów

1. 1 Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin / 60,00 / 40,00 / 100,00

2. Zamawiający nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie unieważnił postępowania na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

 

/-/ Mirosław Durczyński 

Burmistrz Goliny 

 

..................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)
Informacja - do pobrania