Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.8.2018

Golina, 26.07.2018r.

Wszyscy 
Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami 

i wpustami ulicznymi na Osiedlu Wschód - odwodnienie w ul. Olimpijskiej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bema, ul. Dąbrowskiego w miejscowości Golina".

Działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej rzez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowe Transkop Stanisław Maciejewski
ul. Marii Kownackiej 9, 62-500 Konin
........................................................................................................................ 
(podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano)

1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  łączną punktację:

Lp./Nr oferty/Nazwy albo imiona  nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców/Liczba punktów  kryterium cena/Liczba punktów kryterium kres gwarancji/Łączna liczba punktów
1. 1 Przedsiębiorstwo Usługowe Transkop Stanisław Maciejewski, ul. Marii Kownackiej 9, 62-500 Konin/ 60,00/ 40,00/ 100,00
2. 2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "WODKAN" Szustek Tadeusz, ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno/ 46,38/ 40,00/ 86,38

2. Zamawiający nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie unieważnił postępowania na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

(-) Mirosław Durczyński

Burmistrz Goliny 

..................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)
 
Informacja - do pobrania