Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.6.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.

"Budowa ulicy Pułaskiego w m. Golina"

prowadzonym pod nr Zp.271.6.2018, znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik - Informacja