Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.22.2018

Golina, 10.12.2018r.

Wszyscy Wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy z  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), określanej dalej jako ustawa Pzp, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1, złożonej przez wykonawcę, tj.:
 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
ul. Turecka 10, 62-709 Malanów
........................................................................................................................

(podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano)

2. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Lp. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców / Liczba punktów w kryterium: Cena / Liczba punktów w kryterium Termin uruchomienia kredytu / Łączna liczba punktów
1. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie ul. Turecka 10, 62-709 Malanów / 60,00 / 40,00 / 100,00
3. Zamawiający nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie unieważnił postępowania na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
 

/-/ Mirosław Durczyński

Burmistrz Goliny 

.................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

Informacja - do pobrania