Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.16.2018

Golina, 01.10.2018r.

Wszyscy
Wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Armii Poznań (od ul. Okólnej do ul. Generała Sikorskiego).

Działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy z  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Gutowski Marcin
Rozalin 64, 62-400 Słupca
.........................................................................................................................................................................................................................................
(podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano)

1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Lp. / Nr oferty / Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców / Liczba punktów w kryterium:
cena / Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi / Łączna liczba punktów
1. / 1 Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin / 54,71 / 40,00 / 94,71
2. / 2 Trans-Spili Sp. z o.o. Ul. Graniczna 18A, 62-563 Licheń Stary / 43,09 / 40,00 / 83,09
3. / 3 BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Marcin Gutowski Rozalin 64, 62-400 Słupca / 60,00 / 40,00 / 100,00

2. Zamawiający nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie unieważnił postępowania na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Informacja  - do pobrania