Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.15.2018

Golina, 02.10.2018r.

 

Wszyscy 
Wykonawcy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Armii Poznań do posesji Nr 45 przy ul. Generała Sikorskiego).

Działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

 

Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński
ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin
........................................................................................................................
(podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano)

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Lp. / Nr oferty / Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców / Liczba punktów w kryterium Cena / Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji i rękojmi / Łączna liczba punktów

1. / 1 / BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Marcin Gutowski Rozalin 64, 62-400 Słupca / 55,51 / 40,00 / 95,51
2. / 2 / Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin / 60,00 / 40,00 / 100,00

2. Zamawiający nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie unieważnił postępowania na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Informacja - do pobrania