Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.11.2018

Golina, 11.09.2018r.

 

Wszyscy 
Wykonawcy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Transport i ułożenie destruktu asfaltowego na terenie gminy Golina

Działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy z  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej
przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "METAL" Błażej Nowakowski
ul. Konińska 16, 62-563 Licheń Stary
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
(podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano)

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty, podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Lp. / Nr oferty / Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców / Liczba punktów w kryterium:  cena / Liczba punktów w kryterium termin gwarancji i rękojmi / Łączna liczba punktów
1. / 1 / Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "METAL" Błażej Nowakowski Ul. Konińska 16, 62-563 Licheń Stary / 60,00 / 40,00 / 100,00

2. Zamawiający nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie unieważnił postępowania na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Informacja - do pobrania