Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 6_Zp.271.1.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 6_Zp.271.1.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina", w zakresie części 6 obejmującej: Utworzenie punktu przesiadkowego

znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik - Informacja