Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2_Zp.271.1.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina", w zakresie części 2 obejmującej: Budowę ścieżki rowerowej w ul. Kusocińskiego w Golinie w pasie drogi powiatowej nr 3316P (odcinek od ul. Poniatowskiego
do Stadionu Miejskiego w Golinie) - odcinek o długości 615m i szerokości 2,5 m,

znajduje się w poniższym załaczniku:

Załącznik - Informacja