Zp.271.15.2017

Gmina Golina: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
629456-N-2017 z dnia 2017-12-08 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1 , 62590   Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.

Adres strony internetowej (URL): www.golina.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak

www.golina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak

www.golina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności Zamawiającego

Numer referencyjny: Zp.271.15.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 - Program Ubezpieczenia.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66515000-3

66516000-0

66512100-3

66514110-0

66516100-1

66512100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-01-01

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej - dotyczy wszystkich części zamówienia

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak, Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu:
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany Formularz Oferty; Grupa kapitałowa: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy - wg załączonego wzoru (oświadczenie nr 2). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych
do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena łączna ubezpieczenia cz. I

60,00

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych cz. I

25,00

Zwiększenie limitów odpowiedzialności cz. I

15,00

Cena łączna ubezpieczenia cz.II

60,00

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych cz.II

25,00

Zniżka za niską szkodowość cz. II

15,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony):
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4, 4a.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

w zakresie części I: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia;
3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli - w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 5) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenia - w przypadku zmiany liczby osób ubezpieczonych oraz wysokości sumy ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie
z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 6) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 7) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d) włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy; 8) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 9) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych;

w zakresie część II: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 31.12.2020 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.12.2021 r. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf; 3) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 4) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d) włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy; 5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Data: 2017-12-18, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 - Program Ubezpieczenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2018-01-01

data zakończenia: 2020-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena łączna ubezpieczenia

60,00

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

25,00

Zwiększenie limitów odpowiedzialności

15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 - Program Ubezpieczenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2018-01-01

data zakończenia: 2020-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena łączna ubezpieczenia

60,00

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

25,00

Zniżka za niską szkodowość

15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 6 do SIWZ

  Odpowiedzi na zapytania z 13.12.2017r. 

 

Nr referencyjny: Zp.271.15.2017  

 

Skępe, 2017-12-14.

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

 

Dotyczy:           Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Gminy Golina

Numer ogłoszenia: 629456-N-2017 z dnia 08-12-2017

 

 

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

 

Pytanie nr 1

1.     Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 

Pytanie nr 2

Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 3

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone:
I. mienie wyłączone z eksploatacji,
II. pustostany
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia i przyczyny wyłączenia z eksploatacji
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłosił do ubezpieczenia mienia wyłączonego eksploatacji czy też pustostanów.

 Pytanie nr 4

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
II. budynki przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ubezpiecza budynków o złym stanie technicznym, przeznaczonych do rozbiórki.

Wszelkie informacje znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.

 

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z  obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że, zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z  obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

 

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zdecydowana większość budynków została wybudowana przed 1995r. Wszystkie budynki, których użytkowanie było uzależnione od uzyskania pozwolenia na użytkowanie takie pozwolenie posiadały.

 

 

Pytanie nr 8

Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 20 lat we wskazanych miejscach ubezpieczenia (zgłoszonych do ubezpieczenia) wystąpiły szkody powstałe w wyniku powodzi lub lokalnego podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie ilości i wartości wypłaconych odszkodowań.

Odpowiedź:

Zamawiając informuje, że w ostatnich 20 lat we wskazanych miejscach ubezpieczenia (zgłoszonych do ubezpieczenia) nie wystąpiły szkody powstałe w wyniku powodzi lub lokalnego podtopienia

 

Pytanie nr 9

Czy w tabeli nr 6 – szkodowość – uwzględnione są rezerwy szkodowe? Jeśli rezerwy występują, proszę o podanie wartości oraz opisu szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedstawionej szkodowości zostały uwzględnione rezerwy.

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie informacji o szkodowości oraz utworzonych rezerwach z 5 ostatnich lat (2013-2017r.)

Odpowiedź:

Oprócz szkód wykazanych w załączniku nr 6 do SIWZ, Zamawiający posiada informację o szkodach:

DATA SZKODY

MIEJSCE SZKODY

RYZYKO UBEZPIECZ.

PRZYCZYNA

WYPLACONO

2013-02-25

Przyjma 122 Szkoła podstawowa

Ogień i inne zd. losowe

Zalanie pomieszczenia szkolnego - oddziału przedszkolnego z powodu awarii w toalecie

3 060,14

2013-04-08

GOLINA Kawnice

OC drog

nienależyte administrowanie drogami publicznymi

500,00

2013-05-28

GOLINA Głodowo

NNW

trwały uszczerbek

300,00

2013-05-28

GOLINA Głodowo

OC ogólne

uszkodzenie ciała lud rozstrój zdrowia

3 000,00

2013-02-15

KRAŚNICE

Autocasco

inne

4 534,59

2014-09-01

GOLINA

UL Kilińskiego

OC drog

90 - nienależyte administrowanie drogami publicznymi

1 500,00

 

 

Pytanie nr 11

Proszę o uzupełnienie tabeli nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Gminie Golina – o rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek (mury, stropy, dach).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje jakie może przedstawić na dzień dzisiejszy znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować  imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi oraz takimi,  których celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

 

Pytanie nr 13

Prosimy o informacje czy pokazy fajerwerków są obsługiwane przez profesjonalne firmy zajmujące się tego typu pokazami? Jeżeli nie to prosimy o informacje kto się nimi zajmuje.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pokazy fajerwerków są obsługiwane przez profesjonalne firmy zajmujące się tego typu pokazami.

 

 

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obowiązują zapisy z SIWZ załącznik nr 5, pkt I str. 34/67:

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia  OWU  ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.”

 

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że zakres  ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu  OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej wyłączone będą szkody:

1)           związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;

2)           które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;

3)           powstałe w wyniku niewypłacalności;

4)           powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;

5)           wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obowiązują zapisy z załącznika nr 5 do SIWZ, pkt III, lit. A, pkt aa (str.52/67).

 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralna część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej.

  

 

 

Odpowiedzi na zapytania z 12.12.2017r. 

 

Nr referencyjny: Zp.271.15.2017  

Skępe, 2017-12-13.

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy:           Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Gminy Golina

Numer ogłoszenia: 629456-N-2017 z dnia 08-12-2017

 

 

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

 

Pytanie nr 1

Część II Zamówienia -  UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Proszę o uzupełnienie w pojazdach osobowych – ilość miejsc, tj. wg Lp.

           1)   VW TRANSPORTER 1,9 KOMBI, PKN8J47

                  13)  Citroen Berlingo, PKN 01167

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pojazd PKN8J47 posiada 9 miejsc

pojazd PKN01167 posiada 5 miejsc

 

Pytanie nr 2

Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR

Dodatkowe postanowienia:

-   w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne  rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Prosimy o dodanie zapisu „pod warunkiem braku konsumpcji SU po szkodzie oraz udokumentowania naprawy. „

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o dodanie dodatkowego zapis do:

-w przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające

Dodatkowy zapis:

- w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w trakcie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego nowo nabytych pojazdów lub dotychczas nie posiadających ubezpieczenia autocasco wraz z ryzykiem kradzieży Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające następujące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

1) dla pojazdów osobowych:

a) jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą (tj. niezależny, samodzielny mechaniczny lub elektroniczny system zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, posiadający ustaloną klasę skuteczności, np. immobiliser, autoalarm) – dla samochodów o wartości rynkowej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia do 100 000 zł (brutto);

b) dwa urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą – dla samochodów o wartości rynkowej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 100 000 zł (brutto);

c) trzy urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, w tym system posiadający funkcję lokalizacji pojazdu – dla samochodów o wartości rynkowej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 300 000 zł (brutto);

2) dla pojazdów ciężarowych o ładowności do 2,5 tony, samochodów i przyczep kempingowych, motocykli, motorowerów – jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą;

3) dla pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 2,5 tony, ciągników siodłowych i autobusów o wartości rynkowej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 100 000 zł (brutto) – jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą;

4) dla pojazdów specjalnych, ciągników rolniczych, kombajnów o wartości rynkowej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 200 000 zł (brutto) – jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

  

 Pytanie nr 4

Prosimy o wykreślenie zakresu, jak poniżej:

Zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco:

RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 5

 Prosimy o zmianę, jak poniżej:

Likwidacja szkód  

-         oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w terminie 3 dni 4 dni roboczych od zgłoszenia szkody lub innym terminie, po uzgodnieniu i akceptacji przez Ubezpieczającego,

-         w przypadku braku oględzin w powyższym terminie 3 dni 4 dni lub innym terminie uzgodnionym z Ubezpieczającym, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

 

Pytanie nr 6

Ubezpieczenie assistance (ASS)

Prosimy o zmianę zakresu:

II. Wariant pełny zmiana warunków i zakresu zgodnie z poniższym: 

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU - w wariancie:

Wariant Pełny SU 5000 (na jedno zdarzenie): zakres ubezpieczenia assistance obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty:

- pomoc na wypadek awarii pojazdu, braku paliwa lub kradzieży pojazdu lub jego części uniemożliwiającej dalszą jazdę, polegającą na zorganizowaniu i pokryciu koszów naprawy na miejscu zdarzenia, dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa), pokryciu kosztów holowania, zakwaterowania lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży.

- transport (holowanie) pojazdu odbywa się do dowolnego miejsca wskazanego przez kierowcę na odległość do 200 km od miejsca zdarzenia na terytorium RP oraz Europa.

- ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego w przypadku wypadku bądź awarii wypadku pojazdu na okres co najmniej 3 dni.

- ubezpieczenie obejmuje również pomoc poszkodowanym w wypadku.

- ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych i specjalnych o DMC do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich okres eksploatacji nie przekracza 20 lat.

- zakres terytorialny - RP i Europa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralna część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej.