Zapytanie ofertowe na Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Hali Sportowo-Widowiskowej w Golinie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - 23.11.2017 R.

Protokół - do pobrania 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PSIZ.271.67.2017

 

 

 

                                                                                                                                                                     08.11.2017 r.

 

 

 

Gmina Golina

ul. Nowa 1

62-590 Golina

NIP 665-273-35-71

 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Hali Sportowo-Widowiskowej w Golinie

W związku z zamiarem zakupu usługi sprzątania w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Gmina Golina z siedzibą ul. Nowa 1, 62-590 Golina zaprasza do składania ofert cenowych na niżej wymieniony zakres usług

 

I.              Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w budynku hali sportowo-widowiskowej
w Golinie w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem odpowiedniej technologii, techniki sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój. 

 

 

Wykaz powierzchni do sprzątania pomieszczeń Hali Sportowo-Widowiskowej w Golinie

Parter:

Lp.

Rodzaj powierzchni

Posadzka

Powierzchnia użytkowa m2

      1.

Sala sportowa mała

Panele podłogowe

104,04

2.

Korytarz

Granitogres

12,55

3.

Pokój trenera

Granitogres

8,88

4.

Łazienka trenera

Granitogres

3,85

5.

WC

Granitogres

3,98

6.

Umywalnia

Granitogres

11,42

7.

Szatnia

Granitogres

15,61

8.

Korytarz brudny

Granitogres

18,90

9.

Pomieszczenie gospodarcze

Granitogres

2,48

10.

Szatnia

Granitogres

13,25

11.

Umywalnia

Granitogres

30,65

12.

WC + przedsionek

Granitogres

2,53

13.

WC

Granitogres

1,45

14.

Szatnia

Granitogres

13,38

15.

Wiatrołap

Granitogres

4,84

16.

Korytarz

Granitogres

62,32

17.

Korytarz czysty

Granitogres

33,00

18.

Szatnia

Granitogres

13,38

19.

Umywalnia

Granitogres

30,65

20.

WC

Granitogres

1,45

21.

WC + przedsionek

Granitogres

2,53

22.

Szatnia

Granitogres

13,25

23.

Korytarz

Granitogres

19,72

24.

Sala sportowa

Wykładzina elastyczna

1155,59

25.

Magazyn

Płytki ceramiczne

21,41

26.

Magazyn

Płytki ceramiczne

57,87

27.

Korytarz

Płytki ceramiczne

51,00

28.

Magazyn

Płytki ceramiczne

15,22

29.

Magazyn

Płytki ceramiczne

15,23

30.

Magazyn

Płytki ceramiczne

15,22

31.

Magazyn

Płytki ceramiczne

15,23

32.

Magazyn

Płytki ceramiczne

7,54

33.

Pomieszczenie socjalne

Płytki ceramiczne

7,47

34.

Schody

Granitogres

8,88

35.

Hall

Granitogres

55,72

36.

Wc. Inw.

Granitogres

4,68

37.

Przedsionek WC M

Granitogres

6,26

38.

WC M

Granitogres

10,67

39.

Przedsionek WC D

Granitogres

6,09

40.

WC D

Granitogres

8,19

41.

Kotłownia

Płytki ceramiczne

25,19

RAZEM

1911,57 m2

 

 

I Piętro:

Lp.

Rodzaj powierzchni

Posadzka

Powierzchnia

      1.

Antresola z widownią

Granitogres

327,57

         2.

Pomieszczenie klubowe

Panele podłogowe

26,97

         3.

Korytarz

Panele podłogowe

7,70

        4. 

Pomieszczenie klubowe

Panele podłogowe

26,97

5.

Pomieszczenie techniczne

Panele podłogowe

50,27

RAZEM

439,48 m2

 

Całkowita powierzchnia pomieszczeń do sprzątania – 2 351,05 m 2

 

II.            Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) złożą prawidłowo sporządzoną ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

2.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

 

III.           Zakres  i częstotliwość  prac objętych zamówieniem:

 

1) własnym sprzętem,

2) własnymi profesjonalnymi środkami czystości.

3) zakupując i dostarczając na własny koszt i we własnym zakresie worki do śmieci, mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, ręczniki papierowe, papier toaletowy, a także środki zapachowe i kostki do WC

 

1. Świadczone usługi obejmować będą czynności codzienne:
a). sprzątanie pomieszczeń znajdujących się w obiekcie;

b). utrzymywanie w czystości pomieszczeń higieniczno- sanitarnych oraz toalet z umywalkami m.in. poprzez dbałość o ogólny wygląd pomieszczeń oraz mycie posadzek i ścian;

c). mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury;

d). wyposażanie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki higieny;

e). usuwanie zgromadzonych odpadków i opróżnianie koszy na śmieci;

f). zapewnienia sprzętu i wyposażenia oraz środków chemicznych, myjących, czyszczących, dezynfekujących i toaletowych w ilościach niezbędnych do utrzymania obiektu w stałej czystości;

g). zgłaszania wszelkich nieprawidłowości administratorowi obiektu;

h). uzgodnienia godzin wykonywania pracy z administratorem obiektu (godziny pracy ekipy sprzątającej ściśle związana jest z grafikiem zajęć rozpisanych miesięcznie).

i). w przypadku podłogi sportowej utrzymanie jej w czystości zgodnie z  instrukcją producenta dotyczącą utrzymania czystości wykładziny elastycznej na hali widowiskowo-sportowej –  instrukcja ta będzie stanowić załącznik do podpisanej umowy),

 

2. Czynności okresowe:

a). Zmywanie glazury w pokojach socjalnych, łazienkach i WC – raz w miesiącu,

b). Wymiana worków w koszach na śmieci zewnętrzne wokół hali widowiskowo-sportowej oraz przy wejściach do budynku – w miarę potrzeb,

c). Mycie okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych - raz na 3 miesiące,

d). Czyszczenie obrazów, luster, drzwi, szaf, lamp oświetleniowych – w miarę potrzeb,

e). Doczyszczanie maszyną terakoty na korytarzach i schodach 1-2 razy w roku.

f). prace porządkowe i utrzymanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa na zewnątrz wokół hali widowiskowo-sportowej - w miarę potrzeb

 

Hala sportowo-widowiskowa dla osób z niej korzystających będzie czynna: pn. – niedz. w godz. 8.00 do 21.00, natomiast godziny pracy osób sprzątających uzależnione będą od prowadzonych imprez
i zajęć.

 

IV.           Zasady obowiązujące przy wykonaniu usługi:

Do wykonania usługi Wykonawca zaangażuje niezbędną ilość pracowników wyposażonych
w odpowiedni sprzęt, narzędzia, materiały, środki czystości i higieny, jak również odzież ochronną. Zamawiający wymaga aby pracownicy zaangażowani do wykonania usługi zatrudnieni byli przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie określa wymiaru etatu na jaki mają być zatrudnieni pracownicy Wykonawcy. Zamawiający wymaga natomiast, aby wszelkie czynności dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia osoby wykonywały w ramach łączącej ich
z wykonawcą umowy o pracę.

                                                                                                         

W ciągu 7 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia jej świadczenia wykonawca przedstawi listę pracowników przewidzianych do wykonania usługi.

 

Wykonawca odpowiada materialnie za straty poniesione przez Zamawiającego powstałe na skutek nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia – do pełnej wysokości. 

 

Zamawiający udostępni pomieszczenia magazynowe na bezpieczne przechowanie sprzętu
i środków czystości niezbędnych do świadczenia usług sprzątających.

 

 

 

V.            Kryterium oceny ofert: cena - 100 %.

W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów
i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną  ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

VI.           Opis sposobu obliczania ceny:

 

1.     Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.     Wartość oferty należy podać  brutto z wskazaniem stawki podatku VAT, za całość zamówienia oraz w rozbiciu na poszczególne części zamówienia. 

3.     Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

 

VII.         Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2017 do 31.12.2017

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów, których dotyczy powyższe zapytanie. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni.

 

VIII.        Płatność za wykonanie usługi będzie się odbywać na podstawie faktur miesięcznych, wciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

IX.           Forma złożenia oferty :

 

1.     Ofertę  należy  złożyć w terminie do dnia 23.11.2017 roku, do godz.10.00 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, Sekretariat

2.     Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

OFERTA –

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Hali Sportowo-Widowiskowej w Golinie”

Na kopercie (paczce)oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 

 

3.     Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

4.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.     Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert.

 

X.            Informacje o dokumentach jakie muszą być dołączone do oferty:

1.      Sporządzony przez Wykonawcę formularz ofertowy (załączniki nr 1 do zapytania ofertowego).

2.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.      Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy - jeżeli zostało udzielone

 

 

Osoby do kontaktu:

1. Żanetta Matlewska, tel. 693-367-117

2. Olga Frońda, tel. (63) 241-80-95 wew. 273

                                                                                                          /-/ Burmistrz Goliny

                                                                                                          Mirosław Durczyński 

 

     Formularz ofertowy - do pobrania