WYBÓR OFERENTA: na usługi specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

  

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: usługi specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień dla osób z Gminy Golina w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim – projekt realizowany przez Powiat Koniński Powiatowe Centrum Rodziny w Koninie w partnerstwie z Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Golinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poddziałania 7.2.1 Usługi Społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

 

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie

Plac Kazimierza Wielkiego 10

62-590 Golina

 

II. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego.

W dniu 7.04.2017 r. informację o zapytaniu ofertowym umieszczono na stronie internetowej zamawiającego http://golina.pl/bip.html, tj. ZAPYTANIE OFERTOWE: na usługę specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień dla osób z Gminy Golina w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Poza tym informację o wszczęciu postępowania zamieszczono w dniu 7.04.2017 r. w gablocie informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

III. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego.

Do dnia składania ofert, tj. do dnia 21.04.2017 r. do godziny 14.00 wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta – oferta w załączeniu.

Oferta nr 1 złożona w dniu 21.02.2017 r. godz. 10.00 przez Gabinet Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia mgr Inga Kurkiewicz, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 27.

 

IV. Informacje o spełnieniu warunku dotyczącego wykluczenia wykonawcy.

Wykonawca, który złożył ofertę oświadczył pisemnie w formie oświadczenia, że nie posiada powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. W związku z powyższym wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

V. Informacją o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców.

1. Wykonawca Gabinet Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia mgr Inga Kurkiewicz, 62-500 Konin,

ul. Wojska Polskiego 27 spełniła warunki udziału w postępowaniu.

 

VI. Informację o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

Cena oferty: waga – 70%.

Doświadczenie: waga – 30%.

Nr oferty

Imię i nazwisko Wykonawcy

Cena/ Liczba punktów w kryterium „Cena”

Doświadczenie/ Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie”

Łączna punktacja

1

Gabinet Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia mgr Inga Kurkiewicz, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 27

5 280 zł / 70 pkt

4lat /15 pkt

85 pkt

 

VII. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

W wyniku dokonanej przez zamawiającego w dniu 27.04.2017 r. i 5.05.2017 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na usługę specjalisty psychoterapii leczenia uzależnieńdla osób z Gminy Golina w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim oraz w oparciu o warunki i kryteria określone w zapytaniu ofertowym, jak również przestrzegając zasady jawności, przejrzystości i równego traktowania potencjalnych oferentów, zamawiający dokonał wyboru wykonawcy:

Gabinet Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia mgr Inga Kurkiewicz, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 27.

Łączna cena brutto za usługę specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień wyniesie 4.400,00 zł, co stanowi 100,00 zł za 1 godzinę usługi.

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w związku z czym jego oferta nie podlega odrzuceniu. Poza tym oferta zdobyła 85 pkt na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. Całkowita cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawcę przekracza kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie projektu. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 5.05.2017 r. przeprowadził negocjacje cenowe z oferentem. W trakcie prowadzenia tych negocjacji ustalono cenę jednostkową 1 godziny usługi w kwocie 100,00 zł, co po przemnożeniu zaproponowanej ceny daje łącznie cenę brutto 4.400,00 zł (w 2017 r.: 2.000,00 zł, w 2018 r.: 2400,00 zł).

 

VIII. Data sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego:

Golina, dnia 5.05.2017 r.

 

/-/ Danuta Kamińska

Kierownik MOPS w Golinie


Załączniki do protokołu:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

2. Złożone oferty – szt. 1.

3. Karta oceny ofert.