OGŁOSZENIE o zamówieniu Zp.271.11.2017

Gmina Golina: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina - ETAP I


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 588447-N-2017 z dnia 2017-09-15 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1 , 62590   Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (URL): www.golina/pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.golina.pl  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.golina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina - ETAP I
Numer referencyjny: Zp.271.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1,2,3,4
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów
z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina - ETAP I. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części i obejmuje: Część I: Budowa drogi dla rowerów - ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie, odcinek o długości 250 m i szerokości 2,5 m. Zakres robót obejmuje: Rozebranie krawężników betonowych i ław. Korytowanie. Regulacja studzienek. Założenie krawężników betonowych wystających 15 x 30 wjazdowych 15 m, krawężników betonowych wjazdowych 15 x 22 cm - 4 m.
Założenie obrzeży betonowych 323 m. Uzupełnienie nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR2 na podbudowie z kruszyw łamanych 52m ². Warstwa asfaltowa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm. Warstwa podsypkowa zagęszczona mechanicznie gr. 10 cm - 501 m². Nawierzchnia kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 6 cm - 501 m² na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Warstwa zagęszczona gr. 20 cm 109 m². Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm -109m².Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - 109 m². Oznakowanie pionowe znaki i poziome jezdni. Profilowanie i uzupełnienie poboczy 333 m². Obsianie poboczy trawą. Część II: Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kusocińskiego w Golinie, o długości 652 m i szerokości 2,5 m. Zakres robót obejmuje: Usuniecie drzew o średnicy 55 - 65 - 16 szt. Usunięcie warstwy humusu gr. 10 cm. Odcięcie krawędzi jezdni nawierzchni bitumicznej piłą. Koryto wykonywane mechanicznie 1681,325 m² z wywozem ziemi. Warstwa odsączająca grubości 10 cm podbudowa z kruszyw łamanych gr 10 cm 1561 m² 1561,00 m². Ścieżka z kostki koloru szarego bezfazowa gr. 8cm 1511 m². Wjazdy z kostki brukowej kolorowej bezfazowej gr. 8 cm - 50 m². Rowy przydrożne odwadniające z wywozem ziemi 46,5 m³. Krawężniki betonowe 15 x 30 - 287 m². Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 z wyk. ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej 965 m². Plantowanie ręczne. Wyrównanie poboczy szerokości 0,5 m i obsianie trawą. Część III: Przebudowa drogi wojewódzkiej 467 w zakresie przebudowy chodnika na ścieżkę rowerową - ul. Słowackiego w Golinie - przebudowa istniejącego chodnika w celu przystosowania do rowerów, o długości 642 m i szerokości 2,5 m. Zakres robót obejmuje: Rozebranie chodników, wysepek, przejść dla pieszych z płyt betonowych 35 x 35 - 889 m².Rozebranie obrzeży 6 x 20 - 1210 m. Rozebranie krawężników wtopionych 12 x 25 - 854 m. Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego 234 m². Rozebranie zjazdów 234 m². Usunięcie humusu 144 m³ z wywozem. Korytowanie 417 m³ z wywozem ziemi. Założenie krawężników betonowych 854 m na ławie betonowej z oporem. Obrzeża betonowe 30 x 8 - 1186 m, na podsypce cementowo piaskowej. Podbudowa betonowa C6/9 grubości po zagęszczeniu 15 cm - 255 m², podbudowa betonowa Rm 2,5 MPa grubości 15 cm po zagęszczeniu 1747,5 m². Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8cm kolorowej bezfazowej - 255m². Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej grubości 6 cm- 1492,5 m². Plantowanie i humusowanie z dowozem ziemi oraz obsianiem trawą. Część IV: Utworzenie punktu przesiadkowego. Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 3311P - ul. Poniatowskiego w Golinie oraz postawienie nowej wiaty rowerowej z montażem oświetlenia solarnego wraz z kamerą z sygnałem przekazywanym do monitoringu miejskiego. W ramach inwestycji przewidziano demontaż istniejącej wiaty przystankowej, rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżem. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 48 m² wraz z obrzeżem betonowym 20 m, pod projektowane wiaty. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej przeszklonej max wymiary 4,5 m x 1,6 m i rowerowej na 10 stanowisk max wymiary 5,0 x 2,3 m. Konstrukcja malowana proszkowo w kolorze antracyt. Wiata przystankowa wyposażona w ławeczkę. Kształt wiaty zbliżony do przykładowego podanego w projekcie. Montaż oświetlenia solarnego oraz kamery (zasilanej z solara) z przekazem do monitoringu miejskiego. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części przedmiotu zamówienia.
2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, tj. projekty budowlane, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB), będące załącznikami do niniejszej SIWZ i stanowiące jej integralną część.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45233162-2
45213315-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 10/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli: aa) w przypadku oferty składanej na całość zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o łącznej wartości, nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto; ab) w przypadku składania oferty na część I zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o wartości niemniejszej niż 30 000,00 zł brutto; ac) w przypadku składania oferty na część II zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o wartości niemniejszej niż 70 000,00 zł brutto; ad) w przypadku składania oferty na część III zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o wartości niemniejszej niż 100 000,00 zł brutto; ae) w przypadku składania oferty na część IV zamówienia: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. b) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności inżynieryjnej drogowej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w ww. specjalności, tj.: ba) w przypadku składania oferty na wybrane części bądź na całość zamówienia: - przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy; bb) w przypadku składania oferty na część I zamówienia: - przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy; bc) w przypadku składania oferty na część II zamówienia: - przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy; bd) w przypadku składania oferty na część III zamówienia: - przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy; be) w przypadku składania oferty na część IV zamówienia: - przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (dotyczy części I, części II i części III zadania); wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o dysponowaniu tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) - dotyczy wszystkich części zamówienia, tj. części I, części II, części III i części IV.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; b) wypełnione tabele elementów rozliczeniowych, wg. wzorów stanowiących załączniki nr 2 do SIWZ dla części I, załącznik nr 2a do SIWZ dla części II, załącznik nr 2b do SIWZ dla części III; c) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; d) pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy; e) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu; f) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w następującej wysokości: 2.1. Całość zamówienia (cz. I, II, III, IV): 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2.2. Część I: 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100); 2.3. Część II: 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100); 2.4. Część III: 4 900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100); 2.5. Część IV: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100); 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego, tj. Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224, dopiskiem: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina - ETAP I część ....... (podać nr części, której dotyczy wnoszone wadium) nr referencyjny: Zp.271.11.2017 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Ponadto w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Golinie (Sekretariat), Ul. Nowa 1, 62-590 Golina lub zamieścić w, osobnej kopercie - opisanej „wadium", dołączonej do oferty. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 8.1. Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 8.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem); 8.3. kwotę gwarancji (poręczenia); 8.4. termin ważności gwarancji (poręczenia); 8.5. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do przypadków wskazanych w ustawie Pzp (art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych
do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
okres gwarancji    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Istotne dla Stron postanowienia zawiera projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wzór projektu umowy, dla poszczególnej części zamówienia, stanowi: załącznik nr 7 do SIWZ dla części I, załącznik nr 7a do SIWZ dla części II, załącznik nr 7b
do SIWZ dla części III, załącznik nr 7c do SIWZ dla części IV.
2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewidział w SIWZ możliwość dokonania zmian umowy, które zostały określone w projektach umów, o których mowa w pkt. 1.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto), podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 3. Na pozostałe formy określone w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający nie wyraża zgody. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział Golina Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0030 (za datę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie uważany dzień, w którym kwota wpłynęła na konto zamawiającego). 5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed podpisaniem umowy zaakceptowane przez zamawiającego. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2. niniejszego rozdziału. 7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 9. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 10. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ dla części I, załącznik nr 7a do SIWZ dla części II, załącznik nr 7b do SIWZ dla części III, załącznik nr 7c do SIWZ dla części IV.
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla Stron postanowienia zawiera projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wzór projektu umowy, dla poszczególnej części zamówienia, stanowi: załącznik nr 7 do SIWZ dla części I, załącznik nr 7a do SIWZ dla części II, załącznik nr 7b
do SIWZ dla części III, załącznik nr 7c do SIWZ dla części IV. 2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewidział w SIWZ możliwość dokonania zmian umowy, które zostały określone w projektach umów, o których mowa w pkt. 1.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Data: 03/10/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:     1    Nazwa:     Budowa drogi dla rowerów - ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie, odcinek o długości 250 m i szerokości 2,5 m.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa drogi dla rowerów - ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie, odcinek o długości 250 m i szerokości 2,5 m. Zakres robót obejmuje: Rozebranie krawężników betonowych i ław. Korytowanie. Regulacja studzienek. Założenie krawężników betonowych wystających 15 x 30 wjazdowych 15 m, krawężników betonowych wjazdowych 15 x 22 cm - 4 m. Założenie obrzeży betonowych 323 m. Uzupełnienie nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR2 na podbudowie z kruszyw łamanych 52 m². Warstwa asfaltowa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm. Warstwa podsypkowa zagęszczona mechanicznie gr. 10 cm - 501 m². Nawierzchnia kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 6 cm - 501 m² na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Warstwa zagęszczona gr. 20 cm 109 m². Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm -109m². Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - 109 m². Oznakowanie pionowe znaki i poziome jezdni. Profilowanie i uzupełnienie poboczy 333 m². Obsianie poboczy trawą.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45233162-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
cena    60,00
okres gwarancji     40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:     2    Nazwa:     Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kusocińskiego w Golinie, o długości 652 m i szerokości 2,5 m
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kusocińskiego w Golinie, o długości 652 m i szerokości 2,5 m. Zakres robót obejmuje: Usuniecie drzew o średnicy 55 - 65 - 16 szt. Usunięcie warstwy humusu gr. 10 cm. Odcięcie krawędzi jezdni nawierzchni bitumicznej piłą. Koryto wykonywane mechanicznie 1681,325 m² z wywozem ziemi. Warstwa odsączająca grubości 10 cm podbudowa z kruszyw łamanych gr 10 cm 1561 m² 1561,00 m². Ścieżka z kostki koloru szarego bezfazowa gr. 8cm 1511 m². Wjazdy z kostki brukowej kolorowej bezfazowej gr. 8 cm - 50 m². Rowy przydrożne odwadniające z wywozem ziemi 46,5 m³. Krawężniki betonowe 15 x 30 - 287 m². Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 z wyk. ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej 965 m². Plantowanie ręczne. Wyrównanie poboczy szerokości 0,5 m i obsianie trawą.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45233162-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
cena    60,00
okres gwarancji    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     3    Nazwa:     Przebudowa drogi wojewódzkiej 467 w zakresie przebudowy chodnika na ścieżkę rowerową - ul. Słowackiego w Golinie -
przebudowa istniejącego chodnika w celu przystosowania do rowerów, o długości 642 m i szerokości 2,5 m
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi wojewódzkiej 467 w zakresie przebudowy chodnika na ścieżkę rowerową - ul. Słowackiego w Golinie - przebudowa istniejącego chodnika w celu przystosowania do rowerów, o długości 642 m i szerokości 2,5 m. Zakres robót obejmuje: Rozebranie chodników, wysepek, przejść dla pieszych z płyt betonowych 35 x 35 - 889 m². Rozebranie obrzeży 6 x 20 1210 m. Rozebranie krawężników wtopionych 12 x 25 854 m. Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego 234 m². Rozebranie zjazdów 234 m². Usunięcie humusu 144 m³ z wywozem. Korytowanie 417 m³ z wywozem ziemi. Założenie krawężników betonowych 854 m na ławie betonowej z oporem. Obrzeża betonowe 30 x 8 - 1186 m, na podsypce cementowo piaskowej . Podbudowa betonowa C6/9 grubości po zagęszczeniu 15 cm - 255 m², podbudowa betonowa Rm 2,5 MPa grubości 15 cm po zagęszczeniu 1747,5 m². Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8cm kolorowej bezfazowej - 255m². Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej grubości 6 cm- 1492,5 m². Plantowanie i humusowanie z dowozem ziemi oraz obsianiem trawą.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45233162-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10/12/2017

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
cena    60,00
okres gwarancji    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     4    Nazwa:     Utworzenie punktu przesiadkowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 3311P - ul. Poniatowskiego w Golinie oraz postawienie nowej wiaty rowerowej z montażem oświetlenia solarnego wraz z kamerą z sygnałem przekazywanym do monitoringu miejskiego. W ramach inwestycji przewidziano demontaż istniejącej wiaty przystankowej, rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżem. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 48 m² wraz z obrzeżem betonowym 20 m, pod projektowane wiaty. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej przeszklonej max wymiary 4,5 m x 1,6 m i rowerowej na 10 stanowisk max wymiary 5,0 x 2,3 m. Konstrukcja malowana proszkowo w kolorze antracyt. Wiata przystankowa wyposażona w ławeczkę. Kształt wiaty zbliżony do przykładowego podanego w projekcie. Montaż oświetlenia solarnego oraz kamery (zasilanej z solara) z przekazem do monitoringu miejskiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45213315-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
cena    60,00
okres gwarancji    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - zestawienie elementów rozliczeniowych dot. część I

Załącznik nr 2a - zestawienie elementów rozliczeniowych dot. część II

Załącznik nr 2b - zestawienie elementów rozliczeniowych dot. część III

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - wykaz robót

Załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7 - projekt umowy część I

Załącznik nr 7a - projekt umowy część II

Załącznik nr 7b - projekt umowy część III

Załącznik nr 7c - projekt umowy część IV

Załącznik nr 8 - 8c - Harmonogramy

Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje część I

Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje część II

Dokumentacja projektowa, przedmiar robów, szczegółowe specyfikacje część III

Dokumentacjaprojektowa, przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje część IV