Informacja z art. 86 ust. 5 pzp_Zp.271.16.2017

Golina, 21.12.2017r.

Zp.271.16.2017

 

INFROMACJA

 

            Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp" zamawiający informuje, że 21.12.2017r., o godz. 10:15, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł, na spłatę zaciągniętych kredytów".

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 88 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy 00/100), w tym:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr oferty

Nazwa i adres
Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Termin wykonania zamówienia

Cena
(zł brutto)

Termin uruchomienia
(l. dni)

1

Bank Spółdzielczy w Koninie

Ul. 3 Maja 68

62-500 Konin

74 469,96

1

31/12/2017

 

Warunki płatności: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ oraz załącznikami do SIWZ.

Informacja:
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Informacja do pobrania tutaj

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:   www.golina.pl