Informacja Burmistrza Goliny o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

 

 I N F O R M A C J A

Burmistrza Goliny  o wyniku drugiego  przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż  nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę garażową w mieście Golina przeprowadzonego w dniu  03 sierpnia 2017 roku.

Burmistrz Goliny stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informację : 

               W dniu 03 sierpnia 2017 r. o godz. 1000   w sali nr 13  Urzędu  Miejskiego w Golinie odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  związanych z zabudową garażową  ozn. nr  90/17, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 20/22  stanowiących własność Gminy Golina, położonych  w obrębie miasta Goliny,   dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1N/00057715/3 .  

Na konto Urzędu Miejskiego w Golinie  dwóch  oferentów wniosło   wadia na działki nr 90/20, 90/21 oraz jeden oferent na działki nr 90/19, 90/18  położone w mieście Golina. W dniu 3 sierpnia  2017 roku do przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) stawiło  się dwóch oferent, którzy zostali dopuszczeni   do uczestnictwa w przetargu.

Cena wywoławcza każdej ww. działki  stanowiła   2 000  zł słownie  dwa tysiące  złotych w wyniku przeprowadzenia przetargu działki osiągnęły  cenę   :  działki 90/19  - 2020 zł, 90/20 – 2020 zł ,  90/21- 2020 zł.                                                                                                                           

W wyniku przeprowadzonego przetargu (licytacji)  nabywcą  nieruchomości związanej z zabudową garażową    położoną  w mieście Golina ozn. jako działki :-    90/19   została  Pani Mirosława Kurzawa   za cenę  2 020 zł słownie dwa tysiące dwadzieścia złotych.   -    90/20 i 90/21   został  Pan Jan Jakubowski  za cenę  łączną 4 040 zł słownie cztery tysiące czterdzieści złotych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 i na stronie internetowej www.golina.pl, na okres 7 dni.


                 Golina 10 sierpnia 2017 r.                                  

                                                                                                                Mirosław Durczyński