ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę logopedy dla rodzin z Gminy Golina w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

 

 

Znak zapytania: PS.261.2.2017                                                                     Golina, dnia 1 marca 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na usługę logopedy dla rodzin z Gminy Golina w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim – projekt realizowany przez Powiat Koniński Powiatowe Centrum Rodziny w Koninie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Golinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poddziałania 7.2.1 Usługi Społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

 

I. Informacje ogólne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie zwanym dalej Zamawiającym zaprasza  do złożenia oferty na usługę logopedy.

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie

Plac Kazimierza Wielkiego 10

62-590 Golina

NIP: 665-22-76-760

Tel. 63 241 80 71

e-mail: mops_golina@poczta.onet.pl

 

III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi logopedy.

2. Zadania logopedy:

- kształtowanie prawidłowej mowy,

- naukę sposobu alternatywnych sposobów komunikacji,

- usprawnianie aparatu mowy,

- ćwiczenia oddechowe,

- pedagogika zabawy,

- terapia ręki,

- logo rytmika,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z dzieckiem,

- zapewnienie niezbędnych materiałów do realizacji zadania.

3. Realizacja usługi zgodnie z Indywidualnym Planem Działań każdego dziecka.

4. Realizacja usługi odbywać się będzie w środowisku codziennym dzieci z rodzinz terenu gminy Golina.

5. Zamawiający zaplanował łącznie 152 godziny wykonywania usługi w czasie realizacji zamówienia (78 godziny w 2017 r., 74 godziny w 2018 r.).

6. Termin realizacji zamówienia: marzec2017 r. – wrzesień 2018 r.

7. Usługa będzie wykonywana na podstawie umowy-zlecenia.

8. Dojazd do dziecka (w cenie oferty).

9. Rozliczenie z wykonanej usługi będzie miesięczne.

10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
    CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy usługi, by zawarł z nim umowę-zlecenia

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

Osoba wykonująca usługę logopedy powinna:

1. Posiadać wykształcenie wyższe o kierunku logopedii lub równoważne.

2. Posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu usług logopedycznych.

3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych.

4. Nie być karaną za przestępstwa umyślne.

5. Posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie przedmiotowego zamówienia.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę (wzór poszczególnych oświadczeń stanowi załącznik nr 2, 3, 4, 5 do zapytania ofertowego).

 

V. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

- Cena –waga 70 %.

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:

                         Najniższa cena ofertowa brutto

Ocena oferty = ----------------------------------------------  x 70pkt

                             Cena brutto oferty badanej

Gdzie:

Cena najniższa – najniższa wartość brutto spośród ofert nieodrzuconych.

Cena badana- wartość brutto oferty badanej.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium:1% = 1 pkt.

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium.

 

- Doświadczenie w latach - waga30 %.

2 lata – 0 pkt.

od 2 lat do 4 lat – 15 pkt.

powyżej 4 lat – 30 pkt.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium:1% = 1 pkt.

 

Końcową ocenę stanowi suma procentów uzyskanych według wymienionych powyżej kryteriów.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferta powinna być przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie

Plac Kazimierza Wielkiego 10

    62 – 590 Golina

    do dnia 8.03.2017 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu).

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługi logopedy”.

3. Nie dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej i faksem.

4. Oferty złożone po w/w terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane i podlegać będą odrzuceniu.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

VII. Informacje na temat zakresu wykluczenia.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu – składający ofertę nie powinien posiadać powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Jeśli wykonawca będzie posiadał powyższe powiązania podlegał będzie wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający dokona oceny czy wykonawca posiada powiązania osobowe lub kapitałowe na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przesunięcia terminu realizacji usługi w wypadku, gdyby nastąpiłyby opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej.

 

VIII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim wg wzoru formularzaofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Cena w ofercie powinna być podana jako łączna cena brutto po przemnożeniu zaproponowanejceny jednostkowej 1 godziny usługi z zaplanowaną łączną liczbą godzin wykonywania usługi w całym okresie realizacji umowy (tj. 152 godz.).

3. Do oferty wykonawca musi załączyć:

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

- oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),

- oświadczenie o stanie zdrowia (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).

 

IX. Inne postanowienia.

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,

    także cenowych w przypadku złożenia ofert na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu 

    na ten cel.

3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonywania usługi podwykonawcom.

4. Termin związania oferty – 30 dni od daty terminu składania ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania

    przyczyny na każdym etapie jej realizacji.

6. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

X. Podstawa przeprowadzenia zapytania ofertowego.

1. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-00 - § 21

2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – rozdział 6.5.3. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

XI. Załączniki do zapytania ofertowego.

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

4. Oświadczenie o niekaralności  

5. Oświadczenie o stanie zdrowia  

 

Kierownik Zamawiającego

 

/-/ Danuta Kamińska

Kierownik MOPS w Golinie