WYNIK: ZP 271-04-2012

Golina, dnia 04.06.2012r.
Zamawiający:

ZP271/04/2012
(nr ref. postępowania)Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej Rosocha-Kolonia, gmina Golina o długości 0,241km"


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.    Wybrano jako najkorzystniejszą:
II.    ofertę nr 2 złożoną przez firmę - Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 78 355,18 zł;
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta firmy Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla,
otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

III.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       


IV.    Nie odrzucono żadnej oferty.


IV.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%..................

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy    Liczba pkt. w kryterium cena    Razem
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów WS.A. ul.Spółdzielców 14, 62-510 Konin    69,59    69,59
Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
100,00    100,00
POL-DRÓG PIŁA Sp.z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920    Piła    78,41    78,41
Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane  „MELBUD" D&S Pilarczyk Spółka Jawna, Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto,  98,09    98,09

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia......................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)