WYNIK: ZP 271-01-2012

Golina, dnia 07.02.2012r.

Zamawiający:                                                                                  

      ZP271-01-2012

(nr ref. postępowania)

 

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie – zamówienie do projektu  w trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.                   Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr złożoną przez firmę Nową Szkołę Sp. z o. o. ul. P.O.W. 24, 90-248 Łódź - cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 49 998,60zł.;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: cena,  oferta firmy Nową Szkołę Sp. z o. o. ul. P.O.W. 24, 90-248 Łódź   otrzymała największą liczbę punktów -  100.

 

II.                Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

 

III       Odrzucono następujące oferty;.

1. Główna Księgarnia Szkolna  Gajewicz Gawin Widłak s.j. Al. Daszyńskiego  16,                                                                                         31-534 Kraków

       2. Moje Bambino  Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź

 

IV.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – 100.%.

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

  

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium  cena.

Liczba pkt.

w kryterium

………………

Razem

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa,
35-310 Rzeszów Al. T. Rejtana 8

83,79

 

83,79

Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. P.O.W. 25,
90-248 Łódź

100,00

 

100,00

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie   5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.