Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działka nr 315/4 o pow. 0,0940 ha)

Działając na podstawie §3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004 roku nr 207 poz. 2108)

B U R M I S T R Z   G O L I N Y

O G Ł A S Z A:

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Golina, położonej w mieście Golina  przy ulicy Orchowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków  dla obręby Golina jako działka nr 315/4  o pow. 0,0940 ha

Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Koninie , prowadzona jest księga wieczysta  KN1N/00087590/9. 

 

Przedmiotowa nieruchomość jest niezagospodarowana nieogrodzona o  regularnym przebiegu granic, położona na terenie płaskim . Uzbrojenie lokalne – możliwość przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej . 

 

W/w nieruchomość znajduje się w obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Goliny. Zgodnie ze Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina  przedmiotowa działka znajduje się w obszarze  oznaczonym jako ”Tereny posiadające zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej, przeznaczenie dotychczasowe lub ustalenia z decyzji o WZiZT lub o przeznaczeniu ustalonym w M.P.Z.P.”  

 

Cena wywoławcza  55 000 zł ,- zł, plus podatek VAT w wysokości 23 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 5 500,- zł. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Golinie przy  ul. Nowej 1 w sali nr 13. 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest : 

·       wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5 500 zł  na konto Urzędu  Miejskiego w Golinie   Nr 79853000000 700061920000224 w BS Konin o/Golina w terminie do dnia 11 grudnia 2012r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Golinie . Ponadto oznaczenie działki , do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie, 

·       okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Urzędzie Miejskim w Golinie , pokój nr 2, najpóźniej w dniu 12 grudnia 2012r. do godz. 15.00, 

·       złożenie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu pisemnego oświadczenia  w terminie do dnia 12 grudnia 2012r. do godz. 15.00, że zapoznały się ze stanem faktycznym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie ( w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń, 

·       zapoznanie się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Golinie , ul. Nowa 1,  pokój nr 2 do dnia 12 grudnia 2012 r. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

 

W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. 

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. 

 

Burmistrz Goliny  zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu. 

 

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Golina za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu. 

 

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela się w  pokoju nr 2 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Golinie przy ulicy Nowej 1 lub  w godz. 8.00 - 15.00 lub telefonicznie pod numerem 63 2418095 w 243. 

 

Koszty  zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.