OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP271/07/2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr ZP271/07/2012
Golina: „Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny etap II".
Numer ogłoszenia: 328236 - 2012

data zamieszczenia: 03.09.2012 rok

ZP271/O7/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1 NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina,  
woj. wielkopolskie, tel. 063 241 80 95, faks 063 241 80 95.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golina.pl

I. 2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny - etap II".
II.1.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego  polegająca na nasadzeniu drzew, krzewów i kwiatów, wymiana elementów małej architektury  takich jak: ławki, kosze, a także urządzenie ciągów pieszych oraz wymiana krawężników i kostki brukowej.
Szczegółowy opis robót znajduje się  w ogólnej charakterystyce robót, dokumentacji i przedmiarze robót. Zadanie to należy wykonać w roku 2012 w  wysokości 30% wartości całkowitej, pozostała część  w roku 2013 .
II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone jeżeli: 1) polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
co zamówienie podstawowe. 2) zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 3) wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy
20 % wartości zamówienia podstawowego, 4) zostaną udzielone w okresie 3 lat
od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45233140-2 roboty  drogowe
03451300-9 krzewy
77211600-8 sadzenie drzew
II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres 10 miesięcy od podpisania umowy.
Na wykonanie roboty Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty końcowego  odbioru robót.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium  w wysokości  5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2 ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2 Wiedza i doświadczenie
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    Spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia, których przedmiotem była przebudowa/budowa, odpowiadająca swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

III.3.3 Potencjał techniczny
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania potencjałem technicznym wykonawca wykaże,
że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania poprzez złożenie oświadczenia.

III.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Kierownik Budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) pozostałe osoby - operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy wykwalifikowani, kierowcy itp. Posiadających odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie bhp.

 III.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiada ważne
i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 PLN.

III.4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o opuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2.
III.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


       III.4.3.2 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.6 INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4 albo w pkt. III.5
Wykonawca ponadto przekłada:
1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ).
2) Kosztorys ofertowy sporządzony  w oparciu o przedmiar robót Zamawiającego, który stanowi załącznik - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów podanych
w przedmiarze robót. Kosztorys musi zawierać dane wyjściowe do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, zastosowane narzuty m.in. koszty pośrednie i zysk, ceny materiału i sprzętu) oraz zestawienie RMS. Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy wynikającej
z opracowanej dokumentacji technicznej, wizji lokalnej na placu przyszłej budowy, obliczenia ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Wycenione winny być wszystkie elementy. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian w przekazanym przedmiarze robót (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót itp.).
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3 ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można także uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój nr 3.4.

IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  19.09.2012rok, godzina 10,00 miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, pokój
nr 11 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30(od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16 Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW 2007-2013

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIKI:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
*  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
*  Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
*  Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp
*  Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
*  Załącznik nr 5 - Wykaz osób/Informacja na temat kwalifikacji
*  Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dot. wymaganych uprawnień
* Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dot. likwidacji/upadłości
Projekt umowy
Przedmiar robót

* Przedmiar robót - strona pólnocna

* Przedmiar robót - strona południowa

*   Dokumentacja techniczna
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

    
                                                                                                                                                                                                Golina, dnia 12.09.2012r.

ZP271/07/2012

Dot. przetargu na „Rewaloryzację Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny- etap II"

Odpowiedzi i wyjaśnienia do zapytań z dnia 06.09.2012 dotyczące ogłoszenia o zamówieniu Nr ZP271/07/2012:


1.    W projekcie rewaloryzacji i rewitalizacji Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie w pkt. 7. Dane techniczne projektu nasadzeń, Prace wstępne występuje następujący opis: Wymiana ziemi rodzimej na urodzajną na całej obsadzanej powierzchni (warstwa o grubości 20cm) tymczasem w załączonym do projektu przedmiarze prac (północna część placu) pozycje 3 i 4 widnieje 225m3 ziemi do zdjęcia i rozścielenia ,a w przedmiarze prac załączonym do dokumentów w tych samych punktach widnieje obmiar 112,5m3
Odpowiedź
    W opisie winno być (warstwa grubości 10cm)
         W poz. 3 i 4 przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem  tj po 112,5m3

2.    Czy w pozycji 5 przedmiaru prac wykonanie trawników należy skalkulować wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną zgodnie z opisem Projektu rewaloryzacji i rewitalizacji, zakładanie trawników
 Odpowiedź
Wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną przewidziano w poz. 3 i 4

3.    Inwestor nie załączył do dokumentacji specyfikacji technicznych dotyczących wykonania robót z branży drogowej, a które są wymienione w podstawie do wyceny przedmiaru robót.
Odpowiedź
     Specyfikacja techniczna została zamieszczona na stronie BIP Golina


4.    W związku z brakiem możliwości porównania obmiarów prac przedmiaru ze specyfikacją, bądź projektem branży drogowej wycena zostanie zrobiona ściśle wg załączonych przedmiarów prac.
   Odpowiedź
   Wycenę robót wykonać zgodnie z przedmiarami
 
    5. Biorąc pod uwagę łączną powierzchnię dla etapu I i etapu II robót  wynikającą z przedmiaru prac, a zestawienie powierzchni z Opisu do planu zagospodarowania wynikają rozbieżności:
       Nawierzchnie bitumiczne w zestawieniu 560m2, w przedmiarze brak   
       Nawierzchnie chodników w zestawieniu 550m2, w przedmiarze prac  łącznie   dla etapu I i II 784,9m2
       Trawniki w zestawieniu 580m2,  w przedmiarze prac łącznie dla etapu I i  II    1880m2
     Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki w zestawieniu 562,5m2 w   przedmiarze prac łącznie dla etapu I i II 820,5m2
     Odpowiedź
      W ogłoszeniu o zamówieniu Nr ZP271/06/2012 nawierzchni
       bitumicznych nie przewidziano .
       Natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu Nr ZP271/07/2012 przewidziano
       nawierzchnię bitumiczną zgodnie z przedmiarem  w ilości 753,2 m ²

      Nawierzchnię chodników przyjąć zgodnie z przedmiarem :
      ogłoszenie o zamówieniu  Nr ZP271/06/2012  w ilości 271,50 m²
      ogłoszeniu o zamówieniu Nr ZP271/07/2012 w ilości
                                                             513,4 + 513,4 = 1026,8m ²

      Trawniki przyjąć zgodnie z przedmiarem;
      ogłoszenie o zamówieniu  Nr ZP271/06/2012 w ilości 990,00 m²
      ogłoszenie o zamówieniu Nr ZP271/07/2012 w ilości  890,00 m²

      Nawierzchnię miejsc postojowych z kostki zgodnie z przedmiarem:
      ogłoszenie o zamówieniu  Nr ZP271/06/2012  w ilości 562,50 m²
      ogłoszenie o zamówieniu Nr ZP271/07/2012 w ilości  258,00 m²


6.    Jaką ilość palików przyjąć do opalikowania nasadzanych drzew
Odpowiedź
   Przyjąć zgodnie z projektem

7.    Czy drzewa należy wykarczować, czy można ściąć i pnie zfrezować
   Odpowiedź
        Pnie należy wykarczować. Dopuszcza się frezowanie pni na powierzchniach pod   trawniki.

8.    W przedmiarze prac załączonym do dokumentacji są wymienione pozycje 10 Obsadzenie konstrukcji kwietnikowych oraz pozycja 6 Dostawa i montaż konstrukcji kwietnikowych H1200 15szt, wymienionych pozycji nie zawiera przedmiar prac załączony do Projektu rewaloryzacji i rewitalizacji.
Odpowiedź
   Pozycje 10 i poz.6 przyjąć zgodnie z przedmiarem robót


9.    Dostawa i montaż fontanny - czy do montażu należy skalkulować wykonanie fundamentu, podłączenie wody, przyłącza elektrycznego, pompy, filtrów, dysz - jeżeli tak proszę o określenie ilości, parametrów, załączenie rysunków technicznych montażu
Odpowiedź
    Do montażu należy przyjąć  zagęszczony podkład  żwirowo- piaskowy
     stabilizowany cementem grubości 30cm.
    W wycenę zakupu i montażu fontanny należy wliczyć zakup i montaż
     odpowiednio dobranych do typu fontanny tryskacza , pompy
     (demontowanej na okres zimowy), zaworów, filtra, gotowej obudowy
         oraz sterownika w zamykanej skrzynce montowanej przy ścianie       budynku.   


10. Czy Inwestor pozwoli na rozbicie prac kosztorysowych na część drogową i małej architektury dla której należy zastosować stawkę podatku VAT 23% i część związaną z zielenią (pas zieleni wzdłuż południowej ściany placu od poz. 1 do poz.6), (rewaloryzacja północnej części placu od poz. 1 do poz.10) dla której można zastosować stawkę podatku VAT 8%
    Odpowiedź  
            Inwestor dopuszcza zastosowanie odpowiedniej stawki VAT w rozbiciu         dla     robót:
         - drogowych
         - małej architektury
         - zakładanie terenów zieleni                                                                                     Golina, dnia 12.09.2012r.

ZP271/07/2012


  Dot. przetargu na „Rewaloryzację Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny- etap II."

Odpowiedzi i wyjaśnienia do zapytań z dnia 11.09.2012 dotyczące ogłoszenia o zamówieniu Nr ZP271/07/2012:
    

1. W przedmiarze prac należy wycenić zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej natomiast nie ma pozycji dotyczącej wywozu tej ziemi. Proszę o określenie na jaką odległość należy wywieść zdjęty grunt, czy to ma być składowisko odpadów komunalnych, czy  inne miejsce składowania wskazane przez Inwestora.
Odpowiedź
Zdjęty grunt zostanie zagospodarowany na terenie gminy i należy składować w  miejscu wskazanym przez Inwestora w odległości do 5 km

2. W przedmiarze prac ujęto pozycje dotyczące karczowania drzew, wykopania krzewów, nie ma pozycji dotyczącej utylizacji i wywozu
Odpowiedź
Pnie i konary (drewno opałowe) oraz krzewy i drobne gałęzie po rozdrobnieniu należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora na terenie Goliny.


3. Dostawa i montaż pompy ulicznej H1- czy to ma być pompa czynna, czy w miejscu montażu są doprowadzone przyłącza niezbędne do jej właściwego funkcjonowania
Odpowiedź
Przewidziano pompę o  charakterze dekoracyjnym.


                        
Uzupełnienie dokumentacji technicznej znajduje się w poniższym linku:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - UZUPEŁNIENIE