Jesteś tutaj:   

2022

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Golinie w 2022 r.

 

Uchwały z 31 stycznia 2022 r.:

 1. Uchwała nr XL/255/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia diet dla sołtysów, Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
 2. Uchwała nr XL/256/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Golina
 3. Uchwała nr XL/257/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2022 rok
 4. Uchwała nr XL/258/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
 5. Uchwała nr XL/259/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/214/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina
 6. Uchwała nr XL/260/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/215/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Uchwała nr XL/261/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.

 

Uchwały z 03 marca 2022 r.:

 1. Uchwała nr XLI/262/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku
 2. Uchwała nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przystąpienia Gminy Golina do realizacji Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
 3. Uchwała nr XLI/264/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na 2022 rok
 4. Uchwała nr XLI/265/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
 5. Uchwała nr XLI/266/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
 6. Uchwała nr XLI/267/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z sytuacją w Ukrainie.

 

Uchwały z 22 marca 2022 r.:

 1.  Uchwała nr XLII/268/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz innych uzależnień dla Gminy Golina na lata 2022 - 2025.
 2. Uchwała nr XLII/269/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.
 3. Uchwała nr XLII/270/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 - 2028.

 

Uchwały z 21 kwietnia 2022 r.:

 1. Uchwała nr XLIII/271/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2021 - 2030".
 2. Uchwała nr XLIII/272/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu prowadzenia tego handlu.
 3. Uchwała nr XLIII/273/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Golina w roku szkolnym 2021/2022.
 4. Uchwała nr XLIII/274/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Golina
 5. Uchwała nr XLIII/275/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.
 6. Uchwała nr XLIII/276/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028.

 

Uchwały z 23 maja 2022 r.:

 1. Uchwała nr XLIV/277/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 - 2025
 2. Uchwała nr XLIV/278/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XII/50/2015 Rady Miejskiej w Golinie z 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Golina zmienionej uchwałą nr XXII/121/2020 Rady Miejskiej w Golinie
  z 25 czerwca 2020 r.
 3. Uchwała nr XLIV/279/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
 4. Uchwała nr XLIV/280/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028
 5. Uchwała nr XLIV/281/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina i maksymalnejnwysokości opłaty za wyżywienie

 

Uchwały z 30 czerwca 2022 r.:

 1.  Uchwała nr XLV/282/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Goliny za 2021 rok
 2. Uchwała nr XLV/283/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
 3. Uchwała nr XLV/284/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2021 rok
 4. Uchwała nr XLV/285/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
 5. Uchwała nr XLV/286/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028
 6. Uchwała nr XLV/287/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2021 roku
 7. Uchwała nr XLV/288/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 8. Uchwała nr XLV/289/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, stanowiących własność Gminy Golina, położonych na terenie Gminy Golina w trybie bezprzetargowym
 9. Uchwała nr XLV/290/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego

 

Uchwały z 14 lipca 2022 r.:

 1.  Uchwała nr XLVI/291/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/215/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2.  Uchwała nr XLVI/292/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu dla Golińskiej Spółdzielni Socjalnej „AKTYWNI RAZEM”
 3.  Uchwała nr XLVI/293/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Rosocha
 4. Uchwała nr XLVI/294/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2022
 5. Uchwała nr XLVI/295/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028

 

Uchwały z 11 sierpnia 2022 r.:

 1.  Uchwała nr XLVII/296/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
 2.  Uchwała nr XLVII/297/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028.

 

Uchwały z 20 września 2022 r.:

 1. Uchwała nr XLVIII/298/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Golina na lata 2022 - 2025 Załącznik
 2. Uchwała nr XLVIII/299/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
 3. Uchwała nr XLVIII/300/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Golina w roku szkolnym 2022/2023
 4. Uchwała nr XLVIII/301/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XXV/136/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 08 października 2020 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Golinie
 5. Uchwała nr XLVIII/302/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaliczenia dróg położonych w Golinie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Załącznik
 6. Uchwała nr XLVIII/303/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek garażowych w mieście Golina
 7. Uchwała nr XLVIII/304/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
 8. Uchwała nr XLVIII/305/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028

 

Uchwały z 29 września 2022 r.:

 1. Uchwała nr XLIX/306/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
 2. Uchwała nr XLIX/307/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
 3. Uchwała nr XLIX/308/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Uchwały z 20 października 2022 r.:

 1. Uchwała nr L/309/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaopiniowania ceny na 2023 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
 2. Uchwała nr L/310/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Golina za pomocą innego instrumentu płatniczego
 3. Uchwała nr L/311/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr L/280/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 2018-2022
 4. Uchwała nr L/312/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
 5. Uchwała nr L/313/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028

 

Uchwały z 24 listopada 2022 r.:

 1. Uchwała nr LI/314/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
 2. Uchwała nr LI/315/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 3. Uchwała nr LI/316/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. Uchwała nr LI/317/2022 Rady Miejskiej w Golinie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina
 5. Uchwała nr LI/318/2022 Rady Miejskiej w Golinie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. Uchwała nr LI/319/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 7. Uchwała nr LI/320/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
 8. Uchwała nr LI/321/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 9. Uchwała nr LI/322/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina
 10. Uchwała nr LI/323/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny
 11. Uchwała nr LI/324/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Golina na rok szkolny 2022/2023
 12. Uchwała nr LI/325/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej w obrębie Golina z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 13. Uchwała nr LI/326/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej w obrębie Golina z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 14. Uchwała nr LI/327/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaliczenia dróg położonych w Węglewie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
 15. Uchwała nr LI/328/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
 16. Uchwała nr LI/329/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028

 

Uchwały z 30 listopada 2022 r.:

 1. Uchwała nr LII/330/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
 2. Uchwała nr LII/331/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028

 

Uchwały z 29 grudnia 2022 r.:

 1. Uchwała nr LIII/332/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2023 – 2029
 2. Uchwała nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
 3. Uchwała nr LIII/334/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 4. Uchwała nr LIII/335/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny
 5. Uchwała nr LIII/336/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Golina
 6. Uchwała nr LIII/337/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kawnice, Golina Kolonia, Rosocha i Rosocha Kolonia
 7. Uchwała nr LIII/338/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/133/2016  z  26 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
  i Placówek Oświatowych w Golinie na Centrum Usług Wspólnych w Golinie oraz nadania statutu
 8. Uchwała nr LIII/339/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 9. Uchwała nr LIII/340/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
 10. Uchwała nr LIII/341/2022 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028