Jesteś tutaj:   

2021

Uchwały Rady Miejskiej w Golinie podjęte w 2021 roku 

 

Uchwały z 28 stycznia 2021 r.:

 1. Uchwała nr XXVIII/160/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2021 rok
 2. Uchwała nr XXVIII/161/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
 3. Uchwała nr XXVIII/162/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 4. Uchwała nr XXVIII/163/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 5. Uchwała nr XXVIII/164/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew-Kolonia
 6. Uchwała nr XXVIII/165/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia artystyczne
 7. Uchwała nr XXVIII/166/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 8. Uchwała nr XXVIII/167/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 9. Uchwała nr XXVIII/168/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 10. Uchwała nr XXVIII/169/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 11. Uchwała nr XXVIII/170/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych

Uchwały z 25 lutego 2021r.:

 1. Uchwała nr XXIX/171/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok
 2. Uchwała nr XXIX/172/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XX/105/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy
 3. Uchwała nr XXIX/173/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 4. Uchwała nr XXIX/174/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 5. Uchwała nr XXIX/175/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody znajdujących się w parku w Radolinie
 6. Uchwała nr XXIX/176/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na 2021 rok  
 7. Uchwała nr XXIX/177/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Golinie z siedzibą w Kawnicach oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Golinie
 8. Uchwała nr XXIX/178/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Piotra Sterkowskiego
 9. Uchwała nr XXIX/179/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Arkadiusza Rakoczego
 10. Uchwała nr XXIX/180/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"
 11. Uchwała nr XXIX/181/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia sołeckich strategii rozwoju wsi: Bobrowo, Brzeźniak, Głodowo, Golina-Kolonia, Kraśnica, Lubiecz, Rosocha, Sługocinek
 12. Uchwała nr XXIX/182/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów

Uchwały z 29 kwietnia 2021 r.

 1. Uchwała nr XXX/183/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwały nr XXVI/133/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Golinie na Centrum Usług Wspólnych w Golinie oraz nadania statutu
 2. Uchwała nr XXX/184/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Węglew i Kraśnica
 3. Uchwała nr XXX/185/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego (Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego)
 4. Uchwała nr XXX/186/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaliczenia dróg położonych w Golinie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
 5. Uchwała nr XXX/187/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego
 6. Uchwała nr XXX/188/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 
 7. Uchwała nr XXX/189/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zamiatarki drogowej stanowiącej własność Gminy Golina dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie
 8. Uchwała nr XXX/190/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i ustalenia wysokości bonifikaty
 9. Uchwała nr XXX/191/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok
 10. Uchwała nr XXX/192/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 - 2028
 11. Uchwała nr XXX/193/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XXV/137/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenieGminy Golina
 12. Uchwała nr XXX/194/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie utworzenia Golińskiej Spółdzielni Socjalnej "Aktywni Razem".

Uchwały z 20 maja 2021 r.

1. Uchwała nr XXXI/195/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2020 roku

2. Uchwała nr XXXI/196/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny

3. Uchwała nr XXXI/197/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

4. Uchwała nr XXXI/198/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 - 2028

 Uchwały z 17 czerwca 2021 r.

1. Uchwała nr XXXII/199/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przystąpienia Gminy Golina do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

2. Uchwała nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Golina w roku szkolnym 2021/2022

3. Uchwała nr XXXII/201/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego

4. Uchwała nr XXXII/202/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy w mieście Golina

5. Uchwała nr XXXII/203/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew-Kolonia

6. Uchwała nr XXXII/204/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Golina   

7. Uchwała nr XXXII/205/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Golina

8. Uchwała nr XXXII/206/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej i ustalenie wysokości bonifikaty

9. Uchwała nr XXXII/207/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok 

10. Uchwała nr XXXII/208/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 - 2028

Uchwały z 08 lipca 2021 r.

1. Uchwała nr XXXIII/209/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Goliny za 2020 rok

2. Uchwała nr XXXIII/210/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

3. Uchwała nr XXXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2020 rok

4. Uchwała nr XXXIII/212/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Golina, Gmina Golina

Uchwały z 26 sierpnia 2021 r.:

1. Uchwała nr XXXIV/213/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Golina do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych

2. Uchwała nr XXXIV/214/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina

3. Uchwała nr XXXIV/215/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. Uchwała nr XXXIV/216/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/167/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 28 stycznia 2021 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

5. Uchwała nr XXXIV/217/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/101/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 lutego 2020 r. dotyczącej zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina

6. Uchwała nr XXXIV/218/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok   

7. Uchwała nr XXXIV/219/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 - 2028

8. Uchwała nr XXXIV/220/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwały z 28 września 2021 r.:

1. Uchwała nr XXXV/221/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Golina i Gminą Kazimierz Biskupi w sprawie przekazania Gminie Kazimierz Biskupi realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Golina, bezpłatnego transportu i opieki wczasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie

2. Uchwała nr XXXV/222/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia naukowe

3. Uchwała nr XXXV/223/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina  zmienionej uchwałą nr XIX/101/2020 Rady Miejskiej w Golinie  z 20 lutego 2020 r.

4. Uchwała nr XXXV/224/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Węglew - Kolonia

Załącznik nr 1 do uchwały XXXV/224/2021

5. Uchwała nr XXXV/225/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych w obrębie Golina

6. Uchwała nr XXXV/226/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej w obrębie Spławie       

7. Uchwała nr XXXV/227/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

8. Uchwała nr XXXV/228/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

Uchwały z 26 października 2021 r.:

1. Uchwała nr XXXVI/229/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaopiniowania ceny na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

2. Uchwała nr XXXVI/230/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

3. Uchwała nr XXXVI/231/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

4. Uchwała nr XXXVI/232/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021-2028.

Uchwały z 30 listopada 2021 r.:

1. Uchwała nr XXXVII/233/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

2. Uchwała nr XXXVII/234/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

3. Uchwała nr XXXVII/235/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynieprzez część roku

4. Uchwała nr XXXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Uchwała nr XXXVII/237/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik do uchwały

6. Uchwała nr XXXVII/238/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2022.

Załącznik do uchwały

7. Uchwała nr XXXVII/239/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny

8. Uchwała nr XXXVII/240/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Golinie

9. Uchwała nr XXXVII/241/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie aktualizacji i przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata  2021-2030"

Załącznik do uchwały

10. Uchwała nr XXXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

11. Uchwała nr XXXVII/243/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 - 2028

12. Uchwała nr XXXVII/244/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwały z 16 grudnia 2021 r.:

1. Uchwała nr XXXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2. Uchwała nr XXXVIII/246/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

3. Uchwała nr XXXVIII/247/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 - 2028

4. Uchwała nr XXXVIII/248/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Golina na lata 2021 - 2027

Uchwały z 29 grudnia 2021 r.:

1. Uchwała nr XXXIX/249/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 – 2028

2. Uchwała nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

3. Uchwała nr XXXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

4. Uchwała nr XXXIX/252/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021-2028

5. Uchwała nr XXXIX/253/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

6. Uchwała nr XXXIX/254/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny.