Jesteś tutaj:   

2019

Uchwały podjęte w 2019 roku:

Uchwała nr V/18/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
 
Uchwała nr V/19/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2026  
Załącznik nr 1
 
Uchwała nr V/20/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności działki nr 275/16  w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną 
 
Uchwała nr V/21/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina nieruchomości  w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę gminną
 
Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej 
 
Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kraśnica - Kolonia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 
 
Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Golina do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 
 
Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie  ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2019 rok 
Załącznik nr 1
  
Uchwała nr V/26/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
 
Uchwała nr VI/27/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 lutego 2019 r. 
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina  
 
Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 lutego 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Golina na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych
 
Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 lutego 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/162/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia Miasta Golina do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 
 
Uchwała nr VII/30/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
 
Uchwała nr VII/31/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2027
 
Uchwała nr VII/32/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
 
Uchwała nr VII/33/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina na rok 2019
 
Uchwała nr VII/34/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały LXII/338/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Golina
 
Uchwała nr VII/35/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ma terenie gminy Golina
 
Uchwała nr VIII/36/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 17 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019  
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała nr IX/37/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019  
Załącznik nr 5

Uchwała nr IX/38/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027  
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała nr IX/39/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub  w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Golina   
 
Uchwała nr IX/40/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w obrębie Rosocha – Kolonia  
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 

Uchwała nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina, określonej działką nr 147/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Adamów 
 
Uchwała nr IX/42/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Starówka 
 
Uchwała nr IX/43/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Wschód 
Załącznik nr 1
 
Uchwała nr IX/44/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Zachód
 
Uchwała nr X/45/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 16 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
 
Uchwała nr X/46/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 16 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 
Uchwała nr XI/47/2019   Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2019 
 
Uchwała nr XI/48/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
Uchwała nr XI/49/2019   Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2018 roku 
 
Uchwała nr XI/50/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina nieruchomości w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem pod drogę gminną
 
Uchwała nr XI/51/2019   Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Rosocha
 
Uchwała nr XI/52/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Golina Rozstrzynięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Uchwała nr XI/53/2019   Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie zaliczenia drogi położonej w Golinie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 
 
Uchwała nr XI/54/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr IX/40/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w obrębie Rosocha–Kolonia
 
Uchwała nr XII/55/2019   Rady Miejskiej w Golinie z 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goliny wotum zaufania
 
Uchwała nr XII/56/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 
 
Uchwała nr XII/57/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2018 rok  
 
Uchwała nr XII/58/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina części nieruchomości w obrębie nr 0005 Brzeźniak z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 
 
Uchwała nr XIII/59/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 24 lipca 2019 r. 
 
Uchwała nrXIII/60/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 lipca 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027 
 
Uchwała nr XIII/61/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 lipca 2019 r. 
w sprawie w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku 
 
Uchwała nr XIV/62/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 05 września 2019 r. 
w sprawie w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
 
Uchwała nrXIV/63/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 05 września 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027 
 
Uchwała nr XIV/64/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 05 września 2019 r. 
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2020 – 2023
 
Uchwała nr XIV/65/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 05 września 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Golina
 
Uchwała nr XV/66/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 17 października 2019 r. 
w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
 
Uchwała nr XV/67/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 17 października 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027 

Uchwała nr XV/68/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 17 października 2019 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XV/69/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 17 października 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/179/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała nr XV/70/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 17 października 2019 r.  
w sprawieustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym zarządów osiedli w Golinie
 
Uchwała nr XV/71/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 17 października 2019 r. 
w sprawie
powołania doraźnej komisji ds. ustalenia oraz opracowania harmonogramu budowy brakującego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Golina
 
Uchwała nr XV/72/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 17 października 2019 r.  
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020 – 2023
 
Uchwała nr XV/73/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 17 października 2019 r.  
w sprawie zaopiniowania ceny na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
 
Uchwała nr XVI/74/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r. 
 
Uchwała nr XVI/75/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027 
 
Uchwała nrXVI/76/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
 
Uchwała nr XVI/77/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r. 
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 
Uchwała nr XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r. 
w sprawieokreślenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
Uchwała nr XVI/79/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r. 
w sprawieProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2020
 
Uchwała nr XVI/80/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r. 
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Uchwała nr XVI/81/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia uchwalonego ponownie wniosku sołectwa Kraśnica dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego na 2020 rok
 
Uchwała nr XVI/82/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu dla jednostki OSP Adamów
 

Uchwała nr XVII/83/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 – 2028.  

Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 

Uchwała nr XVII/84/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2019 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.  

Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
 

Uchwała VII/85/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Uchwała nr XVII/86/2019   Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019- 2027

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
  

Uchwała nr XVII/87/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. 

Uchwała nr XVII/88/2019   Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.    

Uchwała nr XVII/89/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Golina w roku szkolnym 2019/2020. 

Uchwała nr XVII/90/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy w mieście Golina.

Załącznik

Uchwała nr XVII/91/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 w Gminie Golina.

 Załącznik 

 Uchwała nr XVII/92/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2020-2023.