Jesteś tutaj:   

2015

    Uchwały podjęte w 2015 roku:

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr IV_11_2015 z dnia 30.01.2015 roku w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018
Objaśnienia
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr IV_12_2015  z dnia 30.01.2015 roku w sprawie  budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr IV_13_2015  z dnia 30.01.2015 roku w sprawie  udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu  

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr IV_14_2015  z dnia 30.01.2015 roku w sprawie  ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2015 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr IV_15_2015  z dnia 30.01.2015 roku w sprawie  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr IV_16_2015   z dnia 30.01.2015 roku w sprawie  zarządzenia wyborów samorządów mieszkańców Gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr IV_17_2015   z dnia 30.01.2015 roku w sprawie  nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowści Węglew-Kolonia
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_18_2015   z dnia 05.02.2015 roku w sprawie  zamiaru likwidacji filii Przedszkola w Golinie "Baśniowy Dworek" filia Kawnice

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_19_2015   z dnia 05.02.2015 roku w sprawie  określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  V_20_2015  z dnia 05.02.2015 roku w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działaności statutowej tych organizacji

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  VI_21_2015   z dnia 6.03.2015 roku w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VI_22_2015   z dnia 6.03.2015 roku w sprawie  zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VI_23_2015   z dnia 6.03.2015 roku w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej oplaty

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VI_24_2015   z dnia 6.03.2015 roku w sprawie  zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VII_25_2015   z dnia 30.04.2015 roku w sprawie  wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VII_26_2015   z dnia 30.04.2015 roku w sprawie  ustalenia zasad sprawienia pogrzebu

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VII_27_2015   z dnia 30.04.2015 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet Przewodniczącym Rad Osiedlowych

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VII_28_2015   z dnia 30.04.2015 roku w sprawie  zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VII_29_2015   z dnia 30.04.2015 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VII_30_2015   z dnia 30.04.2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie"

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VII_31_2015   z dnia 30.04.2015 roku w sprawie  zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VII_32_2015   z dnia 30.04.2015 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VIII_33_2015   z dnia 10.06.2015 roku w sprawie  zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr IX_34_2015   z dnia 24.06.2015 roku w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr IX_35_2015   z dnia 24.06.2015 roku w sprawie  absolutorium dla Bumristrza Goliny za rok 2014

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr IX_36_2015   z dnia 24.06.2015 roku w sprawie  ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr IX_37_2015   z dnia 24.06.2015 roku w sprawie  ustalenia zasad sprawienia pogrzebu

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr X_38_2015   z dnia 8.09.2015 roku w sprawie  zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr X_39_2015   z dnia 8.09.2015 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr X_40_2015   z dnia 8.09.2015 roku w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Golina
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr X_41_2015 z dnia 8.09.2015 roku w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr X_42_2015 z dnia 8.09.2015 roku w sprawie  zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2014 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr X_43_2015   z dnia 8.09.2015 roku w sprawie  przyjęcia Stategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Golina na lata 2015-2020
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr X_44_2015   z dnia 8.09.2015 roku w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Golina położonej przy ulicy Bohaterów II Wojny Światowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr X_45_2015   z dnia 8.09.2015 roku w sprawie  wyrażenia zgody na zbucie lokalu mieszkalnego i ustalenia wysokości bonifikaty

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr X_46_2015   z dnia 8.09.2015 roku w sprawie  powołania zespołu opinującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2016-2019

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XI_47_2015   z dnia 24.09.2015 roku w sprawie  zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_48_2015   z dnia 22.10.2015 roku w sprawie  zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_49_2015 z dnia 22.10.2015 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018
Załącznik 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_50_2015 z dnia 22.10.2015 roku w sprawie  opłaty targowej na terenie Gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XII_51_2015 z dnia 22.10.2015 roku w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr  23/1246/2015 Kolegium RIO z dnia 17.11.2015 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_52_2015 z dnia 22.10.2015 roku w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golina
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_53_2015 z dnia 22.10.2015 roku w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi  

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_54_2015 z dnia 22.10.2015 roku w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr  23/1247/2015 Kolegium RIO z dnia 17.11.2015 roku 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_55_2015 z dnia 22.10.2015 roku w sprawie  zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 ... ...  - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_56_2015 z dnia 22.10.2015 roku w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_57_2015 z dnia 22.10.2015 roku w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Golina partnerskiego projektu systemowego pt. "Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskieg" w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_58_2015 z dnia 22.10.2015 roku w sprawie  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie na kadencje 2016-2019

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_59_2015   z dnia 26.11.2015 roku w sprawie  zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_60_2015   z dnia 26.11.2015 roku w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina  

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_61_2015   z dnia 26.11.2015 roku w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_62_2015   z dnia 26.11.2015 roku w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_63_2015   z dnia 26.11.2015 roku w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_64_2015   z dnia 26.11.2015 roku w sprawie  ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_65_2015   z dnia 26.11.2015 roku w sprawie  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_66_2015   z dnia 26.11.2015 roku w sprawie  nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Kraśnica-Kolonia
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_67_2015   z dnia 26.11.2015 roku w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetragowej  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej w obrębie Węglew z przeznaczeniem na poprawienie warunkow zagospodarowania nieruchomości przyległej 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_68_2015   z dnia 26.11.2015 roku w sprawie  przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Golina na lata 2015-2021
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_69_2015   z dnia 26.11.2015 roku w sprawie  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2016

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIV_70_2015   z dnia 10.12.2015 roku w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Golina na rok 2017 na realizację projektu pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIV_71_2015   z dnia 10.12.2015 roku w sprawie  przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Ceków (Lidera), Miasto i Gminę Tuliszków, Gminę Rychtal, Gminę Czajków, Miasto i  Gminę Golina oraz Gminę Szczytniki zadania publicznego z zakresu zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych - wpsarcie systemu ratownictwa chemicno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub powaznych awarii pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowychdla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIV_72_2015   z dnia 10.12.2015 roku w sprawie  udzielenia upowaznienia do reprezentowania Gminy Golina w organach Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie"

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XV_73_2015   z dnia 30.12.2015 roku w sprawie  zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XV_74_2015 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XV_75_2015 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie  udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XV_76_2015 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie  ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na rok 2016

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XV_77_2015 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XV_78_2015 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie   programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie