Jesteś tutaj:   

2015

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 1/2015 z dnia 16.01.2015r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2014 Burmistrza Goliny z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 2/2015 z dnia 30.01.2015r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 3/2015 z dnia 30.01.2015r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2015

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 4/2015 z dnia 30.01.2015r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 5/2015 z dnia 30.01.2015r.
w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach pomocniczych Gminy Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 7/2015 z dnia 20.02.2015r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opinującej oferty na realizacje zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2015.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 8/2015 z dnia 20.02.2015r.
w sprawie
powołania komisji konkursowej opinującej oferty na otwarty konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2015

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 9/2015 z dnia 20.02.2015r.
w sprawie
powołania komisji konkursowej opinującej oferty na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 10/2015 z dnia 2.03.2015r.
w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 11/2015 z dnia 2.03.2015r.
w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 14/2015 z dnia 1.04.2015r.
w sprawie
przeprowadzenia konsltacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w sparwie uchwalenia Programu współpracy Gminy Golina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 16/2015 z dnia 10.04.2015r.
w sprawie
powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia szkolne oraz ustalenia zasad i trybu jej pracy

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 17/2015 z dnia 20.04.2015r.
w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 18/2015 z dnia 22.04.2015r.
w sprawie
powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 19/2015 z dnia 7.05.2015r.
w sprawie
przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Golina za rok 2014

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 20/2015 z dnia 8.05.2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 21/2015 z dnia 11.05.2015r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola "Baśniowy Dworek" w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 22/2015 z dnia 15.05.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 23/2015 z dnia 15.05.2015r.
w sprawie
zmiany Zarządzenia nr 17/2015 Burmistrza Goliny  z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 24/2015 z dnia 22.05.2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 25/2015 z dnia 25.05.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie Rosocha-Kolonia
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 26/2015 z dnia 1.06.2015r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola "Baśniowy Dworek" w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 27/2015   z dnia 19.06.2015r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 28/2015   z dnia 22.06.2015r.
w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Przedszkola w Golinie "Baśniowy Dworek" z oddziałami integracyjnymi  

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 30/2015 z dnia 30.06.2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 32/2015   z dnia 13.07.2015r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych
 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 33/2015   z dnia 16.07.2015r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137, 136/6 we wsi Golina-Kolonia oraz drogi Przyjma - Adamów dz. nr 323 i  22"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 35/2015 z dnia 4.08.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 36/2015   z dnia 5.08.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 37/2015   z dnia 6.08.2015r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 38/2015   z dnia 12.08.2015r.
w sprawie
powołania obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 39/2015 z dnia 14.08.2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 40/2015   z dnia 19.08.2015r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Bdowa hali widowiskowo-sportowej  o kubaturze - 20 269,51 m3 i powierzchni użytkowej - 2 351,05m2 w Golinie - ETAP I"
 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 43/2015   z dnia 28.08.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 44/2015   z dnia 3.09.2015r.
w sprawie zmiany składu
obwodowej komisji do spraw referendum 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 45/2015   z dnia 6.09.2015r.
w sprawie zmiany składu
obwodowej komisji do spraw referendum 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 47/2015   z dnia 14.09.2015r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137, 136/6 we wsi Golina-Kolonia oraz drogi Przyjma - Adamów dz. nr 323 i  22"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 48/2015  z dnia 14.09.2015r.
w sprawie przygotowania materiałów planistycznych w celu opracowania projektu budżetu Gminy golina na rok 2016 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 49/2015 z dnia 30.09.2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 50/2015  z dnia 5.10.2015r.
w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 51/2015  z dnia 12.10.2015r.
w sprawie zmiany składu
obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 54/2015   z dnia 27.10.2015r.
w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 56/2015 z dnia 30.10.2015r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia szkolne oraz ustalenia zasad i trybu jej pracy 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 58/2015 z dnia 13.11.2015r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Golina na rok 2016
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 60/2015   z dnia 16.11.2015r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w mieście Golina
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 61/2015   z dnia 16.11.2015r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137, 136/6 we wsi Golina-Kolonia"