Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miejskiego w Golinie

 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miejskiego w Golinie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miesjkim w Golinie z siedzibą ul. Nowa 1, 62-590 Golina jest Burmistrz Goliny,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych  (Dz.U. z 2018r., poz.1000) - aktów prawnych na podstawie, których działają poszczególne stanowiska Urzędu Miejskiego w Golinie,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (akty prawne na podstawie, których działają poszczególne stanowiska Urzędu Miejskiego w Golinie) jest obligatoryjne.