(18.10.2021) Obwieszczenie i projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej 0,4kV, obręb Przyjma

GPiB.6733.10.2021                                                                                                            Golina, dnia 18.10.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zawiadamiam, że w dniu 18.10.2021 r. na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, reprezentowanej przez Pełnomocnika Piotra Polut, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej 0,4kV w ramach zadania pn. „Skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia nN 0,4kV w miejscach skrzyżowań z przebudowywaną linią WN el. Konin – Cienin”, obręb geodezyjny 0015 Przyjma, na działkach nr ewid.: 327, 328, 329/1, 330/1, 334/1, gmina Golina.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym możliwość wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej procedurze w terminie do dnia 08.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7) w godz. 800-1500.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248 i 249.

 

                                                               Burmistrz Goliny

                                                            /-/ Mirosław Durczyński

 

 

GPiB.6733.10.2021                                                                                                             Golina, dnia ........2021 r.

 

(PROJEKT)

 

DECYZJA NR 10/2021

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 741 ze zm.) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

obręb geodezyjny 0015 Przyjma, na działkach nr ewid.: 327, 328, 329/1, 330/1, 334/1, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej 0,4kV w ramach zadania pn. „Skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia nN 0,4kV w miejscach skrzyżowań z przebudowywaną linią WN el. Konin – Cienin”

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)       na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią przerywaną i cyframi 1,2,3,4 na załączniku graficznym, ustala się realizacje inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej 0,4kV

b)       kabel elektroenergetyczny typu YAKY 4x120mm² oraz YAKY 4x35mm² o długości trasowej/montażowej wynoszącej 149/164 m;

c)       słup strunobetonowy wirowany typu E.

1)       przy realizacji inwestycji i zagospodarowaniu działki należy zachować:

a)         linia zabudowy – nie dotyczy;

b)         powierzchnię realizacji inwestycji ok. 318 m².

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)       inwestycja nie jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody;

2)       inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

3)         w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)    zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy;

b)    zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)     odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)    odprowadzenie wód opadowych – nie dotyczy;

e)    ogrzewanie – nie dotyczy;

f)      obsługa komunikacyjna inwestycji na dotychczasowych warunkach.

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)     obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 18.10.2021 r. nr GPiB.6733.10.2021

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 18.10.2021 r. nr GPiB.6733.10.2021

c)     obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach.

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywana i cyframi 1,2,3,4, na  kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji. 

 

IV. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2021 roku, poz. 741 ze zm.) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)         inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)         dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

-        nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

-        nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 13.10.2021 roku ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, reprezentowana przez Pełnomocnika Piotr Polut PILE ELBUD S.A. ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, wystąpiła o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej 0,4kV w ramach zadania pn. „Skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia nN 0,4kV w miejscach skrzyżowań z przebudowywaną linią WN el. Konin – Cienin”, obręb geodezyjny 0015 Przyjma, na działkach nr ewid.: 327, 328, 329/1, 330/1, 334/1, gmina Golina. 

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art. 6 ust. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zm.)

Wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-         nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-         nie objętym ochroną konserwatorską;

-         nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-         nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-         nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-         nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-         nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-         objętym formą ochrony przyrody.

Decyzja została uzgodniona przez:

-        Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, Postanowieniem Nr z dnia

-        Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, Postanowieniem Nr z dnia

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

 

         Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej - wydruk w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania administracyjnego
  2. a/a

 

Załącznik do decyzji