(14.09.2020) Obwieszczenie i decyzja-budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie - uchylenie decyzji, przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instacji 23.10.2020 r.


GPiB.6733.3.2020 Golina, dnia 14.09.2020 r.


O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)


zawiadamiam

o zakończeniu postępowania na wniosek Pełnomocnika Szymona Siwińskiego przedstawiciela firmy KLM System Firma Usługowo-Handlowa, ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp., działającego w imieniu i na rzecz P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.
Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.
W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248 i 249.


Burmistrz Goliny
/-/ Mirosław Durczyński


GPiB.6733.3.2020 Golina, dnia 14.09.2020 r.


DECYZJA NR 3/2020

Na podstawie art. 50, ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4; ust. 2; pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku
P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

ODMAWIAM
ustalenia inwestycji celu publicznego

Rodzaj inwestycji

Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

Lokalizacja
województwo wielkopolskie
powiat Koniński
gmina Golina
obręb geodezyjny Kawnice działka nr ewid. 401/2

UZASADNIENIE

W dniu 20.03.2020 r. na wniosek Pełnomocnika Szymona Siwińskiego przedstawiciela firmy KLM System Firma Usługowo-Handlowa, ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp., działającego w imieniu i na rzecz P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2, obręb Kawnice, gmina Golina.
O wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie inwestor oraz właściciele nieruchomości zostali skutecznie powiadomieni pismem z dnia 01.04.2020 r. Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania strony zawiadomiono także w drodze obwieszczenia nr GPiB.6733.3.2020 z dnia 01.04.2020 r., poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Golinie przy ul. Nowej 1 oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Golina w zakładce Obwieszczenia, ogłoszenia różne.
Inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody - Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty, Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska.
Burmistrz Goliny postanowieniem znak: GPiB.6733.3.2020 z 25.05.2020 r. nałożył obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów; o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej ustawa OOŚ.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 05.08.2020 roku znak: WPN-I.43.40.2020.PK.4 postanowił nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. sieci Play nr KON3027B na terenie dz. o nr ewid.401/2 w m. Kawnice, gm. Golina.
W uzasadnieniu do Postanowienia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że uwzględniając lokalizację planowanego przedsięwzięcia w obrębie terenów zmienionych antropogenicznie (zabudowa zagrodowa i użytki rolne), a także mając na względzie rodzaj i charakter oddziaływań generowanych na etapie realizacji i eksploatacji oraz charakter i skalę inwestycji uznano, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, w tym w szczególności nie pogorszy stanu siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono ww. obszar Natura 2000, nie pogorszy jego integralności i powiązań z innymi obszarami. Z uwagi na lokalizację inwestycji poza miejscem występowania gatunków, siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 ostoja Nadwarciańska PLH300009, uwzględniając niewielki stopień zajętości terenu pod realizację inwestycji, a także brak zamierzeń powodujących intensyfikację zagrożeń dla tego obszaru uznano, ze realizacja inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska. PLH300009, w tym w szczególności nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, gatunków i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono ww. obszar Natura 2000, nie pogorszy jego integralności i powiązań z innymi obszarami.
Po zapoznaniu się z Informacjami zawartymi w obwieszczeniu z dnia 01.04.2020 (sygnatura GPiB.6733.3.2020) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wpłynęły sprzeciwy mieszkańców okolicznych terenów dotyczące lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina.
Mieszkańcy wyrazili stanowczy protest przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej we wskazanej lokalizacji i wnioskowali o odmowę wydania decyzji o lokalizacji.
Argumentowali to:
 Zachowaniem dotychczasowego ładu przestrzennego miejscowości.
 Troską o swoje zdrowie, a przede wszystkim o zdrowie swoich dzieci, obawiając się, że parametry techniczne planowanej inwestycji nie będą utrzymywane w toku jej użytkowania.
 Degradacja walorów estetycznych wspólnej przestrzeni w perspektywie wielu lat.
 Zniszczeniem krajobrazu, będącego jedną z największych zalet najbliższej okolicy i stanowiącej o jej atrakcyjności. Posadowienie stalowego masztu tuż obok budynków zwłaszcza, że stacja ma zostać ulokowana na obszarze Powidzko - Bieniszewsklego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który stanowi najważniejsze ogniwo ekologiczne systemu ochrony ze względu na: największą w rejonie koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych i rekreacyjnych.
 Spadkiem wartości nieruchomości, który może dochodzić: nawet do kilkudziesięciu procent, ekonomiczne skutki posadowienia masztu telekomunikacyjnego w ich bezpośrednim sąsiedztwie oznaczają obniżenie atrakcyjności położonych tu nieruchomości, a tym samym obniżenie ich wartość rynkowych.
 Obawą przed piorunami. Badania potwierdzają, że wieża telekomunikacyjna zwiększa ryzyko wystąpienia wyładowania atmosferycznego ponad dwukrotnie, w porównaniu z obszarem odległym o 2~5 km od wieży. Wobec potencjalnego wzrostu możliwości wystąpienia wyładowań w najbliższej okolicy wieży, pojawia się kwestia bezpieczeństwa lokalnych zabudowań i instalacji. W przypadku wyładowania atmosferycznego w sąsiedztwie budynku, często w jego instalacjach indukuje się wysokie napięcie, które poważnie uszkadza lub nawet niszczy sprzęt elektroniczny i elektryczny. Niestety nie wszystkie nieruchomości wyposażone są instalacje odgromowe obiektu i bezpieczniki przepięciowe.
 Lokalizacja inwestycji będzie miała wpływ na walory krajobrazowe i krajoznawcze. Kilkaset metrów od planowanej inwestycji znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Posadowienie obiektu przewyższającego o kilkanaście metrów wysokość kościoła zdominuje południową i zachodnią panoramę Kawnic.
 W końcu kwestia najważniejsza i daleko wykraczająca poza partykularne interesy - zagrożenie dla siedlisk dzikiego ptactwa będącego pod ścisłą ochroną, znajdującego się w pobliżu nieruchomości.
Pismem z dnia 27.08.2020 r. strony zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym sprawy.
Po przeanalizowaniu zebranego w niniejszej sprawie materiału Organ wskazuje, jak poniżej.
Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:
1. warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych;
2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na gruntach rolnych klasy RVI, RV, Br-RVI i nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne.
Inwestycja jest realizowana na terenie:
 nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 nie objętym ochroną konserwatorską;
 nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;
 nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;
 nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;
 nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;
 nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
 objętym formą ochrony przyrody.

Wnioskowaną inwestycje będzie stanowiła wieża stalowa o wysokości do 63,0 m npt z antenami, zlokalizowana w odległości ok. 50 m od granicy najbliższego siedliska rolniczego, tj. mniejszej niż wysokość wieży, co może w przypadku poważnej awarii - katastrofy budowlanej, zagrozić życiu i mieniu mieszkańców. Poczucie zagrożenia oraz niepewności, ciągły długotrwały stres związany z możliwą awarią masztu stanowią czynniki, które będą oddziaływać negatywnie na okolicznych mieszkańców inwestycji. Najważniejsze jest bowiem bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, a dopiero w dalszej kolejności potrzeba realizacji inwestycji telekomunikacyjnych.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zapisy zawarte w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujące konieczność uwzględnienia wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, należało orzec jak w sentencji.
Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

Otrzymują:
1. Strony postępowania administracyjnego
2. a/a