(12.10.2020) Decyzja i obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa powiązania kablowego SN Konin Nowy Dwór – Międzylesie - Golina

GPiB.6733.6.2019                                                                                                       Golina, dnia 12.10.2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania na wniosek Pełnomocnika Pana Macieja Szymańskiego, posiadającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz ENERGA Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice na działkach nr ewid.: 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 308/1, 304/3, 697, 536, 344, 343/1 , gmina Golina.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248  i 249.

                                                              Burmistrz Goliny

                                                         /-/ Mirosław Durczyński

 

GPiB.6733.6.2019                                                                                                              Golina, dnia 12.10.2020 r.

 

DECYZJA NR 6/2019

o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy  

u s t a l a m

na rzecz 

ENERGA Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz,

lokalizację inwestycji celu publicznego

w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice na działkach nr ewid.: 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 308/1, 304/3, 697, 673, 536, 344, 343/1 , gmina Golina 

jako zamierzenie polegające na 

na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534.

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

Obiekt infrastruktury technicznej.

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)      na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią przerywaną i liczbami 1 – 53  na załączniku graficznym, ustala się budowę linii kablowej SN wraz ze słupem z rozłącznikiem:

a)      linia kablowa SN o łącznej długości ok. 1210 m;

b)      linia kablowa nN o łącznej długości ok. 90 m;

c)      złącze kablowo-pomiarowe nN – 4 szt.;

d)      małogabarytowa stacja transformatorowa o wymiarach 2,1 m x 2,7 m.

e)      słup SN z rozłącznikiem wysokości ok. 12 m.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)      inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody

2)      inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

3)        w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)    zaopatrzenie w energię elektryczną – nie jest wymagane;

b)    zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)    odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)    ogrzewanie – nie dotyczy;

e)    obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)    obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 02.09.2019 r. nr GPiB.6733.6.2019

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 02.09.2019 r. nr GPiB.6733.6.2019

c)    obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania z dnia 03.09.2020 r. nr GPiB.6733.6.2019

d)    zawiadomienie stron o ponownym wszczęciu postępowania pismem z dnia 02.09.2019 r. nr GPiB.6733.6.2019

e)    postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 02.09.2019 r. nr GPiB.6733.6.2019

f)     zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania pismem z dnia 28.09.2020r.

g)    obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 12.10.2020 r. nr GPiB.6733.6.2019

h)    obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach.

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną i liczbami 1 – 53 na  kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załączniki graficzne do niniejszej decyzji. 

IV. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)        inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)        dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

UZASADNIENIE

W dniu 23.08.2019 roku ENERGA Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, reprezentowana przez Pełnomocnika Macieja Szymańskiego ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznań, wystąpiła o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice na działkach nr ewid.: 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 309/2, 308/1, 304/3, 697, 673, 676, 536, 344, 343/1 , gmina Golina.

Burmistrz Goliny, zawiadomieniem z dnia 02.09.2019 roku poinformował wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji. Następnie ze względu na pozyskane informacje o śmierci części osób będących stronami postępowania administracyjnego, Burmistrz Goliny postanowieniem nr GPiB.6730.6.2019 z dnia 02.09.2019 r., zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz Goliny wystąpił do Sądu Rejonowego w Koninie Wydział I Cywilny, ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin, z wnioskami o ustanowienie kuratora spadku dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 655/7, obręb Kawnice, postanowieniem syg. Akt I Ns 1639/19 z dnia 10 czerwca 2020 r., Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny ustanowił kuratora spadku po współwłaścicielu ww. działki gruntu.

W dniu 26.08.2020 roku ENERGA Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, reprezentowana przez Pełnomocnika Macieja Szymańskiego ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznań, wystąpiła z prośbą o zmianę wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice. Wniosek został skorygowany w zakresie:

-     wyłączenia z wniosku nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewid.:673, 676 oraz 309/2 obręb Kawnice;

-     zmiany zapisów wniosku pkt 2 ppkt f:

a)      budowa linii kablowej nN o łącznej długości z 75m na około 90m;

b)      budowa złącza kablowo-pomiarowego nN w ilości 4 szt.

Burmistrz Goliny, zawiadomieniem z dnia 03.09.2020 roku poinformował strony postępowania o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art.6 ust. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zm.).

Wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-        nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-        nie objętym ochroną konserwatorską;

-        nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-        nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-        nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-        nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-        nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-        objętym formą ochrony przyrody.

Decyzja została uzgodniona przez:

-       Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie.

-       Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i po upływie 21 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie;

-       Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starosty Konińskiego i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie.

-       Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie.

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

         Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

POUCZENIE 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania administracyjnego,
  2. a/a

  

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Golinie jest Burmistrz Goliny, z siedzibą: ul. Nowa 1, 62-590 Golina.

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Galińską pisemnie na adres Administratora, pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie: 531 641 425.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz.U. z 2018r., poz.1000) - aktów prawnych na podstawie, których działają poszczególne stanowiska Urzędu Miejskiego w Golinie.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

· osoby te kwestionują prawidłowość danych,

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale niezbędnym do uzyskania tytułu do gruntu.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.