(20.10.2020) Decyzja i obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Golina w pasie drogowy drogi kr

GPiB.6733.10.2020                                                                                                       Golina, dnia 20.10.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania na wniosek PRO-EKO Projekt Sp. z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin, działającej z upoważnienia Burmistrza Goliny dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Golina w pasie drogowym drogi krajowej nr 92 gm. Golina na działce o numerze ewidencyjnym 313, obręb geodezyjny Węglew w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248  i 249.

 

Z up. Burmistrza Goliny

Anna Górzna

Sekretarz Goliny

 

 

GPiB.6733.10.2020                                                                                                   Golina, dnia 20.10.2020 r.

 

DECYZJA NR 10/2020

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

u s t a l a m

na rzecz

Gminy Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

lokalizację inwestycji celu publicznego

na działce o numerze ewidencyjnym 313, obręb geodezyjny Węglew, gmina Golina.

jako zamierzenie polegające na

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Golina w pasie drogowym drogi krajowej nr 92, w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

Obiekt infrastruktury technicznej.

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)      na terenie objętym wnioskiem ustala się budowę:

a)    kolektory sanitarne grawitacyjne z rur PVC-U Ø200

b)    przykanaliki z rur PVC-U Ø160

c)    studnie DN 1000

d)    studnie przyłączeniowe DN425

e)    Trójniki PVC Ø160.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)    inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

a)    na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski;

b)    Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

c)    Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska

i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody

2)    inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

3)    na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

4)    w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

5)    po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)    zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy;

b)    zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)    odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)    obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

e)    rozwiązanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z  zarządcą sieci;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)  obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 28.09.2020 r. nr GPiB.6733.10.2020

b) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 28.09.2020 r. nr GPiB.6733.10.2020

c) obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 20.10.2020 r. nr GPiB.6733.10.2020

d) obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną na  kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 i literami A,B,C,D.

IV. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)      inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)      dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2020 r. (data wpływu 28.09.2020 r.) PRO-EKO Projekt Sp. z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin działająca z upoważnienia Burmistrza Goliny, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego na sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Golina w pasie drogowym drogi krajowej nr 92, gm. Golina na działce o numerze ewidencyjnym 313, obręb geodezyjny Węglew w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 2) ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 65 ze zmianami).

Projektowana inwestycja jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1839).

W dniu 24.08.2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał decyzje znak: O.PO.Z-3.4341.336.2020.jp zezwalająca na lokalizację kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm z przyłączami Ø 160 mm oraz studniami rewizyjnymi i przyłączeniowymi w pasie drogowym drogi krajowej nr 92, obręb Węglew, określającą warunki realizacji inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, decyzją nr RDOŚ-30-OO.11-66191-16/09/ak z dnia 30.06.2009r., określił  środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim”– sieć kanalizacyjna w aglomeracji Golina dla zadań w miejscowościach Golina, Golina Kolonia, Kawnice, Węglew, Kraśnica, gm. Golina”.

W dniu 14.07.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał Decyzje nr WOO-II.4210.18.2017.WN, którą przeniósł decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 30.06.2009 r. znak RDOŚ-30-OO.11-66191-16/09/AK ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin na rzecz Gminy Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-  który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne

- nie objętym ochroną konserwatorską

- objętym formą ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Powidzko-Bieniszewski, Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty, Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska

- nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

-       Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie;

-       Zgodnie z zawiadomieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu WST.612.2842.2020.PC z dnia 06.10.2020r. zawiadomił o braku sprzeciwu do uzgodnienia projektu decyzji. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował, że milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia zawiadomienia, tj. 06.10.2020 r.;

-       Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a,                 60-763 Poznań, Postanowieniem Nr O.PO.Z-3.4351.392.2020.jp, z dnia 08.10.2020 r., uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

-       Wojewoda Wielkopolski, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, Postanowieniem Nr IR-III.745.118.2020.14 z dnia 08.10.2020 r., uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych.

Przygotował:

-       osoba uprawniona, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy: mgr inż. Błażej Wojdak

 

POUCZENIE

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy w skali 1:500 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

  1. PRO-EKO Projekt Sp. z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin
  2. Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
  3. a/a

  

Z up. Burmistrza Goliny

Anna Górzna

Sekretarz Goliny