Porządek XXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 28 stycznia 2021r.

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 28 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 - sala narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

 

2. Przedstawienie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII sesji.

 

4. Zapytania i wnioski radnych. 

 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2021 rok (projekt nr 166).

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (projekt nr 167).

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt nr 168).

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt nr 169).

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny (projekt nr 170).

   

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew Kolonia (projekt nr 171).

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia artystyczne (projekt nr 172).  

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekt nr 173). 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt nr 174).

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt uchwały nr 177 - projekt radnego Wojciecha Wojdyńskiego).

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt uchwały nr 175 - Klubu Radnych "Obiektywni").

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (projekt uchwały nr 178 - projekt radnego Wojciecha Wojdyńskiego).

 

18. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2020 rok:

a)      Komisji Rewizyjnej,

b)      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

c)      Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych,

d)      Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

e)      Komisji Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

19. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

 

20. Zapytania i wolne wnioski.

 

21. Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.