OŚiGW.6220-10.7.2020 - Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w miejscowości Bobrowo zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 120/2

                          Golina, 30.09.2020r.

OŚiGW.6220-10.7.2020

 D E C Y Z J A

                Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), § 3 ust. 1 pkt 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Pana Dariusza Klichowskiego, zam. Radolina 65, 62-590 Golina dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w miejscowości Bobrowo zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 120/2", oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu z dnia 22.09.2020r. znak WOO-IV.4220.1295.2020.AK.1, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z dnia 08.09.2020r. znak ON.NS.9011.8.46.2020 oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 21.09.2020r. znak PO.ZZŚ.3.435.1.294.2020.PP                                         

o r z e k a m:

1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia    oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2) Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

  1. Ujęcie z wydajnością Qhmax = 7,00 m3/h eksploatować w okresie od 15 kwietnia do
    15 września, przez maksymalnie 15 dni w miesiącu, do 8 godzin dziennie.

 

U Z A S A D N I E N I E

            W dniu 20.08.2020r. do Urzędu Miejskiego w Golinie wpłynął wniosek Inwestora Pana Dariusza Klichowskiego, zam. Radolina 65, 62-590 Golina o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w miejscowości Bobrowo zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 120/2", w celu wydania opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu. Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych, obejmujących przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać, wypisy z ewidencji gruntów, a także zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Tutejszy Urząd wszczął postępowanie zawiadamiając strony i wystąpił pismami
z dnia 03.09.2020r. nr OŚiGW.6220-10.1.2020, OŚiGW.6220-10.2.2020, OŚiGW.6220-10.3.2020 o wydanie opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 74 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.     

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 22.09.2020r., znak: WOO-IV.4220.1295.2020.AK.1 zajął stanowisko i wyraził opinię biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.), dalej ustawy ooś. W oparciu o przywołane przepisy przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami,
a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

               Z analizy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, dalej k.i.p. oraz zgromadzonych dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych o zdolności poboru na poziomie Qhmax = 7 m3/h na działce numerze ewidencyjnym 120/2, obręb Bobrowo, gmina Golina. Analiza zebranych materiałów wykazała, że wykonanie przedmiotowej studni zostanie poprzedzone odwierceniem otworu hydrogeologicznego na głębokość 53 m p.p.t. Z dokumentacji wynika, że planowana studnia będzie wykorzystywana dla zaopatrzenia w wodę w celu okresowego nawadniania upraw należących do inwestora (metodą kropelkową). Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. na działce numer 120/2, obręb Bobrowo, realizowana jest uprawa borówki amerykańskiej. Z treści k.i.p. wynika, że planowany otwór hydrogeologiczny zostanie wyposażony w pompę i obudowę studzienną z kręgów betonowych zabezpieczającą studnię przed przenikaniem wód opadowych i zniszczeniem przez osoby postronne. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości.

            Na podstawie treści k.i.p. ustalono, że maksymalny godzinowy pobór wody z planowanej studni Qhmax będzie się kształtował na poziomie 7 m3/h i będzie równy założonym dla ujęcia zasobom eksploatacyjnym Qe . Zgodnie z zapisami k.i.p. najbliższa studnia ujmująca wodę
z utworów kredowych znajduje się w odległości 281,12 metrów od studni planowanej. Analiza dokumentacji wykazała, że studnia, o której wyżej mowa, została odwiercona w 2013 roku na głębokość 60 m p.p.t. Jest to ujęcie użytkowane okresowo o zasobach eksploatacyjnych ustalonych na poziomie 10 m3/h. Z treści dokumentacji wynika, że podczas eksploatacji
ww. ujęcia wytwarza się lej depresji o promieniu  R = 124 metry. Uwzględniając przedstawione
w k.i.p. wstępne wyliczenia dotyczące prognozowanego zasięgu leja depresji wyznaczonego dla ujęcia objętego niniejszym wnioskiem (R = 278 metrów) stwierdzono, że może dojść do współdziałania obu analizowanych ujęć. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że obie studnie (istniejąca i planowana) będą pracowały sezonowo, nie zawsze w tym samym czasie, a także analizując obliczenia przedstawione w dokumentacji ustalono, że mogące wystąpić współoddziaływanie obu studni nie będzie znaczące. Z uwagi na to, że analizę w przedmiotowym zakresie (na podstawie której dokonano przedstawionych w k.i.p. ustaleń w aspekcie oddziaływania planowanej studni na oddaloną o 281,12 metrów studnię istniejącą) przeprowadzono w oparciu o konkretne założenia dotyczące funkcjonowania planowanego ujęcia, znalazło to swoje odzwierciedlenie w warunku wpisanym w niniejszej decyzji. Biorąc zatem pod uwagę planowaną maksymalną wydajność przedmiotowej studni na poziomie 7 m3/h oraz okresowy charakter jej eksploatacji, określony
w warunku uwzględnionym w niniejszej decyzji, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego wzajemnego oddziaływania studni planowanej z poddaną analizie studnią istniejącą. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów
art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. 

               Ze względu na skalę i rodzaj oraz zakres prowadzonych prac stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony wcześniej otwór po uzbrojeniu w pompę zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz
z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś uznano, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych oraz przylegających do jezior. Ustalono również, że przedsięwzięcie nie będzie usytuowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że na etapie użytkowania studni nie będzie dochodzić do wytwarzania odpadów.

            Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz pkt 3 lit. e ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych.

            Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter
i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na postępujące
zmiany klimatu, ani wpływu zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

            Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy ooś oraz na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalone o 0,3 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi,
na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt
i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

            Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22.09.2020r., znak WOO-IV.4220.1295.2020.AK.1 stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem z dnia 08.09.2020r., znak ON.NS.9011.8.46.2020, odstąpił od wydania opinii w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na brak podstawy prawnej do zajęcia stanowiska.

            Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 21.09.2020r., znak PO.ZZŚ.3.435.1.294.2020.PP, także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania oraz zastosowane rozwiązania i technologie, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1967).       

            Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

 Z up. Burmistrza Goliny

Anna Górzna, Sekretarz Goliny

 

P O U C Z E N I E

             Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

            Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

           

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

I. Inwestor:

1. Pan Dariusz Klichowski, zam. Radolina 65, 62-590 Golina

2. Pani Jolanta Klichowska, zam. Radolina 65, 62-590 Golina

 

II. Strony postępowania:

1. BIP Gminy Golina i tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie na podstawie art. 21 ust. 2

    pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

    ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na

    środowisko (Dz. U. z 2020r.,  poz. 283, z późn. zm.)

2. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

 

 

 

                                                                           Załącznik nr 1  do  decyzji  Burmistrza  Goliny

                                                                           z dnia 30.09.2020r. nr OŚiGW.6220-10.7.2020

 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Inwestor:

Dariusz Klichowski, zam. Radolina 65, 62-590 Golina

Jolanta Klichowska, zam. Radolina 65, 62-590 Golina

 

            Na podstawie zebranej dokumentacji planowane przedsięwzięcie polegać będzie
na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych o zdolności poboru na poziomie Qhmax = 7 m3/h na działce numerze ewidencyjnym 120/2, obręb Bobrowo, gmina Golina. Analiza zebranych materiałów wykazała, że wykonanie przedmiotowej studni zostanie poprzedzone odwierceniem otworu hydrogeologicznego na głębokość 53 m p.p.t.
Z dokumentacji wynika, że planowana studnia będzie wykorzystywana dla zaopatrzenia
w wodę w celu okresowego nawadniania upraw należących do inwestora (metodą kropelkową). Na działce numer 120/2, obręb Bobrowo, realizowana jest uprawa borówki amerykańskiej. Planowany otwór hydrogeologiczny zostanie wyposażony w pompę i obudowę studzienną z kręgów betonowych zabezpieczającą studnię przed przenikaniem wód opadowych i zniszczeniem przez osoby postronne. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości. Maksymalny godzinowy pobór wody
z planowanej studni Qhmax będzie się kształtował na poziomie 7 m3/h i będzie równy założonym dla ujęcia zasobom eksploatacyjnym Qe . Najbliższa studnia ujmująca wodę z utworów kredowych znajduje się w odległości 281,12 metrów od studni planowanej. Analiza dokumentacji wykazała, że studnia, o której wyżej mowa, została odwiercona w 2013 roku na głębokość 60 m p.p.t. Jest to ujęcie użytkowane okresowo o zasobach eksploatacyjnych ustalonych na poziomie 10 m3/h. Z treści dokumentacji wynika, że podczas eksploatacji ww. ujęcia wytwarza się lej depresji o promieniu  R = 124 metry. Wstępne wyliczenia dotyczące prognozowanego zasięgu leja depresji wyznaczonego dla ujęcia objętego niniejszym wnioskiem (R = 278 metrów) stwierdzono, że może dojść do współdziałania obu analizowanych ujęć. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że obie studnie (istniejąca i planowana) będą pracowały sezonowo, nie zawsze w tym samym czasie, a także analizując obliczenia przedstawione w dokumentacji ustalono, że mogące wystąpić współoddziaływanie obu studni nie będzie znaczące. Nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Ze względu na skalę i rodzaj oraz zakres prowadzonych prac stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony wcześniej otwór po uzbrojeniu w pompę zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Uznano, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych oraz przylegających do jezior. Ustalono również, że przedsięwzięcie nie będzie usytuowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.
W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze. Na etapie użytkowania studni nie będzie dochodzić do wytwarzania odpadów. W wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych. Przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.
z 2016r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na postępujące zmiany klimatu, ani wpływu zmian klimatu na to przedsięwzięcie. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalone o 0,3 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi,
na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt
i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.