Jesteś tutaj:   

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

XLV sesja Rady Miejskiej w Golinie

XLV sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 30 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 - sala narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XLV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XLIV sesji.

4. Zapytania i wnioski radnych.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Golina za 2021 rok:

a)      debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy,

b)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Goliny za 2021 rok (projekt nr 293).

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Golina za 2021 rok:

a)      przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Golina, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia Gminy Golina za rok 2021,

b)      odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

c)      opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2021,

d)      dyskusja,

e)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok (projekt nr 294).

7. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2021 rok:

a)      przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2021 rok,

b)      odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

c)      dyskusja,

d)      podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2021 rok (projekt nr 295).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok (projekt nr 296).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028 (projekt nr 297).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2021 roku (projekt nr 298).

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (projekt nr 299).

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, stanowiących własność Gminy Golina, położonych na terenie Gminy Golina w trybie bezprzetargowym (projekt nr 300).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego (projekt nr 301).

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie XLV sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński