Jesteś tutaj:   

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

L sesja Rady Miejskiej w Golinie

 

L sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 20 października 2022 r. o godz. 12:00 - sala narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie L sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów XLVIII i XLIX sesji.

4.      Zapytania i wnioski radnych.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny na 2023 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (projekt nr 320).

6.      Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Golina za pomocą innego instrumentu płatniczego (projekt nr 321).

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/280/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 2018-2022 (projekt nr 322).

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok (projekt nr 323).

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028 (projekt nr 324).

10.  Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w III kwartale 2022 roku.

11.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zakończenie L sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

 

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński