Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW 6220-3.8.2016

Golina, 01.12.2016r.

 

OŚiGW 6220-3.8.2016

 

OBWIESZCZENIE

zawiadomienia stron  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późń. zm.) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego na wniosek z dnia 05.10.2016 r. Inwestora: Pana Tomasza Wróblewskiego, Przyjma 113, 62-590 Golina, że Burmistrz Goliny w dniu 01.12.2016 r. wydał decyzję znak: OŚiGW6220-3.7.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: budowa urządzenia wodnego – studni o głębokości 40 m,
o maksymalnej wydajności Qmaxh=20 m3/h i zabudowaniu w niej pompy o wydatku powyżej 10 m3/h, planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 79/5, 79/4, 77/11, 227/5, 300/3 obręb Przyjma, gmina Golina.
Na decyzję stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy.

                 

 

 

Otrzymują:

1.       Wnioskodawca

2.       Sołtys Sołectwa Przyjma

3.       aa.

Lista wiadomości