Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW 6220-3.6.2016

Golina, 17.11.2016r.

 

OŚiGW 6220-3.6.2016

 

OBWIESZCZENIE

zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia  i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późń. zm.) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego na wniosek z dnia 05.10.2016 r. Inwestora: Pana Tomasza Wróblewskiego, Przyjma 113, 62-590 Golina, że Burmistrz Goliny w dniu 17.11.2016 r. wydał postanowienie znak: OŚiGW6220-3.5.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: budowa urządzenia wodnego - studni o głębokości 40 m,
o maksymalnej wydajności Qmaxh=20 m3/h i zabudowaniu w niej pompy o wydatku powyżej 10 m3/h, planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 79/5, 79/4, 77/11, 227/5, 300/3 obręb Przyjma, gmina Golina.
Na postanowienie stronom nie służy zażalenie.

W związku z tym, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe strony postępowania przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia, mogą zapoznać się z zgromadzona dokumentacją w przedmiotowej sprawie, składać wyjaśnienia, oświadczenia, uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pok. Nr 6) w godz. od 7.30 do 15.00.

Lista wiadomości