Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW 6220-3.1.2016

Golina, 17.10.2016r.

OŚiGW 6220-3.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Miejski w Golinie na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamia, że w dniu 5 października 2016 r. wpłynął wniosek Inwestora Pana Tomasza Wróblewskiego, zam. Przyjma 113, 62-590 Golina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. odwiercenia studni o głębokości 40 m i zabudowaniu w niej pompy o wydatku powyżej 10 m3 /godz. na działce o numerze ewidencyjnym 79/5, 79/4, 77/11, 227/5, 300/3  w obrębie Przyjma, gm. Golina, pow. koniński, woj. wielkopolskie.

Z uwagi na to, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Poznaniu

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie

Zawiadamia się jednocześnie wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w godz. od 7.30 - 15.00 ( pok. nr 6 W Urzędzie Miejskim w Golinie), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od daty umieszczenia na tablicy.

Lista wiadomości