Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew i Kraśnicaˮ

Golina, 04.10.2021r.

OŚiGW.6220-10.4.2021

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Zgodnie z art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.,
poz. 247 ze zm.) 

zawiadamiam 

że na wniosek z dnia 22.09.2021r. (data wpływu 22.09.2021r.) Inwestora: Pro-Eko Projekt Sp. z o.o. z siedzibą ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin, działającej jako pełnomocnik Gminy Golina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew i Kraśnicaˮ. Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 oraz 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

Wobec powyższego tutejszy Urząd wystąpił o stosowne opinie i rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnego uzgodnienia.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, kresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój nr 6, w godz. 7.30 - 15.00.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1, sołectwa Węglew i sołectwa Kraśnica oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi:

Ewa Karnafel, tel. (63) 241-80-95, wewn. 251

Tekst zawiadomienia

 

Lista wiadomości