Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW.6220-6.7.2021

BURMISTRZ GOLINY                                                                                                                                                                                                                                                            Golina, 27.07.2021r.

OŚiGW.6220-6.7.2021

 

                                                                                                                                                                       D E C Y Z J A
Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Agnieszka Nowicka, Michał Nowicki, zam. Kraśnica-Kolonia 28A, 62-590 Golina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturąˮ na działkach nr 142 i 144 w miejscowości Rosocha oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20.07.2021r., znak: WOO-IV.4220.1093.2021.DG.1, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z dnia 15.07.2021r., znak: ON.NS.9011.8.93.2021 oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 14.07.2021r., znak: PO.ZZŚ.3.435.283.2021.RG
orzekam:
1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2) Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
1. Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dziennej, w godzinach od 6.00 do 22.00.
2. Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.
3. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
4. Plac budowy i jego zaplecze zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
5. Plac budowy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
6. Do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytkowania.
7. W czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
8. Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych oraz ich tankowanie wykonywać poza terenem realizacji inwestycji; w przypadku konieczności
drobnych napraw czy tankowania zastosować maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym wyciekom substancji szkodliwych do gruntu.
9. Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynować w pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem osób trzecich, w sposób uniemożliwiający zmieszanie się różnych rodzajów odpadów.
10. Zdjąć warstwę urodzajną gleby i odłożyć na pryzmę, a następnie wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych na obszarze zainwestowania.
11. Wody opadowo - roztopowe odprowadzać na grunty biologicznie czynne w obszarze zainwestowania, bez szkód dla gruntów sąsiednich.

 

                                                                                                                                                U Z A S A D N I E N I E
W dniu 29.06.2021r. do Urzędu Miejskiego w Golinie wpłynął wniosek Inwestora Agnieszka Nowicka, Michał Nowicki, zam. Kraśnica-Kolonia 28A, 62-590 Golina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturąˮ na działkach nr 142 i 144 w miejscowości Rosocha. Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie map ewidencyjnych obejmujących przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, na który będzie oddziaływać, wypis z rejestru gruntów, dokument potwierdzający wniesienie opłaty za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Tutejszy Urząd pismem z dnia 02.07.2021r., znak: OŚiGW.6220-6.4.2021 wszczął postępowanie zawiadamiając strony i wystąpił pismami z dnia 02.07.2021r., znak: OŚiGW.6220-6.1.2021, OŚiGW.6220-6.2.2021, OŚiGW.6220-6.3.2021 o wydanie opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole. Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Pismem z dnia 02.07.2021r., znak: OŚiGW.6220-6.5.2021 Burmistrz Goliny złożył oświadczenie wraz uzasadnieniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, że Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Pismem z dnia 02.07.2021r., znak: OŚiGW.6220-5.6.2021 Burmistrz Goliny zwrócił się do Sołtysa Sołectwa Rosocha o publiczne ogłoszenie przez okres 14 dni załączonego zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz o zwrot zawiadomienia z informacją o sposobie i datach publicznego ogłoszenia, potwierdzonych podpisem. W dniu 23.07.2021r. Sołtys Sołectwa Rosocha dostarczył do tutejszego Urzędu zawiadomienie z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w dniach od 05.07.2021r. do 19.07.2021r.
Pismem z dnia 14.07.2021r., znak: PO.ZZŚ.3.435.283.2021.RG (wpływ do tutejszego Urzędu 15.07.2021r.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole wyraził swoją opinię,
w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wskazał jednak warunki i wymagania, do których spełnienia zobowiązano Inwestora w sentencji niniejszej decyzji. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji warunków i wymagań określonych w sentencji niniejszej decyzji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odryˮ, przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1967). Nie mniej z uwagi na konieczność minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w okresie jego realizacji zasadne jest wskazanie warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji.
Pismem z dnia 15.07.2021r., znak: ON.NS.9011.8.93.2021 (wpływ do tutejszego Urzędu 15.07.2021r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wyraził swoją opinię, w której również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowieniem z dnia 20.07.2021r., znak: WOO-IV.4220.1093.2021.DG.1 (wpływ do tutejszego Urzędu 21.07.2021r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził swoją opinię, w której także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdził, że z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, nie zachodzi taka potrzeba. Wskazał jednak warunki i wymagania, do których spełnienia zobowiązano Inwestora w sentencji niniejszej decyzji.
Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.
Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś, na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, dalej k.i.p. ustalono, że przedmiotem przedmiotem postępowania jest postępowania jest realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – budowa 9 domów jednorodzinnych, na działkach nr 142 i 144, obręb Rosocha, gmina Golina. Pod zabudowę planowana jest cała powierzchnia działek, czyli 1,17 ha. W ramach zamierzenia inwestycyjnego Wnioskodawca przewiduje budowę do 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Po podziale powstanie 9 działek
o powierzchni od 1200 m2 do 1400 m2. Przewiduje się, że będą to budynki mające do dwóch kondygnacji nadziemnych, dach skośny dwuspadowy lub wielospadowy i maksymalną wysokość do 11 metrów. Powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku będzie wynosić do 300 m2. Przy południowej granicy planowanych działek budowlanych wytyczona jest wewnętrzna droga dojazdowa do działek.
Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś ustalono, że na etapie prac budowlanych emisja substancji do powietrza będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na jakość powietrza. Zgodnie z treścią k.i.p. budynki będą ogrzewane poprzez indywidualne źródła - kotły zasilane paliwem stałym, na gaz ziemny lub gaz płynny. Źródłem emisji niezorganizowanej substancji do powietrza będzie także spalanie paliw w silnikach pojazdów osobowych należących do mieszkańców planowanych do budowy domków jednorodzinnych, poruszających się po terenie inwestycji, a także samochodów ciężarowych, związany z wywozem odpadów komunalnych i nieczystości płynnych. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia i jego skalę, w tym rodzaj medium grzewczego i moc poszczególnych kotłów grzewczych, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na stan jakości powietrza.
W odniesieniu do treści art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś oraz zebranej dokumentacji ustalono, że teren przeznaczony pod inwestycję stanowią grunty orne. Otoczony jest on gruntami użytkowanymi rolniczo, lasami oraz rozproszoną zabudową mieszkaniową o podobnym charakterze co planowana. Głównym źródłem hałasu, związanym z funkcjonowaniem planowanej inwestycji w porze dziennej i nocnej, będą przejazdy samochodów osobowych właścicieli działek oraz pojazdy ciężarowe odbierające odpady komunalne i nieczystości płynne. Z Z k.i.p.k.i.p. nie wynika, aby budynki były wyposażone nie wynika, aby budynki były wyposażone w systemy wentylacji mechanicznej lub klimatyzację.w systemy wentylacji mechanicznej lub klimatyzację. Mając na uwadze rodzaj i charakter planowanej zabudowy, jej niewielką skalę oraz sąsiedztwo zabudowy o podobnym charakterze, nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. W celu ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny panujący na terenach sąsiadujących z inwestycją, w niniejszej decyzji wskazano warunek ograniczenia prowadzenia prac budowlanych wyłącznie do pory dnia. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112). Analizując zebrane materiały pod kątem zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do przedsięwzięć o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). Uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie przewiduje się wystąpienia katastrof budowlanych. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone
ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia i jego skalę, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty, pozwolą na adaptację przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu.
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś należy stwierdzić, że powstanie zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Mając na uwadze rodzaj i charakter przedsięwzięcia, jego niewielką skalę oraz wielkość i złożoność oddziaływania, nie przewiduje się jego powiązań z innymi przedsięwzięciami, a w szczególności kumulowania się oddziaływań. Analizując zgromadzoną dokumentację i treść art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś ustalono, że na etapie eksploatacji pobór wody na potrzeby mieszkańców planowanych budynków będzie realizowany z instalacji wodociągowej z sieci gminnej. Powstające ścieki socjalno - bytowe będą odprowadzane do bezodpływowych, szczelnych zbiorników, które będą opróżniane przez wyspecjalizowane podmioty. Wnioskodawca przewiduje także możliwość odprowadzania ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a tylko w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie jej w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. W związku z realizacją i eksploatacją inwestycji, na terenie osiedla nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś oraz informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, że na etapie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia powstawać będą głównie odpady budowlane, związane z pracami inwestycyjnymi. W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi, wytwarzane odpady będą magazynowane w miejscach do tego wyznaczonych oraz przekazywane zewnętrznym, wyspecjalizowanym firmom do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Na etapie eksploatacji inwestycji wytwarzane będą odpady komunalne, będące wynikiem użytkowania budynków mieszkalnych. Odpady te będą selektywnie gromadzone w odpowiednich pojemnikach, w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach. Odbiór i wywóz odpadów zostanie zorganizowany na ogólnych zasadach poprzez zawarcie umowy z podmiotem zarządzającym odpadami na tym terenie. Celem ochrony środowiska gruntowo - wodnego, nałożono na Wnioskodawcę w niniejszej decyzji warunek, aby na terenie inwestycji nie wykonywać napraw i konserwacji sprzętu budowlanego. Wskazano również, aby niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji inwestycji wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na obszarze zainwestowania. Uwzględniając wszystkie powyższe rozwiązania należy uznać, że planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo - wodne zarówno na etapie jego realizacji, jak i późniejszej eksploatacji czy likwidacji.
W kontekście treści art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ustawy ooś oraz w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno - błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych ujęć wód, na
obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, w sąsiedztwie gruntów leśnych. Działki zlokalizowane są poza głównymi zbiornikami wód podziemnychDziałki zlokalizowane są poza głównymi zbiornikami wód podziemnych. Najbliższe ujęcie znajduje się w odległości około 2,5 km od zabudowy. Inwestycja nie będzie również zlokalizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.
Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś oraz na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie: Powidzko - Bieniszewski, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Bieniszewska PLH300011, oddalony o około 610 metrów od planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z ewidencją działki stanowią godnie z ewidencją działki stanowią tereny rolne RV i RVI klasy, tereny rolne RV i RVI klasy, na których prowadzone są uprawy rolne. Wnioskodawca w k.i.p. jednoznacznie zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki drzew i krzewów. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ważną rolę zadrzewień zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację na gruncie ornym i deklarację Wnioskodawcy, że jego realizacja nie będzie wiązała się z wycinką drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto, planowana inwestycja nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
Zgodnie z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanej inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
                                                                                                                                         P O U C Z E N I E
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2 Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.
                                                                                                                                                             Z up. Burmistrza Goliny
                                                                                                                                                                      Anna Górzna
                                                                                                                                                                 SEKRETARZ GOLINY
                                                                                                                                         (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
Otrzymują:
I. Inwestor:
1. Agnieszka Nowicka, Michał Nowicki
II. Strony postępowania:
1. BIP Gminy Golina i tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.)
2. a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - ePUAP
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie - ePUAP
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - ePUAP


Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Goliny z dnia 27.07.2021r. nr OŚiGW.6220-6.7.2021


                                                                                                                                CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Inwestor:
Agnieszka Nowicka, Michał Nowicki, zam. Kraśnica-Kolonia 28A, 62-590 Golina
NaNa podstawie zebranej dokumentacji podstawie zebranej dokumentacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 9 domów jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą, na działkach nr 142 i 144, obręb Rosocha, gmina Golina. Pod zabudowę planowana jest cała powierzchnia działek, czyli 1,17 ha. W ramach zamierzenia inwestycyjnego Wnioskodawca przewiduje budowę do 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Po podziale powstanie 9 działek o powierzchni od 1200 m2 do 1400 m2. Przewiduje się, że będą to budynki mające do dwóch kondygnacji nadziemnych, dach skośny dwuspadowy lub wielospadowy i maksymalną wysokość do 11 metrów. Powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku będzie wynosić do 300 m2. Przy południowej granicy planowanych działek budowlanych wytyczona jest wewnętrzna droga dojazdowa do działek. Budynki będą ogrzewane poprzez indywidualne źródła - kotły zasilane paliwem stałym, na gaz ziemny lub gaz płynny. Budynki nie będą Budynki nie będą wyposażone w systemy wentylacji mechanicznej lub klimatyzację.wyposażone w systemy wentylacji mechanicznej lub klimatyzację. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty, pozwolą na adaptację przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu. Na etapie eksploatacji pobór wody na potrzeby mieszkańców planowanych budynków będzie realizowany z instalacji wodociągowej z sieci gminnej. Powstające ścieki socjalno - bytowe będą odprowadzane do bezodpływowych, szczelnych zbiorników, które będą opróżniane przez wyspecjalizowane podmioty. Przewiduje sie także możliwość odprowadzania ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z realizacją i eksploatacją inwestycji, na terenie osiedla nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. Na etapie eksploatacji inwestycji wytwarzane będą odpady komunalne, będące wynikiem użytkowania budynków mieszkalnych. Odpady te będą selektywnie gromadzone w odpowiednich pojemnikach, w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach. Odbiór i wywóz odpadów zostanie zorganizowany na ogólnych zasadach poprzez zawarcie umowy z podmiotem zarządzającym odpadami na tym terenie. Wnioskodawca jednoznacznie zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki drzew i krzewów. Realizacja planowanej inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
                                                                                                                                                                  Z up. Burmistrza Goliny
                                                                                                                                                                            Anna Górzna
                                                                                                                                                                     SEKRETARZ GOLINY
                                                                                                                                                 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

TREŚĆ DECYZJI

Lista wiadomości