Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW.6220-2.11.2021 sprostowanie omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Goliny z dnia 18.06.2021r. nr OŚiGW.6220-2.10.2021

 

                          Golina, 13.07.2021r.

 

OŚiGW.6220-2.11.2021

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) 

                                              

p o s t a n a w i a m

 

sprostować na wniosek Inwestora oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Goliny z dnia 18.06.2021r. nr OŚiGW.6220-2.10.2021 w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 345/1 w miejscowości Rosocha, gmina Golina" w ten sposób, że
w szóstym wierszu podstawy prawnej decyzji i w dziewiętnastym wierszu uzasadnienia decyzji powołano się na:

 - "§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)"

a powinno być:

- "§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)".

                      

U Z A S A D N I E N I E

           

             Przywołano nieaktualne rozporządzenie, co jest oczywistą omyłką. Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może prostować z urzędu lub na żądanie strony błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydawanych przez siebie decyzjach. Niniejsze postanowienie stanowi integralną część decyzji.

 

            Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

P O U C Z E N I E

 

            Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

                                                                                                                                                                               Z up. Burmistrza Goliny

                                                                                                                                                                                        Anna Górzna

                                                                                                                                                                                    SEKRETARZ GOLINY

                                                                                                                                                               (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

 

Otrzymują:

I. Inwestor:

1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do korespondencji:
      ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce

 

II. Strony postępowania:

1. BIP Gminy Golina i tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia   

    3 października 2008  roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego ochronie, udziale społeczeństwa

    w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.)

2. a/a.

Lista wiadomości