Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW.6220-13.12.2020 „„Budowa w obrębie Kraśnica, gm. Golina elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych...

BURMISTRZ GOLINY                                                                              Golina, 31.05.2021r.

OŚiGW.6220-13.12.2020

 D E C Y Z J A

                Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z art. 87 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2021r., poz. 247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Centralna Grupa Energetyczna S.A., Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi o zmianę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.04.2019r., znak: OŚiGW.6220-1.8.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa w obrębie Kraśnica, gm. Golina elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymiˮ na części działek o numerach ewidencyjnych 103/5 i 104/1, położonych w miejscowości Kraśnica, obręb Kraśnica, gmina Golina, powiat koniński, województwo wielkopolskie                                 

zmieniam:

maksymalną moc przedsięwzięcia wpisaną w decyzji z dnia 29.04.2019r., znak: OŚiGW.6220-1.8.2019 oraz w charakterystyce przedsięwzięcia z 1,5 MW na 2 MW. Pozostałe zapisy w/w decyzji pozostają bez zmian. 

U Z A S A D N I E N I E

                       Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego daje możliwość w drodze decyzji zmienić  decyzję  ostateczną  w każdym czasie za zgodą stron.

            W dniu 18.11.2020r. do Urzędu Miejskiego w Golinie wpłynął wniosek Inwestora Centralna Grupa Energetyczna S.A., Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi
o zmianę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.04.2019r., znak: OŚiGW.6220-1.8.2019. W toku prowadzonego postępowania Burmistrz Goliny wystąpił
o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

            Po ponownej analizie zebranej dokumentacji wszystkie organy opiniujące podtrzymały swoje stanowiska wyrażone we wcześniejszych opiniach, zgodnie z którymi nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

 P O U C Z E N I E

             Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

            Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

         

                                                                                             BURMISTRZ  GOLINY

                                                                                         MIROSŁAW  DURCZYŃSKI

                                                                                            (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

 

Otrzymują:

I. Inwestor:

1. Centralna Grupa Energetyczna S.A., Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi

 

II. Strony postępowania:

1. BIP Gminy Golina i tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9
    ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

    społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.,
    poz. 247 z późn. zm.)

2. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - ePUAP

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie - ePUAP

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - ePUAP

 

 

 

 

 

Lista wiadomości