Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW.6220-2.8.2021 „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 345/1 w miejscowości Rosocha, gmina Golinaˮ

BURMISTRZ  GOLINY                                                                             Golina, 18.05.2021r.

OŚiGW.6220-2.8.2021

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

             Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2021r., poz. 247)

zawiadamiam Strony postępowania

o zakończeniu postępowania na wniosek Inwestora: PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce, które zostało wszczęte w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięciapolegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 345/1 w miejscowości Rosocha, gmina Golinaˮ i o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od dnia upublicznienia niniejszego zawiadomienia.

             Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój nr 6, w godz. 7.30 - 15.00.

             Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 i Sołectwie Rosocha oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

             Jednocześnie informuję, że nie jest możliwe załatwienie spawy w ustawowym terminie ze względu na rozpatrzenie dodatkowych materiałów dowodowych w sprawie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 26.06.2021 roku.

 

                                                                                               Z up. Burmistrza Goliny

                                                                                                       Anna Górzna

                                                                                             SEKRETARZ GOLINY

                                                                                           (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Karnafel, tel. (63) 241-80-95, wewn. 251 

Lista wiadomości